Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0121(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0140/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0140/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 3
CRE 03/09/2008 - 3

Ψηφοφορία :

PV 03/09/2008 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0392

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

7.1. Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 [COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0392)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0392)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου