Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάσταση στην Γεωργία (κατατεθείσες προτάσεις ψηφίσματος)
 3.Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ***I - Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (προσαρμογή των οδηγιών 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ) ***I - Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μιγμάτων (προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004) ***I (συζήτηση)
 4.Έγκριση τύπου των οχημάτων υδρογόνου ***I (συζήτηση)
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Ενίσχυση της θέσης των νέων στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης– Επείγουσα συνεργασία για την ανεύρεση εξαφανισμένων παιδιών (γραπτές δηλώσεις)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ***I (ψηφοφορία)
  
7.2.Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (προσαρμογή των οδηγιών 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ) ***I (ψηφοφορία)
  
7.3.Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μιγμάτων (προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004) ***I (ψηφοφορία)
  
7.4.Έγκριση τύπου των οχημάτων υδρογόνου ***I (ψηφοφορία)
  
7.5.Κατάσταση στην Γεωργία (ψηφοφορία)
  
7.6.Κοινό πλαίσιο αναφοράς σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (ψηφοφορία)
  
7.7.Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μετά το σχέδιο σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 3453/2005/GG (ψηφοφορία)
  
7.8.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - 2008 (ψηφοφορία)
  
7.9.Κλωνοποίηση ζώων για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα (ψηφοφορία)
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση - Kόστα Ρίκα
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
9.1.Αντίκτυπος του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Σύνθεση του Σώματος
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Αξιολόγηση των κοινοτικών κυρώσεων στο πλαίσιο των δράσεων και των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (συζήτηση)
 15.Χιλιετηρίδα για την ανάπτυξη - Στόχος 5: βελτίωση της υγείας των μητέρων (συζήτηση)
 16.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 17.Συναλλαγές στο τομέα των υπηρεσιών (συζήτηση)
 18.Κώδικας δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων ***I (συζήτηση)
 19.Ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (συζήτηση)
 20.Εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη (συζήτηση)
 21.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 22.Υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (182 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (125 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (382 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (948 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (219 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (162 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (333 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου