Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0243(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0248/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0248/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0402

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

18. Κώδικας δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά έναν κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων [COM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Timothy Kirkhope παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Wolfgang Bulfon (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Robert Evans, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Stanisław Jałowiecki, Gilles Savary, Reinhard Rack, Ulrich Stockmann, Marian-Jean Marinescu, Brian Simpson, Zita Pleštinská και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marian Zlotea, Bogusław Liberadzki και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Timothy Kirkhope.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου