Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2622(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0402/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 2

Ψηφοφορία :

PV 03/09/2008 - 7.5
CRE 03/09/2008 - 7.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0396

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

7.5. Κατάσταση στην Γεωργία (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά


Προτάσεις ψηφίσματος B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0411/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 και B6-0414/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0402/2008

(αντικαθιστά τις B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 και B6-0414/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Joseph Daul, Elmar Brok, Othmar Karas, Gunnar Hökmark και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda και Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Lydie Polfer, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi, Marielle De Sarnez και Toomas Savi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka και Dariusz Maciej Grabowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,
Daniel Cohn-Bendit, Marie Anne Isler Béguin και Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0396)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0411/2008 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 19, η οποία κρατείται.

Ο Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, διευκρινίζει τη θέση της Ομάδας του επί της τελικής ψηφοφορίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου