Kazalo 
Zapisnik
PDF 195kWORD 116k
Sreda, 3. september 2008 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Razmere v Gruziji (vloženi predlogi resolucij)
 3.Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi ***I - Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev direktiv 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES) ***I - Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev Uredbe (ES) št. 648/2004) ***I (razprava)
 4.Homologacija motornih vozil na vodikov pogon ***I (razprava)
 5.Sporočilo predsedujočega
 6.Krepitev vloge mladine v politikah Evropske unije – Urgentno sodelovanje pri vračanju pogrešanih otrok (pisni izjavi)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi ***I (glasovanje)
  
7.2.Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev direktiv 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES) ***I (glasovanje)
  
7.3.Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev Uredbe (ES) št. 648/2004) ***I (glasovanje)
  
7.4.Homologacija motornih vozil na vodikov pogon ***I (glasovanje)
  
7.5.Razmere v Gruziji (glasovanje)
  
7.6.Skupni referenčni okvir za evropsko pogodbeno pravo (glasovanje)
  
7.7.Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu po osnutku priporočila Evropski komisiji v pritožbi 3453/2005/GG (glasovanje)
  
7.8.Enakost med ženskami in moškimi – 2008 (glasovanje)
  
7.9.Kloniranje živali za preskrbo s hrano (glasovanje)
 8.Slavnostna seja - Kostarika
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
9.1.Vpliv trženja in oglaševanja na enakost med ženskami in moškimi (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sestava Parlamenta
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Ocena sankcij Skupnosti kot del dejavnosti in politik EU na področju človekovih pravic (razprava)
 15.Razvojni cilji tisočletja - Cilj 5: izboljšanje zdravja mater (razprava)
 16.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 17.Trgovina s storitvami (razprava)
 18.Kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij ***I (razprava)
 19.Politika evropskih pristanišč (razprava)
 20.Tovorni promet v Evropi (razprava)
 21.Sestava odborov in delegacij
 22.Zaščita poslanske imunitete
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Razmere v Gruziji (vloženi predlogi resolucij)

Razprava je potekala 1.9.2008 (točka 20 zapisnika z dne 01.09.2008).

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Lydie Polfer, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi, Margarita Starkevičiūtė in Grażyna Staniszewska v imenu skupine ALDE o razmerah v Gruziji (B6-0402/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Kristian Vigenin in Marek Siwiec v imenu skupine PSE o razmerah v Gruziji (B6-0410/2008);

- Francis Wurtz, Tobias Pflüger, André Brie in Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Gruziji (B6-0411/2008);

- Joseph Daul, Elmar Brok, Othmar Karas, Gunnar Hökmark, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Jean-Pierre Audy, Tunne Kelam, Marian-Jean Marinescu in Ria Oomen-Ruijten v imenu skupine PPE-DEo razmerah v Gruziji (B6-0412/2008);

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Marie Anne Isler Béguin, Cem Özdemir, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Gruziji (B6-0413/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ģirts Valdis Kristovskis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Mirosław Mariusz Piotrowski in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN o razmerah v Gruziji (B6-0414/2008).

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 03.09.2008.


3. Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi ***I - Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev direktiv 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES) ***I - Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev Uredbe (ES) št. 648/2004) ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006 [COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES z namenom prilagoditve Uredbi (ES)… o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006 [COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. ... o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006 [COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

Govoril je Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

Amalia Sartori je predstavila svoja poročila.

Govorili so Anne Laperrouze (pripravljalka mnenja odbora ITRE), Andreas Schwab (pripravljalec mnenja odbora IMCO), Guido Sacconi v imenu skupine PSE, Liam Aylward v imenu skupine UEN, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, Avril Doyle v imenu skupine PPE-DE, Jens Holm v imenu skupine GUE/NGL, Graham Booth v imenu skupine IND/DEM, Jim Allister samostojni poslanec, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Jean-Claude Martinez, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Luca Romagnoli, Åsa Westlund, Rovana Plumb, Edit Herczog in Alessandro Foglietta.

Po postopku "catch the eye" je govoril Carl Schlyter.

PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica

Govorila sta Günter Verheugen in Amalia Sartori.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 03.09.2008, točka 7.2 zapisnika z dne 03.09.2008 in točka 7.3 zapisnika z dne 03.09.2008.


4. Homologacija motornih vozil na vodikov pogon ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil na vodikov pogon in spremembi Direktive 2007/46/ES [COM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

Govoril je Günter Verheugen (podpredsednik Komisije).

Anja Weisgerber je predstavila poročilo.

Govorili so Alojz Peterle (pripravljalec mnenja odbora ENVI), Malcolm Harbour v imenu skupine PPE-DE, Wolfgang Bulfon v imenu skupine PSE, Vladko Todorov Panayotov v imenu skupine ALDE, Leopold Józef Rutowicz v imenu skupine UEN, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Andreas Schwab, Arlene McCarthy, Danutė Budreikaitė, Małgorzata Handzlik, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki in Silvia-Adriana Ţicău.

Po postopku "catch the eye" je govoril Bogusław Liberadzki.

Govorila sta Günter Verheugen in Anja Weisgerber.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 03.09.2008.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.00,
se je nadaljevala ob 11.30.)

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

5. Sporočilo predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, v kateri je izrazil solidarnost Parlamenta z žrtvami orkana Gustav na področju Karibov.


6. Krepitev vloge mladine v politikah Evropske unije – Urgentno sodelovanje pri vračanju pogrešanih otrok (pisni izjavi)

Pisna izjava 0033/2008 o o posvečanju več pozornosti krepitvi vloge mladine v politikah Evropske unije, ki so jo vložili poslanci Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets in Bart Staes, je do 10.7.2008 pridobila podpise večine poslancev Parlamenta, tako da je bila v skladu s členom 116(4) Poslovnika posredovana naslovnikom in skupaj z imeni podpisnikov objavljena v Sprejetih besedilih seje z dne 2. septembra 2008 (P6_TA-PROV(2008)0390).

Pisna izjava 0036/2008 o o urgentnem sodelovanju pri vračanju pogrešanih otrok, ki so jo vložili poslanci Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt in Diana Wallis, je do 25.7.2008 pridobila podpise večine poslancev Parlamenta, tako da je bila v skladu s členom 116(4) Poslovnika posredovana naslovnikom in skupaj z imeni podpisnikov objavljena v Sprejetih besedilih seje z dne 2. septembra 2008 (P6_TA-PROV(2008)0391).


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006 [COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0392)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0392)


7.2. Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev direktiv 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES) ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES z namenom prilagoditve Uredbi (ES)… o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006 [COM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0393)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0393)


7.3. Razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi (prilagoditev Uredbe (ES) št. 648/2004) ***I (glasovanje)


Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. ... o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi in spremembi Direktive 67/548/EGS in Uredbe (ES) št. 1907/2006 [COM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno (P6_TA(2008)0394)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0394)


7.4. Homologacija motornih vozil na vodikov pogon ***I (glasovanje)


Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil na vodikov pogon in spremembi Direktive 2007/46/ES [COM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0395)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0395)


7.5. Razmere v Gruziji (glasovanje)


Predlogi resolucij B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0411/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 in B6-0414/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0402/2008

(ki nadomešča B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 in B6-0414/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Joseph Daul, Elmar Brok, Othmar Karas, Gunnar Hökmark in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE-DE,
Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda in Adrian Severin v imenu skupine PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Lydie Polfer, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi, Marielle De Sarnez in Toomas Savi v imenu skupine ALDE,
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka in Dariusz Maciej Grabowski v imenu skupine UEN,
Daniel Cohn-Bendit, Marie Anne Isler Béguin in Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P6_TA(2008)0396)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Elmar Brok v imenu skupine PPE-DE je podal ustni predlog spremembe k odstavku 19, ki je bil upoštevan.

Martin Schulz v imenu skupine PSE je pojasnil stališče njihove skupine o končnem glasovanju.


7.6. Skupni referenčni okvir za evropsko pogodbeno pravo (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0374/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0397)


7.7. Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu po osnutku priporočila Evropski komisiji v pritožbi 3453/2005/GG (glasovanje)

Poročilo: Posebno poročilo evropskega varuha človekovih pravic Evropskemu parlamentu po osnutku priporočila Evropski komisiji v pritožbi 3453/2005/GG [2007/2264(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0398)


7.8. Enakost med ženskami in moškimi – 2008 (glasovanje)

Poročilo: Enakost med ženskami in moškimi – 2008 [2008/2047(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0399)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Iratxe García Pérez (poročevalka) je vprašala, če skupina GUE/NGL predlog spremembe 5, ki ga je predložila, obravnava kot dodatek k odstavku 12. (Predsednik je ugotovil, da je res tako.)


7.9. Kloniranje živali za preskrbo s hrano (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0373/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0400)

(Seja se je prekinila ob 11.55 zaradi pričetka slavnostne seje.)

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik


8. Slavnostna seja - Kostarika

Parlament se je od 12.00 do 12.30 sestal na slavnostni seji zaradi obiska Óscarja Rafaela Ariasa Sáncheza, predsednika Republike Kostarike.


PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

9. Čas glasovanja (nadaljevanje)

9.1. Vpliv trženja in oglaševanja na enakost med ženskami in moškimi (glasovanje)

Poročilo: Vpliv trženja in oglaševanja na enakost med ženskami in moškimi [2008/2038(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0401)


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Razmere v Gruziji - RC-B6-0402/2008:

Michl Ebner, Danutė Budreikaitė, Miroslav Mikolášik, Toomas Savi, Bernd Posselt, Bogdan Pęk, Milan Horáček, Charles Tannock, Richard Falbr

Skupni referenčni okvir za evropsko pogodbeno pravo - B6-0374/2008:

Bruno Gollnisch

Poročilo: Proinsias De Rossa - A6-0289/2008:

Mario Borghezio

Poročilo: Iratxe García Pérez - A6-0325/2008:

Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska

Kloniranje živali za preskrbo s hrano - B6-0373/2008:

Hynek Fajmon, Avril Doyle

Poročilo: Eva-Britt Svensson - A6-0199/2008:

Ivo Strejček, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris.


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.10, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

12. Sestava Parlamenta

Pristojni nemški organi so Evropski parlament obvestili, da je Ulrike Rodust imenovana za poslanko Evropskega parlamenta namesto Willija Piecyka z začetkom veljavnosti od dne 29.8.2008.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Ulrike Rodust polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Ocena sankcij Skupnosti kot del dejavnosti in politik EU na področju človekovih pravic (razprava)

Poročilo: Ocena sankcij EU kot del dejavnosti in politik EU na področju človekovih pravic [2008/2031(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

Hélène Flautre je predstavila poročilo.

Govorila sta Jean-Pierre Jouyet (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Govorili so Renate Weber (pripravljalka mnenja odbora DEVE), Jas Gawronski v imenu skupine PPE-DE, Maria Eleni Koppa v imenu skupine PSE, Marco Cappato v imenu skupine ALDE, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Frank Vanhecke samostojni poslanec, Laima Liucija Andrikienė, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Ģirts Valdis Kristovskis, Erik Meijer, Kinga Gál, Corina Creţu in Ignasi Guardans Cambó.

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

Govorili so Eoin Ryan, Athanasios Pafilis, Bogusław Sonik, Katrin Saks, Toomas Savi, Ryszard Czarnecki, Maria da Assunção Esteves, Vural Öger, Ramona Nicole Mănescu in Genowefa Grabowska.

Po postopku "catch the eye" so govorili Reinhard Rack, Csaba Sándor Tabajdi in Zsolt László Becsey.

Govorili so Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner in Hélène Flautre.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 04.09.2008.


15. Razvojni cilji tisočletja - Cilj 5: izboljšanje zdravja mater (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Razvojni cilji tisočletja - Cilj 5: izboljšanje zdravja mater

Jean-Pierre Jouyet (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE-DE, Alain Hutchinson v imenu skupine PSE, Beniamino Donnici v imenu skupine ALDE, Ewa Tomaszewska v imenu skupine UEN, Kathalijne Maria Buitenweg v imenu skupine Verts/ALE, Feleknas Uca v imenu skupine GUE/NGL, Nils Lundgren v imenu skupine IND/DEM, Irena Belohorská samostojna poslanka, Colm Burke, Glenys Kinnock, Toomas Savi, Carlo Casini, Anne Van Lancker, Sophia in 't Veld, Mairead McGuinness, Neena Gill, Edite Estrela in Françoise Castex.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marusya Ivanova Lyubcheva, Danutė Budreikaitė, Proinsias De Rossa, Zbigniew Zaleski in Catherine Stihler.

Govorila sta Jean-Pierre Jouyet in Benita Ferrero-Waldner.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Margrete Auken in Marie-Hélène Aubert v imenu skupine Verts/ALE o razvojnih ciljih tisočletja in umrljivosti mater (B6-0377/2008);

- Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva in Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE-DE o petem razvojnem cilju tisočletja (zdravje mater) (B6-0385/2008);

- Beniamino Donnici, Toomas Savi, Renate Weber in Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE o maternalni umrljivosti pred srečanjem OZN na visoki ravni 25. septembra – pregled razvojnih ciljev tisočletja (B6-0388/2008);

- Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer in Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL o razvojnih ciljih tisočletja in umrljivosti mater (B6-0393/2008);

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill in Anne Van Lancker v imenu skupine PSE o maternalni umrljivosti pred srečanjem OZN na visoki ravni 25. septembra – pregled razvojnih ciljev tisočletja (B6-0395/2008);

- Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN o petem razvojnem cilju tisočletja (zdravje mater) (B6-0396/2008).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 04.09.2008.


16. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0457/2008).

Prvi del

Vprašanje 35 (Stavros Arnaoutakis): Kriza na področju prehrane v Evropski uniji in varstvo evropskih potrošnikov

Androula Vassiliou (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Stavros Arnaoutakis, Mairead McGuinness in Danutė Budreikaitė.

Vprašanje 36 (Bilyana Ilieva Raeva): Varnost v cestnem prometu

Jacques Barrot (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavila Bilyana Ilieva Raeva.

Vprašanje 37 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Drugi del

Vprašanje 38 (Emmanouil Angelakas): Obveščanje in usposabljanje mladih potrošnikov

Meglena Kuneva (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Emmanouil Angelakas in Danutė Budreikaitė.

Vprašanje 39 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou):

Varstvo potrošnikov in izobraževanje

Meglena Kuneva je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig in Reinhard Rack.

Vprašanje 40 (Giovanna Corda): Pritožbe potrošnikov glede elektronskega poslovanja na spletu

Meglena Kuneva je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Giovanna Corda, Paul Rübig in Justas Vincas Paleckis.

Vprašanje 42 (Colm Burke): Pregled stanja notranjega trga

Charlie McCreevy (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Colm Burke.

Vprašanje 43 (Jim Higgins): Bančni sektor v obmejnih območjih

Charlie McCreevy je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Jim Higgins.

Vprašanje 44 (Dimitrios Papadimoulis): Prodaja grške telekomunikacijske organizacije in zavrnitev javne ponudbe

Charlie McCreevy je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Dimitrios Papadimoulis.

Vprašanje 48 (Georgios Papastamkos): Sinergija Črnega morja

Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Georgios Papastamkos.

Vprašanje 49 (Robert Evans): Misije EU za spremljanje volitev

Benita Ferrero-Waldner je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Robert Evans in Martin Callanan.

Vprašanje 50 (David Martin): Zadržanje finančnih prihodkov Palestincev s strani Izraela

Benita Ferrero-Waldner je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila David Martin in Reinhard Rack.

Na vprašanja 41, 45 do 47, 51 do 59, 62 do 70 in 72 do 85 bo odgovorjeno pisno (glej prilogo Dobesednega zapisa seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.10,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

17. Trgovina s storitvami (razprava)

Poročilo: Trgovina s storitvami [2008/2004(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Syed Kamall (A6-0283/2008)

Syed Kamall je predstavil poročilo.

Govoril je Peter Mandelson (član Komisije).

Govorili so Olle Schmidt (pripravljalec mnenja odbora ECON), Zbigniew Zaleski v imenu skupine PPE-DE, Françoise Castex v imenu skupine PSE, Ignasi Guardans Cambó v imenu skupine ALDE, Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, Caroline Lucas v imenu skupine Verts/ALE, Helmuth Markov v imenu skupine GUE/NGL, Georgios Papastamkos, Carlos Carnero González, Mieczysław Edmund Janowski, Jens Holm, Daniel Varela Suanzes-Carpegna in Glyn Ford.

Po postopku "catch the eye" so govorili Reinhard Rack, Harald Ettl, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto Fiore in Paul Rübig.

Govorila sta Peter Mandelson in Syed Kamall.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 04.09.2008.


18. Kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij [COM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

Govoril je Peter Mandelson (član Komisije).

Timothy Kirkhope je predstavil poročilo.

Govorili so Wolfgang Bulfon (pripravljalec mnenja odbora IMCO), Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Robert Evans v imenu skupine PSE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Stanisław Jałowiecki, Gilles Savary, Reinhard Rack, Ulrich Stockmann, Marian-Jean Marinescu, Brian Simpson, Zita Pleštinská in Silvia-Adriana Ţicău.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marian Zlotea, Bogusław Liberadzki in Inés Ayala Sender.

Govoril je Peter Mandelson.

PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE
podpredsednica

Govoril je Timothy Kirkhope.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 04.09.2008.


19. Politika evropskih pristanišč (razprava)

Poročilo: Politika evropskih pristanišč [2008/2007(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

Josu Ortuondo Larrea je predstavil poročilo.

Govoril je Peter Mandelson (član Komisije)

Govorili so Pierre Pribetich (pripravljalec mnenja odbora REGI), Corien Wortmann-Kool v imenu skupine PPE-DE, Emanuel Jardim Fernandes v imenu skupine PSE, Anne E. Jensen v imenu skupine ALDE, Pedro Guerreiro v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Sylwester Chruszcz samostojni poslanec, Jim Higgins, Bogusław Liberadzki, Siiri Oviir, Hélène Goudin, Roberto Fiore, Lambert van Nistelrooij, Ramona Nicole Mănescu, Bernard Wojciechowski, Jim Allister in Margaritis Schinas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Colm Burke, Marusya Ivanova Lyubcheva, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău in Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Govoril je Josu Ortuondo Larrea.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 04.09.2008.


20. Tovorni promet v Evropi (razprava)

Poročilo: Tovorni promet v Evropi [2008/2008(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Michael Cramer (A6-0326/2008)

Michael Cramer je predstavil poročilo.

Govoril je Peter Mandelson (član Komisije).

Govorili so Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Inés Ayala Sender v imenu skupine PSE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Silvia-Adriana Ţicău in Michael Cramer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 04.09.2008.


21. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE-DE in PSE prejel zahteve za naslednja imenovanja:

odbor BUDG: Eleonora Lo Curto

odbor CONT: Eleonora Lo Curto

odbor TRAN: Ulrike Rodust

odbor PECH: Ulrike Rodust

Delegacija za odnose s Parlamentarno skupščino Zveze NATO: Pia Elda Locatelli namesto Paula Casace

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Makedonija: Ulrike Rodust.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


22. Zaščita poslanske imunitete

Glede na sklep Parlementa z dne 29. marca 2007, da zaščiti poslansko imuniteto Giuseppeja Garganija v zvezi s civilnim postopkom pred sodiščem v Rimu (točka 8.3 zapisnika z dne 29.03.2007), so pristojni italijanski organi v skladu s členom 7(9) Poslovnika seznanili s sklepom sodišča, da je postopek proti Giuseppeju Garganiju nedopusten.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 411.060/OJJE).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.50.

Harald Rømer

Manuel António dos Santos

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov