Index 
Proces-verbal
PDF 241kWORD 168k
Marţi, 2 septembrie 2008 - Bruxelles
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 4.Pachet social (Prima parte) (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Programul „Tineretul în acţiune” (2007-2013) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.2.Programul „Cultura” (2007-2013) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.3.Programul „Europa pentru cetăţeni” (2007-2013) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.4.Programul de acţiune în domeniul învăţării continue ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.5.Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare CE-Uzbekistan pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.6.Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între CE şi Kârgâzstan pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi României la UE * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.7.Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între CE şi Tadjikistan pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi României la UE * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.8.Răspunderea separată a Republicii Muntenegru cu privire la împrumuturile pe termen lung acordate Serbiei şi Muntenegrului (fosta Republică Federală Iugoslavia) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.9.Modificarea Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.10.Acordul privind pescuitul în sudul Oceanului Indian * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.11.Proiect de buget rectificativ nr. 5/2008 (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.12.Reţeaua Judiciară Europeană * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.13.Aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti în materie penală * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.14.Pescuitul şi acvacultura în contextul managementului integrat al zonelor litorale în Europa (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.15.Utilizarea Sistemului de Informaţii privind Vizele (VIS) în conformitate cu Codul Frontierelor Schengen ***I (vot)
  5.16.Consolidarea Eurojust şi modificarea Deciziei 2002/187/JAI * (vot)
  5.17.Evaluarea sistemului de la Dublin (vot)
  5.18.Anumite aspecte legate de asigurarea auto (vot)
  5.19.Strategia coordonată pentru intensificarea luptei împotriva fraudei fiscale (vot)
 6.Explicaţii privind votul
 7.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 9.Prezentarea de către Consiliu a proiectului de buget general – Exerciţiul financiar 2009
 10.Reţele şi servicii de comunicaţii electronice***I - Autoritatea europeană de reglementare a pieţei comunicaţiilor electronice ***I - Să beneficiem pe deplin de dividendul digital în Europa: o abordare comună a utilizării spectrului de frecvenţe eliberat prin trecerea la tehnologia digitală - Reţele şi servicii de comunicaţii electronice, protejarea vieţii private şi protecţia consumatorilor ***I (dezbatere)
 11.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 12.Cursul dat unei cereri de apărare a imunităţii
 13.Raportul special al Ombudsmanului European în urma proiectului de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea 3453/2005/GG (dezbatere)
 14.Egalitatea între femei şi bărbaţi - 2008 (dezbatere)
 15.Agenția Europeană de Securitate a Rețelelor și Informației (ENISA) (dezbatere)
 16.Impactul marketingului şi al publicităţii asupra egalităţii dintre femei şi bărbaţi (dezbatere)
 17.Clonarea animalelor în scopul producţiei de alimente (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 19.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente

1) de către Consiliu şi Comisie

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

FEMM, EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO

- Propunere de virament de credite DEC 19/2008 - Sectiunea III - Comisie (N6-0007/2008 - C6-0274/2008 - 2008/2167(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea unui acord între Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind cooperarea în materie de reglementare a siguranţei aviaţiei civile (10972/2007 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS))

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD))

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ENVI, ITRE

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (COM(2008)0399 - C6-0277/2008 - 2008/0151(COD))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (COM(2008)0402 - C6-0278/2008 - 2008/0154(COD))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sistemul comunitar de etichetare ecologică (COM(2008)0401 - C6-0279/2008 - 2008/0152(COD))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de creare a unui mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare (COM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD))

retrimis

fond :

DEVE

aviz :

AFET, AGRI, BUDG, INTA

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe (COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

CULT, ITRE, IMCO

- Propunere de regulament al Consiliului privind conservarea resurselor halieutice prin măsuri tehnice (COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunere de regulament al Consiliului privind statutul societăţii private europene (COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

ECON

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI

- Propunere de directivă a Consiliului privind scutirile de taxe aplicabile introducerii permanente de bunuri personale ale persoanelor fizice dintr-un stat membru (Versiune codificată) (COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală (COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

FEMM, CULT, EMPL, IMCO, ENVI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Noii Zeelande, pe de altă parte (COM(2008)0170 - C6-0292/2008 - 2008/0066(CNS))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie-cadru a Consiliului privind mandatul european de obţinere a probelor în scopul obţinerii de obiecte, documente şi date în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor în materie penală (13076/2007 - C6-0293/2008 - 2003/0270(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI

- Proiect de buget rectificativ nr. 5 pentru exerciţiul financiar 2008 întocmit de Consiliu la 22 iulie 2008 (11571/2008 - C6-0294/2008 - 2008/2161(BUD))

retrimis

fond :

BUDG


3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I. Lovitură de stat în Mauritania

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti şi Alain Hutchinson, în numele Grupului PSE, privind lovitura de stat în Mauritania (B6-0386/2008)

- Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo şi Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE-DE, privind lovitura de stat în Mauritania (B6-0392/2008)

- Thierry Cornillet, Marios Matsakis şi Renate Weber, în numele Grupului ALDE, privind lovitura de stat în Mauritania (B6-0397/2008)

- Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL, privind lovitura de stat în Mauritania (B6-0398/2008)

- Marie Anne Isler Béguin şi Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, privind lovitura de stat în Mauritania (B6-0408/2008)

- Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, privind lovitura de stat în Mauritania (B6-0409/2008)

II. Execuţii prin spânzurare în Iran

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets şi Paulo Casaca, în numele Grupului PSE, privind execuţiile prin spânzurare în Iran (B6-0389/2008)

- Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola şi Tunne Kelam, în numele Grupului PPE-DE, privind execuţiile prin spânzurare în Iran (B6-0394/2008)

- Marios Matsakis, Marco Cappato şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, privind execuţiile prin spânzurare în Iran (B6-0400/2008)

- Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL, privind pedeapsa cu moartea în Iran (B6-0401/2008)

- Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda şi Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, privind pedeapsa cu moartea în Iran (B6-0403/2008)

- Cristiana Muscardini, Angelika Beer, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, privind execuţiile în Iran (B6-0404/2008)

III. Asasinarea unor persoane suferind de albinism în Tanzania   

- Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles şi Alain Hutchinson, în numele Grupului PSE, privind asasinarea unor persoane suferind de albinism în Tanzania (B6-0387/2008)

- Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski şi Hanna Foltyn-Kubicka, în numele Grupului UEN, privind asasinarea unor persoane suferind de albinism în Tanzania (B6-0390/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola şi Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, privind asasinarea unor persoane suferind de albinism în Tanzania (B6-0391/2008)

- Marios Matsakis şi Renate Weber, în numele Grupului ALDE, privind situaţia unor persoane suferind de albinism în Tanzania (B6-0405/2008)

- Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, privind asasinarea unor persoane suferind de albinism în Tanzania (B6-0406/2008)

- Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, privind asasinarea unor persoane suferind de albinism în Tanzania (B6-0407/2008).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 142 din Regulamentul de procedură.


4. Pachet social (Prima parte) (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pachet social (Prima parte)

Vladimír Špidla (membru al Comisiei) şi Xavier Bertrand (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Jan Tadeusz Masiel, în numele Grupului UEN, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Derek Roland Clark, în numele Grupului IND/DEM, Carl Lang, neafiliat, şi Thomas Mann.

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Harlem Désir, Bernard Lehideux, Ryszard Czarnecki, Elisabeth Schroedter, Dimitrios Papadimoulis, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Philip Bushill-Matthews, Magda Kósáné Kovács, Gérard Deprez, Wojciech Roszkowski, Tatjana Ždanoka, Jacky Hénin, Nils Lundgren, Jana Bobošíková, Juan Andrés Naranjo Escobar, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alejandro Cercas, Sophia in 't Veld, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Georgios Toussas, Manfred Weber şi Andrzej Jan Szejna.

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Jean Marie Beaupuy, Peter Liese, Evangelia Tzampazi, Viktória Mohácsi, Iva Zanicchi, Jan Cremers, Evelyne Gebhardt, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Richard Falbr şi Karin Jöns.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Monica Maria Iacob-Ridzi, Proinsias De Rossa, Mieczysław Edmund Janowski, Maria Petre, Jan Andersson şi Richard Corbett.

Au intervenit: Xavier Bertrand (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Vladimír Špidla (membru al Comisiei).

Întrucât nu sunt încă disponibile, propunerile de rezoluţie depuse vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

(Şedinţa, suspendată la 11.40 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.00)


PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

A intervenit Dimitar Stoyanov, care a denunţat tratamentul la care susţine că a fost supus de către poliţia bulgară la 30.07.2008 şi a solicitat ca Parlamentul European să ia poziţie cu privire la această chestiune (Preşedintele i-a răspuns că vor fi sesizate instanţele competente).

5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Programul „Tineretul în acţiune” (2007-2013) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1719/2006/CE de instituire a programului „Tineretul în acțiune” pentru perioada 2007-2013 [COM(2008)0056 - C6-0057/2008 - 2008/0023(COD)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportoare: Katerina Batzeli (A6-0274/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Katerina Batzeli (raportoare) a făcut o declaraţie cu privire la rapoartele sale (A6-0274/2008, A6-0273/2008, A6-0275/2008 şi A6-0276/2008) în conformitate cu articolul 131 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0369)


5.2. Programul „Cultura” (2007-2013) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1855/2006/CE de instituire a programului „Cultura” (2007-2013) [COM(2008)0057 - C6-0058/2008 - 2008/0024(COD)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportoare: Katerina Batzeli (A6-0273/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0370)


5.3. Programul „Europa pentru cetăţeni” (2007-2013) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 1904/2006/CE de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului „Europa pentru cetățeni” pentru promovarea cetățeniei europene active [COM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportoare: Katerina Batzeli (A6-0275/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0371)


5.4. Programul de acţiune în domeniul învăţării continue ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1720/2006/CE de stabilire a unui program de acțiune în domeniul învățării continue [COM(2008)0061 - C6-0064/2008 - 2008/0025(COD)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportoare: Katerina Batzeli (A6-0276/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0372)


5.5. Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare CE-Uzbekistan pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului şi Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Uzbekistan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană [COM(2007)0117 - C6-0213/2008 - 2007/0044(CNS)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0306/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0373)


5.6. Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între CE şi Kârgâzstan pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi României la UE * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului şi a Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană [COM(2007)0133 - C6-0228/2008 - 2007/0047(CNS)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0307/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0374)


5.7. Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între CE şi Tadjikistan pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi României la UE * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului și a Comisiei privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tadjikistan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană [COM(2007)0143 - C6-0254/2008 - 2007/0050(CNS)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0320/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0375)


5.8. Răspunderea separată a Republicii Muntenegru cu privire la împrumuturile pe termen lung acordate Serbiei şi Muntenegrului (fosta Republică Federală Iugoslavia) * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de stabilire a răspunderii separate a Republicii Muntenegru și de reducere proporțională a răspunderii Republicii Serbia în ceea ce privește împrumuturile pe termen lung acordate de Comunitate Uniunii Statale Serbia și Muntenegru (fosta Republică Federală Iugoslavia) în conformitate cu Deciziile 2001/549/CE și 2002/882/CE ale Consiliului [COM(2008)0228 - C6-0221/2008 - 2008/0086(CNS)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Helmuth Markov (A6-0281/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0376)


5.9. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice [COM(2008)0314 - C6-0219/2008 - 2008/0097(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Neil Parish (A6-0311/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0377)


5.10. Acordul privind pescuitul în sudul Oceanului Indian * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului privind pescuitul în sudul Oceanului Indian [COM(2007)0831 - C6-0047/2008 - 2007/0285(CNS)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Philippe Morillon (A6-0315/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENT şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0378)


5.11. Proiect de buget rectificativ nr. 5/2008 (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2008 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008 - Secțiunea III – Comisia [11571/2008 – C6 0294/2008 – 2008/2161(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Kyösti Virrankoski (A6-0328/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0379)


5.12. Reţeaua Judiciară Europeană * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Regatului Spaniei, a Regatului Belgiei, a Republicii Polone, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Slovace, a Republicii Estonia, a Republicii Austria și a Republicii Portugheze în vederea adoptării unei decizii a Consiliului privind Rețeaua Judiciară Europeană [5620/2008 - C6-0074/2008 - 2008/0802(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A6-0292/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPRIE INIŢIATIVĂ, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0380)


5.13. Aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti în materie penală * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind inițiativa Republicii Slovenia, Republicii Franceze, Republicii Cehe, Regatului Suediei, Republicii Slovace, Regatului Unit și a Republicii Federale Germania în vederea adoptării Deciziei-cadru 2008/…/JAI a Consiliului privind executarea deciziilor pronunțate în absenţă și de modificare a Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre, a Deciziei-cadru 2005/214/JAI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare, a Deciziei-cadru 2006/783/JAI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare și a Deciziei-cadru 2008./.../JAI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană [05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Armando França (A6-0285/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

Armando França (raportor) a făcut o declaraţie pe baza articolului 131 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

PROPRIE INIŢIATIVĂ, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0381)


5.14. Pescuitul şi acvacultura în contextul managementului integrat al zonelor litorale în Europa (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la pescuit şi acvacultură în contextul managementului integrat al zonelor litorale (ICZM) în Europa [2008/2014(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Ioannis Gklavakis (A6-0286/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

Ioannis Gklavakis (raportor) a făcut o declaraţie pe baza articolului 131 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0382)


5.15. Utilizarea Sistemului de Informaţii privind Vizele (VIS) în conformitate cu Codul Frontierelor Schengen ***I (vot)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 referitor la utilizarea Sistemului de Informaţii privind Vizele (VIS) în conformitate cu Codul Frontierelor Schengen [COM(2008)0101 - C6-0086/2008 - 2008/0041(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Mihael Brejc (A6-0208/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0383)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0383)


5.16. Consolidarea Eurojust şi modificarea Deciziei 2002/187/JAI * (vot)

Raport privind inițiativa Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Republicii Estonia, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, Republicii Slovenia, Republicii Slovace și a Regatului Suediei în vederea adoptării unei decizii a Consiliului privind consolidarea Eurojust și modificarea Deciziei 2002/187/JAI [05613/2008 - C6-0076/2008 - 2008/0804(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Renate Weber (A6-0293/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPRIE INIŢIATIVĂ

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0384)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0384)

Intervenţii privind votarea:

Evelyne Gebhardt, în numele Grupului PSE, a propus un amendament oral la amendamentul 19, care a fost reţinut.


5.17. Evaluarea sistemului de la Dublin (vot)

Raport privind evaluarea sistemului de la Dublin [2007/2262(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Jean Lambert (A6-0287/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0385)


5.18. Anumite aspecte legate de asigurarea auto (vot)

Raport privind anumite aspecte legate de asigurarea auto [2007/2258(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Nickolay Mladenov (A6-0249/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0386)


5.19. Strategia coordonată pentru intensificarea luptei împotriva fraudei fiscale (vot)

Raport privind o strategie coordonată pentru intensificarea luptei împotriva fraudei fiscale [2008/2033(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sharon Bowles (A6-0312/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0387)


6. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Sylvia-Yvonne Kaufmann - A6-0292/2008:

Hubert Pirker

Raport Armando França - A6-0285/2008:

Hubert Pirker

Raport Mihael Brejc - A6-0208/2008:

Hubert Pirker, Frank Vanhecke, Daniel Hannan

Raport Renate Weber - A6-0293/2008:

Hubert Pirker

Raport Jean Lambert - A6-0287/2008, Raport Sharon Bowles - A6-0312/2008:

David Sumberg

Raport Jean Lambert - A6-0287/2008:

Frank Vanhecke, Philip Claeys

Raport Sharon Bowles - A6-0312/2008:

Christoph Konrad, Ivo Strejček, Astrid Lulling, Avril Doyle

Raport Sylvia-Yvonne Kaufmann - A6-0292/2008/

Frank Vanhecke


7. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Peter Baco şi Konstantinos Droutsas au anunţat că terminalele lor de vot nu au funcţionat la votarea rapoartelor A6-0274/2008, A6-0273/2008, A6-0275/2008 şi A6-0276/2008.


(Şedinţa, suspendată la 12.50, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


9. Prezentarea de către Consiliu a proiectului de buget general – Exerciţiul financiar 2009

Éric Woerth (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) prezintă.

Au intervenit: Jutta Haug (raportor pentru bugetul general 2009), Janusz Lewandowski (raportor), Kyösti Virrankoski (vice-preşedintele Comisiei BUDG), Dalia Grybauskaitė (membră a Comisiei) şi Éric Woerth.

Acest punct este închis.


10. Reţele şi servicii de comunicaţii electronice***I - Autoritatea europeană de reglementare a pieţei comunicaţiilor electronice ***I - Să beneficiem pe deplin de dividendul digital în Europa: o abordare comună a utilizării spectrului de frecvenţe eliberat prin trecerea la tehnologia digitală - Reţele şi servicii de comunicaţii electronice, protejarea vieţii private şi protecţia consumatorilor ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor Parlamentului European şi ale Consiliului 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora şi 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice [COM(2007)0697 - C6-0427/2007 - 2007/0247(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Catherine Trautmann (A6-0321/2008)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității europene de reglementare a pieței comunicațiilor electronice [COM(2007)0699 - C6-0428/2007 - 2007/0249(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Pilar del Castillo Vera (A6-0316/2008)

Raport privind „Să beneficiem pe deplin de dividendul digital în Europa: o abordare comună a utilizării spectrului de frecvențe eliberat prin trecerea la tehnologia digitală” [2008/2099(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Patrizia Toia (A6-0305/2008)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor legate de rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului [COM(2007)0698 - C6-0420/2007 - 2007/0248(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Malcolm Harbour (A6-0318/2008)

Au intervenit: Luc Chatel (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Eric Besson (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Viviane Reding (membră a Comisiei).

PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia şi Malcolm Harbour şi-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Jutta Haug (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Karsten Friedrich Hoppenstedt (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Gunnar Hökmark (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Robert Goebbels (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Sophia in 't Veld (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON), Reino Paasilinna (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Marian Zlotea (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Edit Herczog (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Manolis Mavrommatis (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Cornelis Visser (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Gyula Hegyi (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Ignasi Guardans Cambó (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Manuel Medina Ortega (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Alexander Alvaro (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Angelika Niebler, în numele Grupului PPE-DE, Erika Mann, în numele Grupului PSE, Patrizia Toia, în numele Grupului ALDE, Roberts Zīle, în numele Grupului UEN, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, Nils Lundgren, în numele Grupului IND/DEM, Desislav Chukolov, neafiliat, Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Alexander Alvaro, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Hanne Dahl, Jerzy Buzek, Eric Besson, Bernadette Vergnaud şi Cristian Silviu Buşoi.

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: Leopold Józef Rutowicz, Kathy Sinnott, Jacques Toubon, Evelyne Gebhardt, Erna Hennicot-Schoepges, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská şi Stavros Lambrinidis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ruth Hieronymi, Katerina Batzeli, Dumitru Oprea, Arlene McCarthy şi Pierre Pribetich.

Au intervenit: Luc Chatel, Viviane Reding, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia şi Malcolm Harbour

Dezbaterea s-a încheiat.

Votare: următoarea perioadă de sesiune.


11. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Consiliului (B6-0457/2008).

Întrebarea 1 (Manuel Medina Ortega): Politica de aprovizionare cu produse agricole

Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Manuel Medina Ortega, Jim Allister şi Paul Rübig.

Întrebarea 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Pactul european pentru tineret

Jean-Pierre Jouyet a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Marie Panayotopoulos-Cassiotou şi Jörg Leichtfried.

Întrebarea 3 (Robert Evans): Anomalii referitoare la situaţia teritoriilor de peste mări ale Uniunii Europene

Jean-Pierre Jouyet a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Robert Evans, Justas Vincas Paleckis şi Avril Doyle.

Întrebarea 4 (Avril Doyle): Măsuri de ajustare la frontieră privind importurile de bunuri mai puţin performante din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon

Jean-Pierre Jouyet a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Avril Doyle şi Syed Kamall.

Întrebarea 5 (Colm Burke): Forum la nivel înalt privind eficienţa acţiunilor de ajutorare organizate la Accra (Ghana) în septembrie.

Jean-Pierre Jouyet a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Colm Burke.

Întrebarea 6 (Jim Higgins): Misiunea UE în Ciad

Jean-Pierre Jouyet a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Jim Higgins, Colm Burke şi Marian Harkin.

Întrebările 7 - 12, 14, 16, 17, 19 - 24, 26 - 34 vor primi răspunsuri în scris (voir Annexe au Compte rendu in extenso).

Timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 19.05, a fost reluată la 21.05.)

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

12. Cursul dat unei cereri de apărare a imunităţii

Cu ocazia şedinţei din 16.06.2008, Parlamentul a luat act de cererea introdusă de Witold Tomczak privind apărarea imunităţii şi privilegiilor sale în cadrul unui proces în instanţă înaintea Tribunalului districtului Ostrów Wielkopolski (punctul 5 al PV din 16.06.2008) şi, în conformitate cu articolul 6 alineatul 3 din Regulament a remis-o Comisiei pentru afaceri juridice.

Prin scrisoarea din 05.08.2008, adresată Preşedintelui Parlamentului, preşedintele Comisiei pentru afaceri juridice a considerat că această cerere a lui Witold Tomczak nu poate fi acceptată, având în vedere că Parlamentul fusese sesizat deja în două rânduri în legătură cu acelaşi caz şi luase, în acest sens, decizia de a nu apăra imunitatea lui Witold Tomczak la data de 04.04.2006 (punctul 8.2 al PV din 04.04.2008) şi 19.02.2008 (punctul 6.13 al PV din 19.02.2008).


13. Raportul special al Ombudsmanului European în urma proiectului de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea 3453/2005/GG (dezbatere)

Raport privind raportul special al Ombudsmanului European în urma proiectului de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea nr. 3453/2005/GG [2007/2264(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportor: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

Proinsias De Rossa şi-a prezentat raportul.

A intervenit Vladimír Špidla (membru al Comisiei).

Au intervenit: Alejandro Cercas, raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL, Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE-DE, Maria Matsouka, în numele Grupului PSE, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Marcin Libicki, în numele Grupului UEN, Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE, şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ewa Tomaszewska şi Mairead McGuinness.

Au intervenit: Vladimír Špidla şi Proinsias De Rossa.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 03.09.2008.


14. Egalitatea între femei şi bărbaţi - 2008 (dezbatere)

Raport referitor la egalitatea între femei şi bărbaţi - 2008 [2008/2047(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe. Raportoare: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

Iratxe García Pérez şi-a prezentat raportul.

A intervenit Vladimír Špidla (membru al Comisiei).

Au intervenit: Marian Harkin (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Maria Badia i Cutchet (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Marie Panayotopoulos-Cassiotou, în numele Grupului PPE-DE, Zita Gurmai, în numele Grupului PSE, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, Urszula Krupa, în numele Grupului IND/DEM, Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Ilda Figueiredo, Godfrey Bloom, Mary Honeyball şi Věra Flasarová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mihaela Popa, Anna Záborská, Czesław Adam Siekierski şi Monica Maria Iacob-Ridzi.

Au intervenit: Vladimír Špidla şi Iratxe García Pérez.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.8 al PV din 03.09.2008.


15. Agenția Europeană de Securitate a Rețelelor și Informației (ENISA) (dezbatere)

Întrebare orală (O-0060/2008) adresată deGiles Chichester şi Angelika Niebler, în numele Grupului PPE-DE, Comisiei: ENISA (B6-0159/2008)

Angelika Niebler (autoare) a dezvoltat întrebarea orală.

Viviane Reding (membră a Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Nikolaos Vakalis, în numele Grupului PPE-DE, şi Anni Podimata, în numele Grupului PSE.

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Jorgo Chatzimarkakis, în numele Grupului ALDE, şi Viviane Reding.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Impactul marketingului şi al publicităţii asupra egalităţii dintre femei şi bărbaţi (dezbatere)

Raport privind influența marketingului și a publicității asupra egalității dintre femei şi bărbaţi [2008/2038(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe. Raportoare: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

Eva-Britt Svensson şi-a prezentat raportul.

A intervenit Viviane Reding (membră a Comisiei).

Au intervenit: Esther Herranz García, în numele Grupului PPE-DE, Bernadette Vergnaud, în numele Grupului PSE, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Ewa Tomaszewska, în numele Grupului UEN, Hiltrud Breyer, în numele Grupului Verts/ALE, Urszula Krupa, în numele Grupului IND/DEM, Edit Bauer şi Marusya Ivanova Lyubcheva.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zita Pleštinská, Zbigniew Zaleski, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marie Panayotopoulos-Cassiotou şi Agnes Schierhuber.

A intervenit Eva-Britt Svensson.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.1 al PV din 03.09.2008.


17. Clonarea animalelor în scopul producţiei de alimente (dezbatere)

Întrebare orală (O-0069/2008) adresată deNeil Parish, în numele Comisiei AGRI: Clonarea animalelor în scopul producţiei de alimente (B6-0545/2008)

Neil Parish (autor) a dezvoltat întrebarea orală.

Androula Vassiliou (membră a Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Agnes Schierhuber, în numele Grupului PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi, în numele Grupului PSE, Mojca Drčar Murko, în numele Grupului ALDE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului UEN, David Hammerstein, în numele Grupului Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL, Jim Allister, neafiliat, Czesław Adam Siekierski, Andrzej Tomasz Zapałowski, John Purvis şi Mairead McGuinness.

A intervenit în conformitate cu procedura "catch the eye": James Nicholson.

A intervenit Androula Vassiliou.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Neil Parish, în numele Comisiei AGRI, referitoare la clonarea animalelor în scopul producţiei de alimente (B6-0373/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.9 al PV din 03.09.2008.


18. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 411.060/OJME).


19. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.50.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate