Indeks 
Protokół
PDF 208kWORD 121k
Środa, 3 września 2008 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja w Gruzji (złożone projekty rezolucji)
 3.Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie substancji i mieszanin ***I - Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana dyrektyw 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE, 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE) ***I - Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana rozporządzenia (WE) nr 648/2004) ***I (debata)
 4.Homologacja pojazdów napędzanych wodorem ***I (debata)
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Zwiększenie roli młodzieży w polityce europejskiej – Nadzwyczajna współpraca przy odnajdywaniu zaginionych dzieci (pisemne oświadczenia)
 7.Głosowanie
  
7.1.Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie substancji i mieszanin ***I (głosowanie)
  
7.2.Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana dyrektyw 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE, 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE) ***I (głosowanie)
  
7.3.Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana rozporządzenia (WE) nr 648/2004) ***I (głosowanie)
  
7.4.Homologacja pojazdów napędzanych wodorem ***I (głosowanie)
  
7.5.Sytuacja w Gruzji (głosowanie)
  
7.6.Specjalne sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Parlamentu Europejskiego w następstwie projektu zalecenia dla Komisji Europejskiej dotyczącego skargi 3453/2005/GG (głosowanie)
  
7.7.Równość kobiet i mężczyzn - 2008 (głosowanie)
  
7.8.Klonowanie zwierząt dla celów związanych z produkcją żywności (głosowanie)
 8.Uroczyste posiedzenie - Kostaryka
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
9.1.Wpływ marketingu i reklamy na równość statusu kobiet i mężczyzn (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Skład Parlamentu
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Ocena sankcji UE jako części działań i polityki UE w dziedzinie praw człowieka (debata)
 15.Milenium na rzecz rozwoju - cel 5: polepszyć zdrowie matek (debata)
 16.Tura pytań (pytania do Komisji)
 17.Handel usługami (debata)
 18.Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji ***I (debata)
 19.Europejska polityka portowa (debata)
 20.Transport towarowy w Europie (debata)
 21.Skład komisji i delegacji
 22.Obrona immunitetu parlamentarnego
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


2. Sytuacja w Gruzji (złożone projekty rezolucji)

Debata odbyła się dnia 01.09.2008 (pkt 20 protokołu z dnia 01.09.2008).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Lydie Polfer, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi, Margarita Starkevičiūtė i Grażyna Staniszewska w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Gruzji (B6-0402/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Kristian Vigenin i Marek Siwiec w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Gruzji (B6-0410/2008);

- Francis Wurtz, Tobias Pflüger, André Brie i Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Gruzji (B6-0411/2008);

- Joseph Daul, Elmar Brok, Othmar Karas, Gunnar Hökmark, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Jean-Pierre Audy, Tunne Kelam, Marian-Jean Marinescu i Ria Oomen-Ruijten w imieniu grupy PPE-DE,w sprawie sytuacji w Gruzji (B6-0412/2008);

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Marie Anne Isler Béguin, Cem Özdemir, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Gruzji (B6-0413/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ģirts Valdis Kristovskis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Mirosław Mariusz Piotrowski i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji w Gruzji (B6-0414/2008).

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 03.09.2008 r.


3. Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie substancji i mieszanin ***I - Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana dyrektyw 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE, 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE) ***I - Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana rozporządzenia (WE) nr 648/2004) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 [COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE oraz 2004/42/WE w celu dostosowania ich do rozporządzenia (EC) … w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 [COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr …w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 [COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

Głos zabrał Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Amalia Sartori przedstawiła swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Anne Laperrouze (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Andreas Schwab (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Guido Sacconi w imieniu grupy PSE, Liam Aylward w imieniu grupy UEN, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Avril Doyle w imieniu grupy PPE-DE, Jens Holm w imieniu grupy GUE/NGL, Graham Booth w imieniu grupy IND/DEM, Jim Allister niezrzeszony, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Jean-Claude Martinez, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Luca Romagnoli, Åsa Westlund, Rovana Plumb, Edit Herczog i Alessandro Foglietta.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Carl Schlyter.

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Günter Verheugen i Amalia Sartori.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 03.09.2008, pkt 7.2 protokołu z dnia 03.09.2008 i pkt 7.3 protokołu z dnia 03.09.2008.


4. Homologacja pojazdów napędzanych wodorem ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów napędzanych wodorem i zmieniającego dyrektywę 2007/46//WE [COM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

Głos zabrał Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Anja Weisgerber przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Alojz Peterle (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Malcolm Harbour w imieniu grupy PPE-DE, Wolfgang Bulfon w imieniu grupy PSE, Vladko Todorov Panayotov w imieniu grupy ALDE, Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Andreas Schwab, Arlene McCarthy, Danutė Budreikaitė, Małgorzata Handzlik, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki i Silvia-Adriana Ţicău.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Bogusław Liberadzki.

Głos zabrali: Günter Verheugen i Anja Weisgerber.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 03.09.2008.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11:00 i wznowione o 11:30.)

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

5. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie, w którym wyraził solidarność Parlamentu z ofiarami huraganu Gustaw na Karaibach.


6. Zwiększenie roli młodzieży w polityce europejskiej – Nadzwyczajna współpraca przy odnajdywaniu zaginionych dzieci (pisemne oświadczenia)

Pisemne oświadczenie 0033/2008 na temat zwiększenia roli młodzieży w polityce europejskiej złożone przez Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets i Bart Staes do dnia 10.07.2008 zostało podpisane przez większość posłów do Parlamentu i w związku z tym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu, zostało przekazane wymienionym w nim instytucjom i opublikowane z podaniem nazwisk sygnatariuszy w tekstach przyjętych podczas obrad w dniu 02.09.2008 r.(P6_TA-PROV(2008)0390).

Pisemne oświadczenie 0036/2008 na temat la nadzwyczajnej współpracy przy odnajdywaniu zaginionych dzieci złożone przez Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt i Diana Wallis do dnia 25.07.2008 r. zostało podpisane przez większość posłów do Parlamentu, i w związku z tym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu, zostało przekazane wymienionym w nim instytucjom i opublikowane z podaniem nazwisk sygnatariuszy w tekstach przyjętych podczas obrad w dniu 02.09.2008 r. (P6_TA-PROV(2008)0391).


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie substancji i mieszanin ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 [COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0392)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0392)


7.2. Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana dyrektyw 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE, 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE oraz 2004/42/WE w celu dostosowania ich do rozporządzenia (EC) … w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 [COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0393)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0393)


7.3. Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie substancji i mieszanin (zmiana rozporządzenia (WE) nr 648/2004) ***I (głosowanie)


Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr …w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 [COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P6_TA(2008)0394)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0394)


7.4. Homologacja pojazdów napędzanych wodorem ***I (głosowanie)


Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów napędzanych wodorem i zmieniającego dyrektywę 2007/46//WE [COM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0395)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0395)


7.5. Sytuacja w Gruzji (głosowanie)


Projekty rezolucji B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0411/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 i B6-0414/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0402/2008

(zastępujący B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 i B6-0414/2008):

złożony przez następujących posłów:

Joseph Daul, Elmar Brok, Othmar Karas, Gunnar Hökmark i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE,
Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda i Adrian Severin w imieniu grupy PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Lydie Polfer, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi, Marielle De Sarnez i Toomas Savi w imieniu grupy ALDE,
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka i Dariusz Maciej Grabowski w imieniu grupy UEN,
Daniel Cohn-Bendit, Marie Anne Isler Béguin i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P6_TA(2008)0396)

(Projekt rezolucji B6-0411/2008 upadł.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Elmar Brok w imieniu grupy PPE-DE zgłosił poprawkę ustną do ust. 19, która została przyjęta.

Martin Schulz w imieniu grupy PSE sprecyzował stanowisko swojej grupy w sprawie głosowania końcowego.

Wspólne ramy odniesienia dla europejskiego prawa umów (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0374/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0397)


7.6. Specjalne sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Parlamentu Europejskiego w następstwie projektu zalecenia dla Komisji Europejskiej dotyczącego skargi 3453/2005/GG (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Parlamentu Europejskiego w następstwie projektu zalecenia dla Komisji Europejskiej dotyczącego skargi 3453/2005/GG [2007/2264(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0398)


7.7. Równość kobiet i mężczyzn - 2008 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn - 2008 [2008/2047(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0399)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Iratxe Garcia Pérez (sprawozdawczyni) zwróciła się z pytaniem, czy grupa GUE/NGL, która zgłosiła poprawkę 5, uważa ją za dodatek do ust. 12 (Przewodniczący stwierdził, że tak właśnie jest).


7.8. Klonowanie zwierząt dla celów związanych z produkcją żywności (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0373/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0400)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11:55 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący


8. Uroczyste posiedzenie - Kostaryka

W godzinach od 12:00 do 12:30, Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty Óscara Rafaela Ariasa Sáncheza, prezydenta Republiki Kostaryki.


PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

9. Głosowanie (ciąg dalszy)

9.1. Wpływ marketingu i reklamy na równość statusu kobiet i mężczyzn (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu marketingu i reklamy na równość statusu kobiet i mężczyzn [2008/2038(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0401)


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sytuacja w Gruzji - RC-B6-0402/2008:

Michl Ebner, Danutė Budreikaitė, Miroslav Mikolášik, Toomas Savi, Bernd Posselt, Bogdan Pęk, Milan Horáček, Charles Tannock, Richard Falbr

Wspólne ramy odniesienia dla europejskiego prawa umów - B6-0374/2008:

Bruno Gollnisch

Sprawozdanie Proinsias De Rossa - A6-0289/2008:

Mario Borghezio

Sprawozdanie Iratxe García Pérez - A6-0325/2008:

Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska

Klonowanie zwierząt dla celów związanych z produkcją żywności - B6-0373/2008:

Hynek Fajmon, Avril Doyle

Sprawozdanie Eva-Britt Svensson - A6-0199/2008:

Ivo Strejček, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris.


11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:10 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

12. Skład Parlamentu

Właściwe organy niemieckie powiadomiły o powołaniu Ulrike Rodust w miejsce Willi Piecyka na stanowisko posłanki do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 29.08.2008.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Ulrike Rodust bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


13. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Ocena sankcji UE jako części działań i polityki UE w dziedzinie praw człowieka (debata)

Sprawozdanie w sprawie oceny sankcji UE jako części działań i polityki UE w dziedzinie praw człowieka [2008/2031(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

Hélène Flautre przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Głos zabrali: Renate Weber (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Jas Gawronski w imieniu grupy PPE-DE, Maria Eleni Koppa w imieniu grupy PSE, Marco Cappato w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Frank Vanhecke niezrzeszony, Laima Liucija Andrikienė, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Ģirts Valdis Kristovskis, Erik Meijer, Kinga Gál, Corina Creţu i Ignasi Guardans Cambó.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Eoin Ryan, Athanasios Pafilis, Bogusław Sonik, Katrin Saks, Toomas Savi, Ryszard Czarnecki, Maria da Assunção Esteves, Vural Öger, Ramona Nicole Mănescu i Genowefa Grabowska.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Reinhard Rack, Csaba Sándor Tabajdi i Zsolt László Becsey.

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner i Hélène Flautre.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 04.09.2008.


15. Milenium na rzecz rozwoju - cel 5: polepszyć zdrowie matek (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Milenium na rzecz rozwoju - cel 5: polepszyć zdrowie matek

Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE-DE, Alain Hutchinson w imieniu grupy PSE, Beniamino Donnici w imieniu grupy ALDE, Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, Kathalijne Maria Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE, Feleknas Uca w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Irena Belohorská niezrzeszona, Colm Burke, Glenys Kinnock, Toomas Savi, Carlo Casini, Anne Van Lancker, Sophia in 't Veld, Mairead McGuinness, Neena Gill, Edite Estrela i Françoise Castex.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marusya Ivanova Lyubcheva, Danutė Budreikaitė, Proinsias De Rossa, Zbigniew Zaleski i Catherine Stihler.

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet i Benita Ferrero-Waldner.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Margrete Auken i Marie-Hélène Aubert w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie milenijnych celów rozwoju i umieralności okołoporodowej matek (B6-0377/2008);

- Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva i Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie milenijnego celu rozwoju 5 (zdrowie macierzyńskie) (B6-0385/2008);

- Beniamino Donnici, Toomas Savi, Renate Weber i Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, w sprawie umieralności okołoporodowej matek przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w dniu 25 września – przegląd milenijnych celów rozwoju (B6-0388/2008);

- Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer i Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie milenijnych celów rozwoju i umieralności okołoporodowej matek (B6-0393/2008);

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill i Anne Van Lancker w imieniu grupy PSE, w sprawie umieralności okołoporodowej matek przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w dniu 25 września – przegląd milenijnych celów rozwoju (B6-0395/2008);

- Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie milenijnego celu rozwoju 5 (zdrowie macierzyńskie) (B6-0396/2008).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 04.09.2008.


16. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0457/2008).

Część pierwsza

Pytanie 35 (Stavros Arnaoutakis): Kryzysy żywnościowe w Unii Europejskiej i ochrona konsumentów europejskich

Androula Vassiliou (członkini Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Stavros Arnaoutakis, Mairead McGuinness i Danutė Budreikaitė.

Pytanie 36 (Bilyana Ilieva Raeva): Bezpieczeństwo na drogach

Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Bilyana Ilieva Raeva.

Z powodu nieobecności pytającego, pytanie 37 zostaje pozostawione bez odpowiedzi.

Część druga

Pytanie 38 (Emmanouil Angelakas): Informowanie i szkolenie młodych konsumentów

Meglena Kuneva (członkini Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Emmanouil Angelakas i Danutė Budreikaitė.

Pytanie 39 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ochrona konsumentów i nauczanie

Meglena Kuneva udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig i Reinhard Rack.

Pytanie 40 (Giovanna Corda): Skargi konsumentów dotyczące handlu elektronicznego on line

Meglena Kuneva udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Giovanna Corda, Paul Rübig i Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 42 (Colm Burke): Wyniki w dziedzinie rynku wewnętrznego

Charlie McCreevy (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Colm Burke.

Pytanie 43 (Jim Higgins): Sektor bankowy na obszarach przygranicznych

Charlie McCreevy udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Jim Higgins.

Pytanie 44 (Dimitrios Papadimoulis): Sprzedaż greckiego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego (OTE) i odrzucenie oferty publicznej

Charlie McCreevy udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Dimitrios Papadimoulis.

Pytanie 48 (Georgios Papastamkos): Synergia czarnomorska

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos.

Pytanie 49 (Robert Evans): Misje obserwacyjne UE ds. wyborów

Benita Ferrero-Waldner udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Robert Evans i Martin Callanan.

Pytanie 50 (David Martin): Potrącanie przez Izrael palestyńskich wpływów z podatków

Benita Ferrero-Waldner udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali David Martin i Reinhard Rack.

Odpowiedzi na pytania 41, 45 à 47, 51 do 59, 62 do 70 oraz 72 do 85 zostaną udzielone na piśmie (zob. Załącznik do pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:10 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

17. Handel usługami (debata)

Sprawozdanie w sprawie handlu usługami [2008/2004(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Syed Kamall (A6-0283/2008)

Syed Kamall przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Peter Mandelson (członek Komisji).

Głos zabrali: Olle Schmidt (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Zbigniew Zaleski w imieniu grupy PPE-DE, Françoise Castex w imieniu grupy PSE, Ignasi Guardans Cambó w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, Georgios Papastamkos, Carlos Carnero González, Mieczysław Edmund Janowski, Jens Holm, Daniel Varela Suanzes-Carpegna i Glyn Ford.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Reinhard Rack, Harald Ettl, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto Fiore i Paul Rübig.

Głos zabrali: Peter Mandelson i Syed Kamall.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 04.09.2008.


18. Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji ***I (debata)

Sprawozdanie w spawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji [COM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

Głos zabrał Peter Mandelson (członek Komisji).

Timothy Kirkhope przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Wolfgang Bulfon (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Robert Evans w imieniu grupy PSE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Stanisław Jałowiecki, Gilles Savary, Reinhard Rack, Ulrich Stockmann, Marian-Jean Marinescu, Brian Simpson, Zita Pleštinská i Silvia-Adriana Ţicău.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marian Zlotea, Bogusław Liberadzki i Inés Ayala Sender.

Głos zabrał Peter Mandelson.

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Timothy Kirkhope.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 04.09.2008.


19. Europejska polityka portowa (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej polityki portowej [2008/2007(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

Josu Ortuondo Larrea przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Peter Mandelson (członek Komisji)

Głos zabrali: Pierre Pribetich (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE-DE, Emanuel Jardim Fernandes w imieniu grupy PSE, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Pedro Guerreiro w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Sylwester Chruszcz niezrzeszony, Jim Higgins, Bogusław Liberadzki, Siiri Oviir, Hélène Goudin, Roberto Fiore, Lambert van Nistelrooij, Ramona Nicole Mănescu, Bernard Wojciechowski, Jim Allister i Margaritis Schinas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Colm Burke, Marusya Ivanova Lyubcheva, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Głos zabrał Josu Ortuondo Larrea.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 04.09.2008.


20. Transport towarowy w Europie (debata)

Sprawozdanie w sprawie transportu towarowego w Europie [2008/2008(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Michael Cramer (A6-0326/2008)

Michael Cramer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Peter Mandelson (członek Komisji).

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy PSE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Silvia-Adriana Ţicău i Michael Cramer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 04.09.2008.


21. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE-DE i PSE wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja BUDG: Eleonora Lo Curto

komisja CONT: Eleonora Lo Curto

komisja TRAN: Ulrike Rodust

komisja PECH: Ulrike Rodust

Delegacja do spraw stosunków ze zgromadzeniem parlamentarnym NATO: Pia Elda Locatelli w miejsce Paula Casaca

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE - Była Jugosłowiańska Republika Macedonii: Ulrike Rodust.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


22. Obrona immunitetu parlamentarnego

W następstwie decyzji Parlamentu z dnia 29.03.2007 r. o obronie immunitetu Giuseppe Garganiego w ramach postępowania cywilnego toczącego się przed sądem w Rzymie (pkt 8.3 protokołu z dnia 29.03.2007) właściwe organy włoskie poinformowały Parlament, zgodnie z art. 7 ust. 2 Regulaminu, o orzeczeniu sądu, w którym uznaje on za niedopuszczalne postępowanie wszczęte przeciwko Giuseppe Garganiemu.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 411.060/OJJE).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:50.

Harald Rømer

Manuel António dos Santos

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności