Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2004(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0283/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0283/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 17
CRE 03/09/2008 - 17

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0407

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.10 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

17. Συναλλαγές στο τομέα των υπηρεσιών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών [2008/2004(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Syed Kamall (A6-0283/2008)

Ο Syed Kamall παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Olle Schmidt (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Zbigniew Zaleski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Françoise Castex, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Γεώργιος Παπαστάμκος, Carlos Carnero González, Mieczysław Edmund Janowski, Jens Holm, Daniel Varela Suanzes-Carpegna και Glyn Ford.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Reinhard Rack, Harald Ettl, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto Fiore και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν οι Peter Mandelson και Syed Kamall.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου