Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 219kWORD 125k
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάσταση στην Γεωργία (κατατεθείσες προτάσεις ψηφίσματος)
 3.Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ***I - Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (προσαρμογή των οδηγιών 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ) ***I - Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μιγμάτων (προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004) ***I (συζήτηση)
 4.Έγκριση τύπου των οχημάτων υδρογόνου ***I (συζήτηση)
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Ενίσχυση της θέσης των νέων στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης– Επείγουσα συνεργασία για την ανεύρεση εξαφανισμένων παιδιών (γραπτές δηλώσεις)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ***I (ψηφοφορία)
  
7.2.Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (προσαρμογή των οδηγιών 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ) ***I (ψηφοφορία)
  
7.3.Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μιγμάτων (προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004) ***I (ψηφοφορία)
  
7.4.Έγκριση τύπου των οχημάτων υδρογόνου ***I (ψηφοφορία)
  
7.5.Κατάσταση στην Γεωργία (ψηφοφορία)
  
7.6.Κοινό πλαίσιο αναφοράς σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (ψηφοφορία)
  
7.7.Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μετά το σχέδιο σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 3453/2005/GG (ψηφοφορία)
  
7.8.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - 2008 (ψηφοφορία)
  
7.9.Κλωνοποίηση ζώων για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα (ψηφοφορία)
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση - Kόστα Ρίκα
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
9.1.Αντίκτυπος του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Σύνθεση του Σώματος
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Αξιολόγηση των κοινοτικών κυρώσεων στο πλαίσιο των δράσεων και των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (συζήτηση)
 15.Χιλιετηρίδα για την ανάπτυξη - Στόχος 5: βελτίωση της υγείας των μητέρων (συζήτηση)
 16.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 17.Συναλλαγές στο τομέα των υπηρεσιών (συζήτηση)
 18.Κώδικας δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων ***I (συζήτηση)
 19.Ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (συζήτηση)
 20.Εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη (συζήτηση)
 21.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 22.Υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


2. Κατάσταση στην Γεωργία (κατατεθείσες προτάσεις ψηφίσματος)

Η συζήτηση έγινε την 1η Σεπτεμβρίου 2008 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 01.09.2008).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Lydie Polfer, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi, Margarita Starkevičiūtė και Grażyna Staniszewska, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Γεωργία (B6-0402/2008

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Kristian Vigenin και Marek Siwiec, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση στη Γεωργία (B6-0410/2008

- Francis Wurtz, Tobias Pflüger, André Brie και Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Γεωργία (B6-0411/2008

- Joseph Daul, Elmar Brok, Othmar Karas, Gunnar Hökmark, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Jean-Pierre Audy, Tunne Kelam, Marian-Jean Marinescu και Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,σχετικά με την κατάσταση στη Γεωργία (B6-0412/2008

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Marie Anne Isler Béguin, Cem Özdemir, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Γεωργία (B6-0413/2008

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ģirts Valdis Kristovskis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Mirosław Mariusz Piotrowski και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στη Γεωργία (B6-0414/2008).

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 03.09.2008.


3. Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ***I - Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (προσαρμογή των οδηγιών 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ) ***I - Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μιγμάτων (προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 [COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ ώστε να προσαρμοστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) … για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 [COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 με σκοπό την προσαρμογή του στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. … για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 [COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η Amalia Sartori παρουσιάζει τις εκθέσεις της.

Παρεμβαίνουν οι Anne Laperrouze (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Andreas Schwab (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Guido Sacconi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Avril Doyle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Graham Booth, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Jean-Claude Martinez, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Luca Romagnoli, Åsa Westlund, Rovana Plumb, Edit Herczog και Alessandro Foglietta.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Carl Schlyter.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Günter Verheugen και Amalia Sartori.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 03.09.2008, σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 03.09.2008 και σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 03.09.2008.


4. Έγκριση τύπου των οχημάτων υδρογόνου ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46//ΕΚ [COM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η Anja Weisgerber παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Alojz Peterle (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Wolfgang Bulfon, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Vladko Todorov Panayotov, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andreas Schwab, Arlene McCarthy, Danutė Budreikaitė, Małgorzata Handzlik, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν οι Günter Verheugen και Anja Weisgerber.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 03.09.2008.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11 π.μ και επαναλαμβάνεται στις 11.30 π.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

5. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση στην οποία εκφράζει την αλληλεγγύη του Κοινοβουλίου στα θύματα του τυφώνα Gustav στην περιοχή της Καραϊβικής.


6. Ενίσχυση της θέσης των νέων στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης– Επείγουσα συνεργασία για την ανεύρεση εξαφανισμένων παιδιών (γραπτές δηλώσεις)

Η γραπτή δήλωση 0033/2008 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets και Bart Staes σχετικά με την ενίσχυση της θέσης των νέων στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκέντρωσε στις 10.07.2008 τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, κατά το άρθρο 116, παράγραφος 4, του Κανονισμού, διαβιβάστηκε στους αποδέκτες της και δημοσιεύτηκε, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 02.09.2008 (P6.TA-PROV(2008)0390).

Η γραπτή δήλωση 0036/2008 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt και Diana Wallis σχετικά με την επείγουσα συνεργασία για την ανεύρεση εξαφανισμένων παιδιών συγκέντρωσε στις 25.07.2008 τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, κατά το άρθρο 116, παράγραφος 4, του Κανονισμού, διαβιβάστηκε στους αποδέκτες της και δημοσιεύτηκε, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της 02.09.2008 (P6.TA-PROV(2008)0391).


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


7.1. Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 [COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0392)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0392)


7.2. Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (προσαρμογή των οδηγιών 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ ώστε να προσαρμοστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) … για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 [COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0393)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0393)


7.3. Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μιγμάτων (προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004) ***I (ψηφοφορία)


Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 με σκοπό την προσαρμογή του στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. … για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 [COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0394)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0394)


7.4. Έγκριση τύπου των οχημάτων υδρογόνου ***I (ψηφοφορία)


Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46//ΕΚ [COM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0395)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0395)


7.5. Κατάσταση στην Γεωργία (ψηφοφορία)


Προτάσεις ψηφίσματος B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0411/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 και B6-0414/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0402/2008

(αντικαθιστά τις B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 και B6-0414/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Joseph Daul, Elmar Brok, Othmar Karas, Gunnar Hökmark και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda και Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Lydie Polfer, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi, Marielle De Sarnez και Toomas Savi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka και Dariusz Maciej Grabowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,
Daniel Cohn-Bendit, Marie Anne Isler Béguin και Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0396)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0411/2008 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 19, η οποία κρατείται.

Ο Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, διευκρινίζει τη θέση της Ομάδας του επί της τελικής ψηφοφορίας.


7.6. Κοινό πλαίσιο αναφοράς σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0374/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0397)


7.7. Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μετά το σχέδιο σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 3453/2005/GG (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κατόπιν του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταγγελία 3453/2005/GG [2007/2264(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0398)


7.8. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - 2008 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών - 2008 [2008/2047(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0399)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Η Iratxe García Pérez (εισηγήτρια) ερωτά εάν η Ομάδα GUE/NGL, συντάκτρια της τροπολογίας 5, θεωρεί την τροπολογία αυτή ως προσθήκη στην παράγραφο 12 (Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι πρόκειται για την περίπτωση αυτή).


7.9. Κλωνοποίηση ζώων για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0373/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0400)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 π.μ εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος


8. Πανηγυρική συνεδρίαση - Kόστα Ρίκα

Από τις 12 έως τις 12.30 μ.μ, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επίσκεψης του Óscar Rafael Arias Sánchez, Προέδρου της Δημοκρατίας της Κόστα Ρίκα.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

9. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

9.1. Αντίκτυπος του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών [2008/2038(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0401)


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Κατάσταση στην Γεωργία - RC-B6-0402/2008:
Michl Ebner, Danutė Budreikaitė, Miroslav Mikolášik, Toomas Savi, Bernd Posselt, Bogdan Pęk, Milan Horáček, Charles Tannock, Richard Falbr

Κοινό πλαίσιο αναφοράς σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων - B6-0374/2008:
Bruno Gollnisch

Έκθεση Proinsias De Rossa - A6-0289/2008:
Mario Borghezio

Έκθεση Iratxe García Pérez - A6-0325/2008:
Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska

Κλωνοποίηση ζώων για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα - B6-0373/2008:

Hynek Fajmon, Avril Doyle

Έκθεση Eva-Britt Svensson - A6-0199/2008:
Ivo Strejček, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris.


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.10 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

12. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Ulrike Rodust ορίστηκε στη θέση του Willi Piecyk ως μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από τις 29.08.2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Ulrike Rodust καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


13. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


14. Αξιολόγηση των κοινοτικών κυρώσεων στο πλαίσιο των δράσεων και των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση των κυρώσεων της ΕΕ στο πλαίσιο των δράσεων και των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων [2008/2031(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

Η Hélène Flautre παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Renate Weber (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Jas Gawronski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Μαρία-Ελένη Κοππά, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Frank Vanhecke, μη εγγεγραμμένος, Laima Liucija Andrikienė, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Ģirts Valdis Kristovskis, Erik Meijer, Kinga Gál, Corina Creţu και Ignasi Guardans Cambó.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Eoin Ryan, Αθανάσιος Παφίλης, Bogusław Sonik, Katrin Saks, Toomas Savi, Ryszard Czarnecki, Maria da Assunção Esteves, Vural Öger, Ramona Nicole Mănescu και Genowefa Grabowska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Reinhard Rack, Csaba Sándor Tabajdi και Zsolt László Becsey.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner και Hélène Flautre.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2008.


15. Χιλιετηρίδα για την ανάπτυξη - Στόχος 5: βελτίωση της υγείας των μητέρων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Χιλιετηρίδα για την ανάπτυξη - Στόχος 5: βελτίωση της υγείας των μητέρων

Οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Beniamino Donnici, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Feleknas Uca, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Colm Burke, Glenys Kinnock, Toomas Savi, Carlo Casini, Anne Van Lancker, Sophia in 't Veld, Mairead McGuinness, Neena Gill, Edite Estrela και Françoise Castex.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marusya Ivanova Lyubcheva, Danutė Budreikaitė, Proinsias De Rossa, Zbigniew Zaleski και Catherine Stihler.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet και Benita Ferrero-Waldner.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Margrete Auken και Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και τη μητρική θνησιμότητα (B6-0377/2008

- Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva και Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τον 5ο Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας (μητρική υγεία) (B6-0385/2008

- Beniamino Donnici, Toomas Savi, Renate Weber και Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη μητρική θνησιμότητα ενόψει της Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου - επισκόπηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (B6-0388/2008

- Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer και Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας και τη μητρική θνησιμότητα (B6-0393/2008

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill και Anne Van Lancker, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη μητρική θνησιμότητα ενόψει της συνάντησης υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου - επισκόπηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (B6-0395/2008

- Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τον Πέμπτο Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας (μητρική υγεία) (B6-0396/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2008.


16. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0457/2008).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 35 (Σταύρου Αρναουτάκη): Διατροφικές κρίσεις στην ΕΕ και προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών.

Η Ανδρούλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Σταύρου Αρναουτάκη, Mairead McGuinness και Danutė Budreikaitė.

Ερώτηση 36 (Bilyana Ilieva Raeva): Οδική Ασφάλεια.

Ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Bilyana Ilieva Raeva.

Η ερώτηση 37 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 38 (Εμμανουήλ Αγγελάκα): Ενημέρωση-εκπαίδευση νεαρών καταναλωτών.

Η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Εμμανουήλ Αγγελάκα και Danutė Budreikaitė.

Ερώτηση 39 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Προστασία των καταναλωτών και εκπαίδευση.

Η Meglena Kuneva απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Paul Rübig και Reinhard Rack.

Ερώτηση 40 (Giovanna Corda): Kαταγγελίες καταναλωτών σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η Meglena Kuneva απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Giovanna Corda, Paul Rübig και Justas Vincas Paleckis.

Ερώτηση 42 (Colm Burke): Πίνακας αποτελεσμάτων εσωτερικής αγοράς.

Ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Colm Burke.

Ερώτηση 43 (Jim Higgins): Ο τραπεζικός τομέας σε μεθοριακές περιοχές.

Ο Charlie McCreevy απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Jim Higgins.

Ερώτηση 44 (Δημητρίου Παπαδημούλη): Πώληση ΟΤΕ και άρνηση δημόσιας προσφοράς.

Ο Charlie McCreevy απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Δημητρίου Παπαδημούλη.

Ερώτηση 48 (Γεωργίου Παπαστάμκου): Συνέργεια για τον Εύξεινο Πόντο.

Η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Γεωργίου Παπαστάμκου.

Ερώτηση 49 (Robert Evans): Οι αποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση εκλογών.

Η Benita Ferrero-Waldner απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Robert Evans και Martin Callanan.

Ερώτηση 50 (David Martin): Παρακράτηση παλαιστινιακών φορολογικών εσόδων από το Ισραήλ.

Η Benita Ferrero-Waldner απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των David Martin και Reinhard Rack.

Οι ερωτήσεις 41, 45 έως 47, 51 έως 59, 62 έως 70 και 72 έως 85 θα λάβουν γραπτές απαντήσεις (βλέπε Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.10 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

17. Συναλλαγές στο τομέα των υπηρεσιών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών [2008/2004(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Syed Kamall (A6-0283/2008)

Ο Syed Kamall παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Olle Schmidt (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Zbigniew Zaleski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Françoise Castex, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Γεώργιος Παπαστάμκος, Carlos Carnero González, Mieczysław Edmund Janowski, Jens Holm, Daniel Varela Suanzes-Carpegna και Glyn Ford.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Reinhard Rack, Harald Ettl, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto Fiore και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν οι Peter Mandelson και Syed Kamall.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2008.


18. Κώδικας δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά έναν κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων [COM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Timothy Kirkhope παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Wolfgang Bulfon (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Robert Evans, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Stanisław Jałowiecki, Gilles Savary, Reinhard Rack, Ulrich Stockmann, Marian-Jean Marinescu, Brian Simpson, Zita Pleštinská και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marian Zlotea, Bogusław Liberadzki και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Timothy Kirkhope.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2008.


19. Ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια [2008/2007(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

Ο Josu Ortuondo Larrea παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι Pierre Pribetich (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Emanuel Jardim Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Sylwester Chruszcz, μη εγγεγραμμένος, Jim Higgins, Bogusław Liberadzki, Siiri Oviir, Hélène Goudin, Roberto Fiore, Lambert van Nistelrooij, Ramona Nicole Mănescu, Bernard Wojciechowski, Jim Allister και Μαργαρίτης Σχοινάς.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Colm Burke, Marusya Ivanova Lyubcheva, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău και Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Παρεμβαίνει ο Josu Ortuondo Larrea.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2008.


20. Εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη [2008/2008(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Michael Cramer (A6-0326/2008)

Ο Michael Cramer παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Silvia-Adriana Ţicău και Michael Cramer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2008.


21. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE-DE και PPE-DE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

επιτροπή BUDG: Eleonora Lo Curto

επιτροπή CONT: Eleonora Lo Curto

επιτροπή TRAN: Ulrike Rodust

επιτροπή PECH: Ulrike Rodust

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ: Pia Elda Locatelli αντί του Paulo Casaca

Αντιπροσωπεία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας: Ulrike Rodust.

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


22. Υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας

Κατόπιν της αποφάσεως του Κοινοβουλίου, της 29.03.2007, να υπερασπίσει την ασυλία του Giuseppe Gargani στο πλαίσιο διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ρώμης (σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007), οι αρμόδιες ιταλικές αρχές γνωστοποίησαν στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 9, του Κανονισμού, την απόφαση του Δικαστηρίου να κρίνει μη αποδεκτή τη διαδικασία που έχει κινηθεί κατά του Giuseppe Gargani.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 411.060/OJJE).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.50 μ.μ.

Harald Rømer

Manuel António dos Santos

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Μποτόπουλος, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Δρούτσας, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Κοππά, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pagano, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Βακάλης, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου