Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 196kWORD 117k
Kolmapäev, 3. september 2008 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Olukord Gruusias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine ***I - Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (direktiivide 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ, 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ kohandamine) ***I - Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (määruse (EÜ) nr 648/2004 kohandamine) ***I (arutelu)
 4.Vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitus ***I (arutelu)
 5.Presidentuuri teadaanne
 6.Noorte võimaluste parandamisele suurema tähelepanu pööramine ELi poliitikas – Kiireloomuline koostöö kadunud laste leidmiseks (kirjalikud deklaratsioonid)
 7.Hääletused
  
7.1.Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine ***I (hääletus)
  
7.2.Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (direktiivide 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ, 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ kohandamine) ***I (hääletus)
  
7.3.Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (määruse (EÜ) nr 648/2004 kohandamine) ***I (hääletus)
  
7.4.Vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitus ***I (hääletus)
  
7.5.Olukord Gruusias (hääletus)
  
7.6.Euroopa lepinguõiguse ühtne tugiraamistik (hääletus)
  
7.7.Euroopa Ombudsmani eriaruanne Euroopa Parlamendile seoses kaebuse 3453/2005/GG raames Euroopa Komisjonile esitatava soovituse projektiga (hääletus)
  
7.8.Sooline võrdõiguslikkus - 2008 (hääletus)
  
7.9.Loomade toiduks kloonimine (hääletus)
 8.Pidulik istung - Costa Rica
 9.Hääletused (jätkamine)
  
9.1.Turunduse ja reklaami mõju soolisele võrdõiguslikkusele (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Parlamendi koosseis
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Hinnang ELi sanktsioonide kohta inimõigustealase ELi meetmete ja poliitika osana (arutelu)
 15.Arengupoliitika aastatuhande eesmärgid - 5. eesmärk: emadustervise parandamine (arutelu)
 16.Infotund (küsimused komisjonile)
 17.Teenuskaubandus (arutelu)
 18.Arvutipõhiste ettetellimissüsteemide toimimisjuhend ***I (arutelu)
 19.Euroopa sadamapoliitika (arutelu)
 20.Kaubavedu Euroopas (arutelu)
 21.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 22.Parlamendiliikme puutumatuse kaitse
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Olukord Gruusias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Arutelu toimus 01.09.2008 (01.09.2008protokoll punkt 20).

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Lydie Polfer, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi, Margarita Starkevičiūtė ja Grażyna Staniszewska fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Gruusias (B6-0402/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Kristian Vigenin ja Marek Siwiec fraktsiooni PSE nimel: Olukord Gruusias (B6-0410/2008);

- Francis Wurtz, Tobias Pflüger, André Brie ja Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Gruusias (B6-0411/2008);

- Joseph Daul, Elmar Brok, Othmar Karas, Gunnar Hökmark, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Jean-Pierre Audy, Tunne Kelam, Marian-Jean Marinescu ja Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE-DE nimel: Olukord Gruusias (B6-0412/2008);

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Marie Anne Isler Béguin, Cem Özdemir, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Gruusias (B6-0413/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ģirts Valdis Kristovskis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Mirosław Mariusz Piotrowski ja Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel: Olukord Gruusias (B6-0414/2008).

Hääletus: 03.09.2008protokoll punkt 7.5.


3. Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine ***I - Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (direktiivide 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ, 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ kohandamine) ***I - Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (määruse (EÜ) nr 648/2004 kohandamine) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta [KOM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ ja direktiive 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) … ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta [KOM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 eesmärgiga kohandada see määrusega (EÜ) nr … ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta [KOM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

Sõna võttis Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

Amalia Sartori tutvustas raporteid.

Sõna võtsid Anne Laperrouze (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Andreas Schwab (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Guido Sacconi fraktsiooni PSE nimel, Liam Aylward fraktsiooni UEN nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Avril Doyle fraktsiooni PPE-DE nimel, Jens Holm fraktsiooni GUE/NGL nimel, Graham Booth fraktsiooni IND/DEM nimel, Jim Allister (fraktsioonilise kuuluvuseta), Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Jean-Claude Martinez, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Luca Romagnoli, Åsa Westlund, Rovana Plumb, Edit Herczog ja Alessandro Foglietta.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Carl Schlyter.

ISTUNGI JUHATAJA: Martine ROURE
asepresident

Sõna võtsid Günter Verheugen ja Amalia Sartori.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 03.09.2008 protokolli punkt 7.1, 03.09.2008 protokolli punkt 7.2 ja 03.09.2008 protokolli punkt 7.3.


4. Vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitust ja muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ [KOM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

Sõna võttis Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

Anja Weisgerber tutvustas raportit.

Sõna võtsid Alojz Peterle (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Malcolm Harbour fraktsiooni PPE-DE nimel, Wolfgang Bulfon fraktsiooni PSE nimel, Vladko Todorov Panayotov fraktsiooni ALDE nimel, Leopold Józef Rutowicz fraktsiooni UEN nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Andreas Schwab, Arlene McCarthy, Danutė Budreikaitė, Małgorzata Handzlik, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki ja Silvia-Adriana Ţicău.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Bogusław Liberadzki.

Sõna võtsid Günter Verheugen ja Anja Weisgerber.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 03.09.2008protokoll punkt 7.4.


(Istung katkestati kell 11.00 ja jätkus kell 11.30.)

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

5. Presidentuuri teadaanne

Asepresident esines avaldusega, milles väljendab parlamendi solidaarsust orkaan Gustavi ohvritega Kariibi mere piirkonnas. Peaaegu 100 inimest kaotas elu Dominikaani Vabariigis, Haitis, Jamaicas, Kaimanisaartel ja Kuubas. Tuhanded teised inimesed jäid peavarjuta.


6. Noorte võimaluste parandamisele suurema tähelepanu pööramine ELi poliitikas – Kiireloomuline koostöö kadunud laste leidmiseks (kirjalikud deklaratsioonid)

Kirjalikule deklaratsioonile 0033/2008 noorte võimaluste parandamisele suurema tähelepanu pööramise kohta ELi poliitikas, mille esitasid parlamendiliikmed Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets ja Bart Staes, on 10.7.2008 andnud allkirja parlamendiliikmete enamus ja see edastati vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldati koos allakirjutanute nimedega 2.9.2008 istungi vastuvõetud tekstide väljaandes (P6_TA-PROV(2008)0390).

Kirjalikule deklaratsioonile 0036/2008 kiireloomulise koostöö kohta kadunud laste leidmiseks, mille esitasid parlamendiliikmed Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt ja Diana Wallis, on 25.7.2008 andnud allkirja parlamendiliikmete enamus ja see edastati vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldati koos allakirjutanute nimedega 2.9.2008 istungi vastuvõetud tekstide väljaandes (P6_TA-PROV(2008)0391).


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarl-veebilehel.


7.1. Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta [KOM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0392)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0392)


7.2. Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (direktiivide 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ, 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ kohandamine) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ ja direktiive 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) … ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta [KOM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0393)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0393)


7.3. Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (määruse (EÜ) nr 648/2004 kohandamine) ***I (hääletus)


Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 eesmärgiga kohandada see määrusega (EÜ) nr … ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta [KOM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0394)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0394)


7.4. Vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitus ***I (hääletus)


Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitust ja muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ [KOM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0395)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0395)


7.5. Olukord Gruusias (hääletus)


Resolutsiooni ettepanekud B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0411/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 ja B6-0414/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0402/2008

(asendades B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 ja B6-0414/2008),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Joseph Daul, Elmar Brok, Othmar Karas, Gunnar Hökmark ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE-DE nimel,
Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda ja Adrian Severin fraktsiooni PSE nimel,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Lydie Polfer, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi, Marielle De Sarnez ja Toomas Savi fraktsiooni ALDE nimel,
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka ja Dariusz Maciej Grabowski fraktsiooni UEN nimel,
Daniel Cohn-Bendit, Marie Anne Isler Béguin ja Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2008)0396)

(Resolutsiooni ettepanek B6-0411/2008 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Elmar Brok fraktsiooni PPE-DE nimel, kes esitas lõike 19 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, kes täpsustas oma fraktsiooni seisukohta lõpphääletuse osas.


7.6. Euroopa lepinguõiguse ühtne tugiraamistik (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0374/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0397)


7.7. Euroopa Ombudsmani eriaruanne Euroopa Parlamendile seoses kaebuse 3453/2005/GG raames Euroopa Komisjonile esitatava soovituse projektiga (hääletus)

Raport Euroopa Ombudsmani eriaruande kohta seoses kaebuse 3453/2005/GG raames Euroopa Komisjonile esitatava soovituse projektiga [2007/2264(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0398)


7.8. Sooline võrdõiguslikkus - 2008 (hääletus)

Raport soolise võrdõiguslikkuse kohta aastal 2008 [2008/2047(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0399)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Iratxe García Pérez (raportöör), kes küsis, kas muudatusettepaneku 5 autor fraktsioon GUE/NGL määratleb muudatusettepanekut kui lisa lõikele 12 (asepresident vastas sellele jaatavalt).


7.9. Loomade toiduks kloonimine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0373/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0400)

(Istung katkestati kell 11.55 kuni piduliku istungini.)

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president


8. Pidulik istung - Costa Rica

Kell 12.00 kuni 12.30 toimus parlamendi pidulik istung Costa Rica Vabariigi presidendi Óscar Rafael Arias Sáncheze visiidi puhul.


ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

9. Hääletused (jätkamine)

9.1. Turunduse ja reklaami mõju soolisele võrdõiguslikkusele (hääletus)

Raport turunduse ja reklaami mõju kohta soolisele võrdõiguslikkusele [2008/2038(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0401)


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Olukord Gruusias - RC-B6-0402/2008:
Michl Ebner, Danutė Budreikaitė, Miroslav Mikolášik, Toomas Savi, Bernd Posselt, Bogdan Pęk, Milan Horáček, Charles Tannock, Richard Falbr

Euroopa lepinguõiguse ühtne tugiraamistik - B6-0374/2008:
Bruno Gollnisch

Raport: Proinsias De Rossa - A6-0289/2008:

Mario Borghezio

Raport: Iratxe García Pérez - A6-0325/2008:

Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska

Loomade toiduks kloonimine - B6-0373/2008:
Hynek Fajmon, Avril Doyle

Raport: Eva-Britt Svensson - A6-0199/2008:

Ivo Strejček, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“ ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused“ trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.10 ja see jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

12. Parlamendi koosseis

Saksamaa pädevad ametiasutused on teatanud Willi Piecyki asemel Ulrike Rodusti ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 29.8.2008.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Ulrike Rodust vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


13. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


14. Hinnang ELi sanktsioonide kohta inimõigustealase ELi meetmete ja poliitika osana (arutelu)

Raport hinnangu andmise kohta ELi sanktsioonidele osana ELi tegevusest ja poliitikast inimõiguste valdkonnas [2008/2031(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

Hélène Flautre tutvustas raportit.

Sõna võtsid Jean-Pierre Jouyet (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige).

Sõna võtsid Renate Weber (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Jas Gawronski fraktsiooni PPE-DE nimel, Maria Eleni Koppa fraktsiooni PSE nimel, Marco Cappato fraktsiooni ALDE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Frank Vanhecke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Laima Liucija Andrikienė, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Ģirts Valdis Kristovskis, Erik Meijer, Kinga Gál, Corina Creţu ja Ignasi Guardans Cambó.

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Sõna võtsid Eoin Ryan, Athanasios Pafilis, Bogusław Sonik, Katrin Saks, Toomas Savi, Ryszard Czarnecki, Maria da Assunção Esteves, Vural Öger, Ramona Nicole Mănescu ja Genowefa Grabowska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Reinhard Rack, Csaba Sándor Tabajdi ja Zsolt László Becsey.

Sõna võtsid Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner ja Hélène Flautre.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 04.09.2008protokoll punkt 7.4.


15. Arengupoliitika aastatuhande eesmärgid - 5. eesmärk: emadustervise parandamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Arengupoliitika aastatuhande eesmärgid - 5. eesmärk: emadustervise parandamine

Jean-Pierre Jouyet (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Filip Kaczmarek fraktsiooni PPE-DE nimel, Alain Hutchinson fraktsiooni PSE nimel, Beniamino Donnici fraktsiooni ALDE nimel, Ewa Tomaszewska fraktsiooni UEN nimel, Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Feleknas Uca fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nils Lundgren fraktsiooni IND/DEM nimel, Irena Belohorská (fraktsioonilise kuuluvuseta), Colm Burke, Glenys Kinnock, Toomas Savi, Carlo Casini, Anne Van Lancker, Sophia in 't Veld, Mairead McGuinness, Neena Gill, Edite Estrela ja Françoise Castex.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marusya Ivanova Lyubcheva, Danutė Budreikaitė, Proinsias De Rossa, Zbigniew Zaleski ja Catherine Stihler.

Sõna võtsid Jean-Pierre Jouyet ja Benita Ferrero-Waldner.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Margrete Auken ja Marie-Hélène Aubert fraktsiooni Verts/ALE nimel: Aastatuhande arengueesmärgid ja emade suremus sünnituse tagajärjel (B6-0377/2008);

- Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva ja Filip Kaczmarek fraktsiooni PPE-DE nimel: Aastatuhande arengueesmärk nr 5 (emade tervislik olukord) (B6-0385/2008);

- Beniamino Donnici, Toomas Savi, Renate Weber ja Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel: Emade suremus 25. septembril toimuva ÜRO kõrgetasemelise kohtumise eel – aastatuhande arengueesmärkide läbivaatamine (B6-0388/2008);

- Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer ja Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel: Aastatuhande arengueesmärgid ja emade suremus (B6-0393/2008);

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill ja Anne Van Lancker fraktsiooni PSE nimel: Emade suremus 25. septembril toimuva ÜRO kõrgetasemelise kohtumise eel – aastatuhande arengueesmärkide läbivaatamine (B6-0395/2008);

- Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan ja Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel: Aastatuhande arengueesmärk nr 5 (emade tervislik olukord) (B6-0396/2008).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 04.09.2008protokoll punkt 7.5.


16. Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B6-0457/2008).

Esimene osa

Küsimus 35 (Stavros Arnaoutakis): Toidukriis Euroopa Liidus ja Euroopa tarbijate kaitse.

Androula Vassiliou (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Stavros Arnaoutakis, Mairead McGuinness ja Danutė Budreikaitė.

Küsimus 36 (Bilyana Ilieva Raeva): Teedeohutus.

Jacques Barrot (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bilyana Ilieva Raeva.

Küsimus 37 muutus kehtetuks, kuna selle esitaja ei viibinud kohal.

Teine osa

Küsimus 38 (Emmanouil Angelakas): Noorte tarbijate teavitamine ja harimine.

Meglena Kuneva (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Emmanouil Angelakas ja Danutė Budreikaitė.

Küsimus 39 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Tarbijakaitse ja haridus.

Meglena Kuneva vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig ja Reinhard Rack.

Küsimus 40 (Giovanna Corda): Tarbijate kaebused elektroonilise kaubanduse kohta.

Meglena Kuneva vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Giovanna Corda, Paul Rübig ja Justas Vincas Paleckis.

Küsimus 42 (Colm Burke): Siseturu tulemustabel.

Charlie McCreevy (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Colm Burke.

Küsimus 43 (Jim Higgins): Pangandussektor piirialadel.

Charlie McCreevy vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Jim Higgins.

Küsimus 44 (Dimitrios Papadimoulis): Kreeka telekommunikatsiooniorganisatsiooni müük ja avalikust ülevõtmispakkumisest keeldumine.

Charlie McCreevy vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Dimitrios Papadimoulis.

Küsimus 48 (Georgios Papastamkos): Musta mere sünergia.

Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Georgios Papastamkos.

Küsimus 49 (Robert Evans): Euroopa Liidu valimiste vaatlemise missioonid.

Benita Ferrero-Waldner vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Robert Evans ja Martin Callanan.

Küsimus 50 (David Martin): Palestiina maksufondide kinnipidamine Iisraeli poolt.

Benita Ferrero-Waldner vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) David Martin ja Reinhard Rack.

Küsimustele 41, 45 kuni 47, 51 kuni 59, 62 kuni 70 ja 72 kuni 85 vastatakse kirjalikult (vt stenorgammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 19.10 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

17. Teenuskaubandus (arutelu)

Raport teenuskaubanduse kohta [2008/2004(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Syed Kamall (A6-0283/2008)

Syed Kamall tutvustas raportit.

Sõna võttis Peter Mandelson (komisjoni liige).

Sõna võtsid Olle Schmidt (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Zbigniew Zaleski fraktsiooni PPE-DE nimel, Françoise Castex fraktsiooni PSE nimel, Ignasi Guardans Cambó fraktsiooni ALDE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmuth Markov fraktsiooni GUE/NGL nimel, Georgios Papastamkos, Carlos Carnero González, Mieczysław Edmund Janowski, Jens Holm, Daniel Varela Suanzes-Carpegna ja Glyn Ford.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Reinhard Rack, Harald Ettl, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto Fiore ja Paul Rübig.

Sõna võtsid Peter Mandelson ja Syed Kamall.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 04.09.2008protokoll punkt 7.6.


18. Arvutipõhiste ettetellimissüsteemide toimimisjuhend ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul [KOM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

Sõna võttis Peter Mandelson (komisjoni liige).

Timothy Kirkhope tutvustas raportit.

Sõna võtsid Wolfgang Bulfon (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Georg Jarzembowski fraktsiooni PPE-DE nimel, Robert Evans fraktsiooni PSE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Stanisław Jałowiecki, Gilles Savary, Reinhard Rack, Ulrich Stockmann, Marian-Jean Marinescu, Brian Simpson, Zita Pleštinská ja Silvia-Adriana Ţicău.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marian Zlotea, Bogusław Liberadzki ja Inés Ayala Sender.

Sõna võttis Peter Mandelson.

ISTUNGI JUHATAJA: Mechtild ROTHE
asepresident

Sõna võttis Timothy Kirkhope.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 04.09.2008protokoll punkt 7.1.


19. Euroopa sadamapoliitika (arutelu)

Raport Euroopa sadamapoliitika kohta [2008/2007(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

Josu Ortuondo Larrea tutvustas raportit.

Sõna võttis Peter Mandelson (komisjoni liige)

Sõna võtsid Pierre Pribetich (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Corien Wortmann-Kool fraktsiooni PPE-DE nimel, Emanuel Jardim Fernandes fraktsiooni PSE nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Pedro Guerreiro fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Sylwester Chruszcz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jim Higgins, Bogusław Liberadzki, Siiri Oviir, Hélène Goudin, Roberto Fiore, Lambert van Nistelrooij, Ramona Nicole Mănescu, Bernard Wojciechowski, Jim Allister ja Margaritis Schinas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Colm Burke, Marusya Ivanova Lyubcheva, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Sõna võttis Josu Ortuondo Larrea.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 04.09.2008protokoll punkt 7.7.


20. Kaubavedu Euroopas (arutelu)

Raport kaubaveo kohta Euroopas [2008/2008(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Michael Cramer (A6-0326/2008)

Michael Cramer tutvustas raportit.

Sõna võttis Peter Mandelson (komisjoni liige).

Sõna võtsid Georg Jarzembowski fraktsiooni PPE-DE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni PSE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Silvia-Adriana Ţicău ja Michael Cramer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 04.09.2008protokoll punkt 7.8.


21. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE-DE ja fraktsiooni PSE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

BUDG komisjon: Eleonora Lo Curto

CONT komisjon: Eleonora Lo Curto

TRAN komisjon: Ulrike Rodust

PECH komisjon: Ulrike Rodust

Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks: Paulo Casaca asemel Pia Elda Locatelli.

Delegatsioon ELi-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis: Ulrike Rodust.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


22. Parlamendiliikme puutumatuse kaitse

Pärast parlamendi 29.3.2007 otsust kaitsta Giuseppe Gargani puutumatust Rooma ringkonnakohtus pooleliolevas kohtuasja raames (29.03.2007protokoll punkt 8.3) teatasid Itaalia pädevad ametiasutused vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 9 parlamendile kohtuotsusest, millega kuulutati vastuvõetamatuks Giuseppe Gargani vastu algatatud menetlus.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord“ PE 411.060/OJJE).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.50.

Harald Rømer

Manuel António dos Santos

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika