Zoznam 
Zápisnica
PDF 205kWORD 116k
Streda, 3. septembra 2008 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Situácia v Gruzínsku (predložené návrhy uznesení)
 3.Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí ***I - Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí zmena a doplnenie smerníc 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES) ***I - Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 648/2004) ***I (rozprava)
 4.Typové schvaľovanie vozidiel s vodíkovým pohonom ***I (rozprava)
 5.Oznámenie predsedníctva
 6.Mládež v rámci politík EÚ – Pohotovostná spolupráca pri hľadaní nezvestných detí (písomné vyhlásenia)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí ***I (hlasovanie)
  
7.2.Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí zmena a doplnenie smerníc 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES) ***I (hlasovanie)
  
7.3.Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 648/2004) ***I (hlasovanie)
  
7.4.Typové schvaľovanie vozidiel s vodíkovým pohonom ***I (hlasovanie)
  
7.5.Situácia v Gruzínsku (hlasovanie)
  
7.6.Spoločný referenčný rámec v oblasti európskeho zmluvného práva (hlasovanie)
  
7.7.Osobitná správa Európskeho ombudsmana v súvislosti s návrhom odporúčania pre Komisiu vo veci sťažnosti 3453/2005/GG (hlasovanie)
  
7.8.Rovnosť žien a mužov – 2008 (hlasovanie)
  
7.9.Klonovanie zvierat na zabezpečenie potravín (hlasovanie)
 8.Slávnostná schôdza - Kostarika
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  
9.1.Vplyv marketingu a reklamy na rovnosť medzi ženami a mužmi (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Zloženie Parlamentu
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Hodnotenie sankcií Spoločenstva ako súčasti akcií a politík EÚ v oblasti ľudských práv (rozprava)
 15.Milénium pre rozvoj - Cieľ 5: zlepšiť zdravie matiek (rozprava)
 16.Hodina otázok (pre Komisiu)
 17.Obchod so službami (rozprava)
 18.Kódex správania pre používanie počítačových rezervačných systémov ***I (rozprava)
 19.Európska prístavná politika (rozprava)
 20.Nákladná doprava v Európe (rozprava)
 21.Zloženie výborov a delegácií
 22.Ochrana poslaneckej imunity
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Situácia v Gruzínsku (predložené návrhy uznesení)

Rozprava sa konala 1.9.2008 (bod 20 zápisnice zo dňa 01.09.2008).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Lydie Polfer, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi, Margarita Starkevičiūtė a Grażyna Staniszewska za skupinu ALDE, o situácii v Gruzínsku (B6-0402/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Kristian Vigenin a Marek Siwiec za skupinu PSE, o situácii v Gruzínsku (B6-0410/2008);

- Francis Wurtz, Tobias Pflüger, André Brie a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, o situácii v Gruzínsku (B6-0411/2008);

- Joseph Daul, Elmar Brok, Othmar Karas, Gunnar Hökmark, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Jean-Pierre Audy, Tunne Kelam, Marian-Jean Marinescu a Ria Oomen-Ruijten za skupinu PPE-DE,o situácii v Gruzínsku (B6-0412/2008);

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Marie Anne Isler Béguin, Cem Özdemir, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda a Bart Staes za skupinu Verts/ALE, o situácii v Gruzínsku (B6-0413/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ģirts Valdis Kristovskis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Mirosław Mariusz Piotrowski a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, o situácii v Gruzínsku (B6-0414/2008).

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 03.09.2008.


3. Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí ***I - Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí zmena a doplnenie smerníc 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES) ***I - Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 648/2004) ***I (rozprava)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 [KOM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Amalia Sartori (A6-0140/2008)

Správa: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smernice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) … o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 [KOM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Amalia Sartori (A6-0142/2008)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. … o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 [KOM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Amalia Sartori (A6-0141/2008)

V rozprave vystúpil Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Amalia Sartori uviedla správy.

Vystúpili títo poslanci: Anne Laperrouze (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Andreas Schwab (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Guido Sacconi za skupinu PSE, Liam Aylward za skupinu UEN, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Avril Doyle za skupinu PPE-DE, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Graham Booth za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezávislý poslanec, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Jean-Claude Martinez, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Luca Romagnoli, Åsa Westlund, Rovana Plumb, Edit Herczog a Alessandro Foglietta.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Carl Schlyter.

PREDSEDNÍCTVO: Martine ROURE
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Günter Verheugen a Amalia Sartori.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 03.09.2008, bod 7.2 zápisnice zo dňa 03.09.2008 a bod 7.3 zápisnice zo dňa 03.09.2008.


4. Typové schvaľovanie vozidiel s vodíkovým pohonom ***I (rozprava)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s vodíkovým pohonom, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES [KOM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

V rozprave vystúpil Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Anja Weisgerber uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Alojz Peterle (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Malcolm Harbour za skupinu PPE-DE, Wolfgang Bulfon za skupinu PSE, Vladko Todorov Panayotov za skupinu ALDE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Andreas Schwab, Arlene McCarthy, Danutė Budreikaitė, Małgorzata Handzlik, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki a Silvia-Adriana Ţicău.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Bogusław Liberadzki.

Vystúpili títo poslanci: Günter Verheugen a Anja Weisgerber.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 03.09.2008.


(Rokovanie bolo prerušené o 11.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.30 h)

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

5. Oznámenie predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom vyjadril solidaritu Parlamentu s obeťami hurikánu Gustav v Karibskej oblasti.


6. Mládež v rámci politík EÚ – Pohotovostná spolupráca pri hľadaní nezvestných detí (písomné vyhlásenia)

Písomné vyhlásenie 0033/2008 urobené poslancami Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets a Bart Staes o posilnení postavenia mládeže v rámci politík Európskej únie bolo 10.7.2008 podpísané väčšinou všetkých poslancov Parlamentu a bolo následne, v súlade s článkom 116 ods. 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien signatárov, v textoch prijatých na rokovaní dňa 2.9.2008 (P6_TA-PROV(2008)0390).

Písomné vyhlásenie 0036/2008 urobené poslancami Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt a Diana Wallis o pohotovostnej spolupráci pri hľadaní nezvestných detí bolo 25.7.2008 podpísané väčšinou všetkých poslancov Parlamentu a bolo následne, v súlade s článkom 116 ods. 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien signatárov, v textoch prijatých na rokovaní dňa 2.9.2008 (P6_TA-PROV(2008)0391).


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 [KOM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Amalia Sartori (A6-0140/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0392)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0392)


7.2. Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí zmena a doplnenie smerníc 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES) ***I (hlasovanie)

Správa: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smernice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) … o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 [KOM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Amalia Sartori (A6-0142/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0393)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0393)


7.3. Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 648/2004) ***I (hlasovanie)


Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. … o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 [KOM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Amalia Sartori (A6-0141/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválené (P6_TA(2008)0394)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0394)


7.4. Typové schvaľovanie vozidiel s vodíkovým pohonom ***I (hlasovanie)


Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s vodíkovým pohonom, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES [KOM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2008)0395)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0395)


7.5. Situácia v Gruzínsku (hlasovanie)


Návrhy uznesenia B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0411/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 a B6-0414/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0402/2008

(nahrádzajúci B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 a B6-0414/2008):

podaný týmito poslancami:

Joseph Daul, Elmar Brok, Othmar Karas, Gunnar Hökmark a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE,
Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda a Adrian Severin za skupinu PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Lydie Polfer, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi, Marielle De Sarnez a Toomas Savi za skupinu ALDE,
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka a Dariusz Maciej Grabowski za skupinu UEN,
Daniel Cohn-Bendit, Marie Anne Isler Béguin a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE.

Prijatý (P6_TA(2008)0396)

(Návrh uznesenia B6-0411/2008 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Elmar Brok za skupinu PPE-DE podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 19, ktorý bol prijatý.

Martin Schulz za skupinu PSE spresnil pozíciu svojej skupiny týkajúcu sa záverečného hlasovania.


7.6. Spoločný referenčný rámec v oblasti európskeho zmluvného práva (hlasovanie)

návrh uznesenia B6-0374/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0397)


7.7. Osobitná správa Európskeho ombudsmana v súvislosti s návrhom odporúčania pre Komisiu vo veci sťažnosti 3453/2005/GG (hlasovanie)

Správa: Osobitná správa Európskeho ombudsmana v súvislosti s návrhom odporúčania pre Komisiu vo veci sťažnosti 3453/2005/GG [2007/2264(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajca Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0398)


7.8. Rovnosť žien a mužov – 2008 (hlasovanie)

Správa: Rovnosť žien a mužov – 2008 [2008/2047(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0399)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Iratxe García Pérez (spravodajkyňa) s otázkou, či skupina GUE/NGL, ktorá predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5, považuje tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh za dodatok k odseku 12 (Predseda konštatoval, že to tak je).


7.9. Klonovanie zvierat na zabezpečenie potravín (hlasovanie)

návrh uznesenia B6-0373/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0400)

(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 hod. kvôli slávnostnej časti schôdze.)

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda


8. Slávnostná schôdza - Kostarika

Od 12.00 h do 12.30 h sa pri príležitosti návštevy prezidenta Kostarickej republiky Óscara Rafaela Ariasa Sáncheza konala slávnostná schôdza Parlamentu.


PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

9. Hlasovanie (pokračovanie)

9.1. Vplyv marketingu a reklamy na rovnosť medzi ženami a mužmi (hlasovanie)

Správa: Vplyv marketingu a reklamy na rovnosť medzi ženami a mužmi [2008/2038(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2008)0401)


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Situácia v Gruzínsku - RC-B6-0402/2008:
Michl Ebner, Danutė Budreikaitė, Miroslav Mikolášik, Toomas Savi, Bernd Posselt, Bogdan Pęk, Milan Horáček, Charles Tannock, Richard Falbr

Spoločný referenčný rámec v oblasti európskeho zmluvného právas - B6-0374/2008:
Bruno Gollnisch

Správa: Proinsias De Rossa - A6-0289/2008:
Mario Borghezio

Správa: Iratxe García Pérez - A6-0325/2008:
Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska

Klonovanie zvierat na zabezpečenie potravín – B6-0373/2008:
Hynek Fajmon, Avril Doyle

Správa: Eva-Britt Svensson - A6-0199/2008:
Ivo Strejček, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.10 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15 h)

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

12. Zloženie Parlamentu

Príslušné nemecké úrady oznámili menovanie Ulrike Rodust, ktorou je nahradený Willi Piecyk, za poslankyňu s účinnosťou od 29.8.2008.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Ulrike Rodust zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


14. Hodnotenie sankcií Spoločenstva ako súčasti akcií a politík EÚ v oblasti ľudských práv (rozprava)

Správa: Hodnotenie sankcií Spoločenstva ako súčasti akcií a politík Európskej únie v oblasti ľudských práv [2008/2031(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa Hélène Flautre (A6-0309/2008)

Hélène Flautre uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Renate Weber (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Jas Gawronski za skupinu PPE-DE, Maria Eleni Koppa za skupinu PSE, Marco Cappato za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu UEN, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Frank Vanhecke nezávislý poslanec, Laima Liucija Andrikienė, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Ģirts Valdis Kristovskis, Erik Meijer, Kinga Gál, Corina Creţu a Ignasi Guardans Cambó.

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Eoin Ryan, Athanasios Pafilis, Bogusław Sonik, Katrin Saks, Toomas Savi, Ryszard Czarnecki, Maria da Assunção Esteves, Vural Öger, Ramona Nicole Mănescu a Genowefa Grabowska.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Reinhard Rack, Csaba Sándor Tabajdi a Zsolt László Becsey.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner a Hélène Flautre.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 04.09.2008.


15. Milénium pre rozvoj - Cieľ 5: zlepšiť zdravie matiek (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Milénium pre rozvoj - Cieľ 5: zlepšiť zdravie matiek

Jean-Pierre Jouyet (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Filip Kaczmarek za skupinu PPE-DE, Alain Hutchinson za skupinu PSE, Beniamino Donnici za skupinu ALDE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Feleknas Uca za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Colm Burke, Glenys Kinnock, Toomas Savi, Carlo Casini, Anne Van Lancker, Sophia in 't Veld, Mairead McGuinness, Neena Gill, Edite Estrela a Françoise Castex.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Marusya Ivanova Lyubcheva, Danutė Budreikaitė, Proinsias De Rossa, Zbigniew Zaleski a Catherine Stihler.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Pierre Jouyet a Benita Ferrero-Waldner.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Margrete Auken a Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE, o rozvojových cieľoch milénia (RCM) a úmrtnosti matiek (B6-0377/2008);

- Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva a Filip Kaczmarek za skupinu PPE-DE, o rozvojovom cieli tisícročia číslo 5 (zdravie matiek) (B6-0385/2008);

- Beniamino Donnici, Toomas Savi, Renate Weber a Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, o úmrtnosti matiek pred podujatím OSN na vysokej úrovni 25. septembra – hodnotenie rozvojových cieľov tisícročia (B6-0388/2008);

- Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer a Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, o rozvojových cieľoch tisícročia a úmrtnosti matiek (B6-0393/2008);

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill a Anne Van Lancker za skupinu PSE, o úmrtnosti matiek pred podujatím OSN na vysokej úrovni 25. septembra - hodnotenie rozvojových cieľov tisícročia (B6-0395/2008);

- Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, o rozvojovom cieli tisícročia číslo 5 (zdravie matiek) (B6-0396/2008).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 04.09.2008.


16. Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0457/2008).

Prvá časť

Otázka č. 35 (Stavros Arnaoutakis): Potravinové krízy v Európskej únii a ochrana európskych spotrebiteľov.

Androula Vassiliou (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Stavros Arnaoutakis, Mairead McGuinness a Danutė Budreikaitė.

Otázka č. 36 (Bilyana Ilieva Raeva): Bezpečnosť cestnej premávky.

Jacques Barrot (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položila Bilyana Ilieva Raeva.

Otázka 37 prepadla pre neprítomnosť autora.

Druhá časť

Otázka č. 38 (Emmanouil Angelakas): Informovanie a výchova mladých spotrebiteľov.

Meglena Kuneva (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Emmanouil Angelakas a Danutė Budreikaitė.

Otázka č. 39 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ochrana spotrebiteľov a vzdelávanie.

Meglena Kuneva odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig a Reinhard Rack.

Otázka č. 40 (Giovanna Corda): Sťažnosti spotrebiteľov týkajúce sa elektronického on-line obchodu.

Meglena Kuneva odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Giovanna Corda, Paul Rübig a Justas Vincas Paleckis.

Otázka č. 42 (Colm Burke): Hodnotiaca tabuľka vnútorného trhu.

Charlie McCreevy (člen Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Colm Burke.

Otázka č. 43 (Jim Higgins): Bankový sektor v hraničných oblastiach.

Charlie McCreevy odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Jim Higgins.

Otázka č. 44 (Dimitrios Papadimoulis): Predaj gréckej telekomunikačnej spoločnosti OTE a zamietnutie verejnej ponuky.

Charlie McCreevy odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Dimitrios Papadimoulis.

Otázka č. 48 (Georgios Papastamkos): Čiernomorská synergia.

Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) odpovedala na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Georgios Papastamkos.

Otázka č. 49 (Robert Evans): Volebné pozorovateľské misie Európskej únie.

Benita Ferrero-Waldner odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Robert Evans a Martin Callanan.

Otázka č. 50 (David Martin): Zadržiavanie palestínskych daňových príjmov zo strany Izraela.

Benita Ferrero-Waldner odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili David Martin a Reinhard Rack.

Otázky 41, 45 až 47, 51 až 59, 62 až 70 a 72 až 85 budú zodpovedané písomne (pozri prílohu k doslovnému zápisu z rokovania).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 19.10 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

17. Obchod so službami (rozprava)

Správa: Ochod so službami [2008/2004(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Syed Kamall (A6-0283/2008)

Syed Kamall uviedol správu.

V rozprave vystúpil Peter Mandelson (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Olle Schmidt (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Zbigniew Zaleski za skupinu PPE-DE, Françoise Castex za skupinu PSE, Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL, Georgios Papastamkos, Carlos Carnero González, Mieczysław Edmund Janowski, Jens Holm, Daniel Varela Suanzes-Carpegna a Glyn Ford.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Reinhard Rack, Harald Ettl, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto Fiore a Paul Rübig.

Vystúpili títo poslanci: Peter Mandelson a Syed Kamall.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 04.09.2008.


18. Kódex správania pre používanie počítačových rezervačných systémov ***I (rozprava)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov [KOM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

V rozprave vystúpil Peter Mandelson (člen Komisie).

Timothy Kirkhope uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Wolfgang Bulfon (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Robert Evans za skupinu PSE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Stanisław Jałowiecki, Gilles Savary, Reinhard Rack, Ulrich Stockmann, Marian-Jean Marinescu, Brian Simpson, Zita Pleštinská a Silvia-Adriana Ţicău.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Marian Zlotea, Bogusław Liberadzki a Inés Ayala Sender.

V rozprave vystúpil Peter Mandelson.

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Timothy Kirkhope.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 04.09.2008.


19. Európska prístavná politika (rozprava)

Správa: Správa o európskej prístavnej politike [2008/2007(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

Josu Ortuondo Larrea uviedol správu.

V rozprave vystúpil Peter Mandelson (člen Komisie)

Vystúpili títo poslanci: Pierre Pribetich (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE-DE, Emanuel Jardim Fernandes za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Sylwester Chruszcz nezávislý poslanec, Jim Higgins, Bogusław Liberadzki, Siiri Oviir, Hélène Goudin, Roberto Fiore, Lambert van Nistelrooij, Ramona Nicole Mănescu, Bernard Wojciechowski, Jim Allister a Margaritis Schinas.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Colm Burke, Marusya Ivanova Lyubcheva, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

V rozprave vystúpil Josu Ortuondo Larrea.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 04.09.2008.


20. Nákladná doprava v Európe (rozprava)

Správa: Nákladná doprava v Európe [2008/2008(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Michael Cramer (A6-0326/2008)

Michael Cramer uviedol správu.

V rozprave vystúpil Peter Mandelson (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Inés Ayala Sender za skupinu PSE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Silvia-Adriana Ţicău a Michael Cramer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 04.09.2008.


21. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE-DE a PSE tieto žiadosti o menovania:

výbor BUDG: Eleonora Lo Curto

výbor CONT: Eleonora Lo Curto

výbor TRAN: Ulrike Rodust

výbor PECH: Ulrike Rodust

Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO: Pia Elda Locatelli namiesto Paula Casacu.

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Macedónsko: Ulrike Rodust.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


22. Ochrana poslaneckej imunity

Na základe rozhodnutia Parlamentu z 29. 3. 2007 ochrániť imunitu Giuseppe Garganiho v rámci občianskoprávneho konania vo veci predloženej súdu Tribunale di Roma (bod 8.3 zápisnice zo dňa 29.03.2007) oznámili príslušné talianske orgány v súlade s článkom 7 ods. 9 rokovacieho poriadku Parlamentu súdne rozhodnutie, podľa ktorého je predmetné konanie proti Giuseppe Garganimu neprípustné.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 411.060/OJJE).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.50 h.

Harald Rømer

Manuel António dos Santos

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia