Index 
Protokoll
PDF 200kWORD 121k
Onsdagen den 3 september 2008 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Georgien (ingivna resolutionsförslag)
 3.Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ***I - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG) ***I - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av förordning (EG) nr 648/2004) ***I (debatt)
 4.Typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon ***I (debatt)
 5.Meddelande från talmannen
 6.Om att fokusera mer på egenmakt åt ungdomar i EU:s politik – Om samarbete i krissituationer för att finna försvunna barn (skriftliga förklaringar)
 7.Omröstning
  
7.1.Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ***I (omröstning)
  
7.2.Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG) ***I (omröstning)
  
7.3.Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av förordning (EG) nr 648/2004) ***I (omröstning)
  
7.4.Typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon ***I (omröstning)
  
7.5.Situationen i Georgien (omröstning)
  
7.6.En gemensam referensram för europeisk avtalsrätt (omröstning)
  
7.7.Europeiska ombudsmannens särskilda rapport med anledning av förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen i klagomål 3453/2005/GG (omröstning)
  
7.8.Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2008 (omröstning)
  
7.9.Kloning av djur i livsmedelssyfte (omröstning)
 8.Högtidligt möte - Costa Rica
 9.Omröstning (fortsättning)
  
9.1.Hur marknadsföring och annonsering påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Parlamentets sammansättning
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Utvärderingen av EU-sanktioner som del av EU:s åtgärder och politik inom området för mänskliga rättigheter (debatt)
 15.Ett millenium för utveckling - Mål 5: Förbättring av mödrars hälsa (debatt)
 16.Frågestund (frågor till kommissionen)
 17.Handel med tjänster (debatt)
 18.Uppförandekod för datoriserade bokningssystem ***I (debatt)
 19.En europeisk hamnpolitik (debatt)
 20.Godstransporter i Europa (debatt)
 21.Utskottens och delegationernas sammansättning
 22.Fastställelse av parlamentarisk immunitet
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Situationen i Georgien (ingivna resolutionsförslag)

Debatten hölls den 01.09.2008 (punkt 20 i protokollet av den 01.09.2008).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Lydie Polfer, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi, Margarita Starkevičiūtė och Grażyna Staniszewska för ALDE-gruppen, om situationen i Georgien (B6-0402/2008);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Kristian Vigenin och Marek Siwiec för PSE-gruppen, om situationen i Georgien (B6-0410/2008);

- Francis Wurtz, Tobias Pflüger, André Brie och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Georgien (B6-0411/2008);

- Joseph Daul, Elmar Brok, Othmar Karas, Gunnar Hökmark, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Jean-Pierre Audy, Tunne Kelam, Marian-Jean Marinescu och Ria Oomen-Ruijten för PPE-DE-gruppen, om situationen i Georgien (B6-0412/2008);

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Marie Anne Isler Béguin, Cem Özdemir, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Georgien (B6-0413/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ģirts Valdis Kristovskis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Mirosław Mariusz Piotrowski och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, om situationen i Georgien (B6-0414/2008).

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 03.09.2008


3. Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ***I - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG) ***I - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av förordning (EG) nr 648/2004) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 [KOM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG och direktiven 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG för att anpassa dem till förordning (EG) nr … om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 [KOM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 för att anpassa den till förordning (EG) nr … om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 [KOM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Amalia Sartori redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Anne Laperrouze (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Andreas Schwab (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Guido Sacconi för PSE-gruppen, Liam Aylward för UEN-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Avril Doyle för PPE-DE-gruppen, Jens Holm för GUE/NGL-gruppen, Graham Booth för IND/DEM-gruppen, Jim Allister, grupplös, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Jean-Claude Martinez, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Luca Romagnoli, Åsa Westlund, Rovana Plumb, Edit Herczog och Alessandro Foglietta.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Carl Schlyter.

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

Talare: Günter Verheugen och Amalia Sartori.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 03.09.2008, punkt 7.2 i protokollet av den 03.09.2008 och punkt 7.3 i protokollet av den 03.09.2008.


4. Typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG [KOM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Anja Weisgerber redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Alojz Peterle (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Malcolm Harbour för PPE-DE-gruppen, Wolfgang Bulfon för PSE-gruppen, Vladko Todorov Panayotov för ALDE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Andreas Schwab, Arlene McCarthy, Danutė Budreikaitė, Małgorzata Handzlik, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki och Silvia-Adriana Ţicău.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Bogusław Liberadzki.

Talare: Günter Verheugen och Anja Weisgerber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 03.09.2008.


(Sammanträdet avbröts kl. 11.00 och återupptogs kl. 11.30.)

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

5. Meddelande från talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande där han uttryckte parlamentets solidaritet med orkanen Gustavs offer i Västindien.


6. Om att fokusera mer på egenmakt åt ungdomar i EU:s politik – Om samarbete i krissituationer för att finna försvunna barn (skriftliga förklaringar)

Den skriftliga förklaringen nr 0033/2008 som ingivits av Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets och Bart Staes om att fokusera mer på egenmakt åt ungdomar i EU:s politik hade den 10.07.2008 undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och hade följaktligen, i enlighet med artikel 116.4 i arbetsordningen, översänt till mottagarna. Förklaringen hade offentliggjorts, tillsammans med namnen på undertecknarna, i dokumentet Antagna texter från sammanträdet den 02.09.2008 (P6.TA-PROV(2008)0390).

Den skriftliga förklaringen nr 0036/2008 som ingivits av Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt och Diana Wallis om samarbete i krissituationer för att finna försvunna barn hade den 25.07.2008 undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och hade följaktligen, i enlighet med artikel 116.4 i arbetsordningen, översänts till mottagarna. Förklaringen hade offentliggjorts, tillsammans med namnen på undertecknarna, i dokumentet Antagna texter från sammanträdet den 02.09.2008 (P6.TA-PROV(2008)0391).


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 [KOM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Amalia Sartori (A6-0140/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0392)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0392)


7.2. Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG och direktiven 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG för att anpassa dem till förordning (EG) nr … om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 [KOM(2007)0611 - C6-0347/2007 - 2007/0212(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Amalia Sartori (A6-0142/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0393)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0393)


7.3. Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (anpassning av förordning (EG) nr 648/2004) ***I (omröstning)


Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 för att anpassa den till förordning (EG) nr … om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 [KOM(2007)0613 - C6-0349/2007 - 2007/0213(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Amalia Sartori (A6-0141/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes (P6_TA(2008)0394)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0394)


7.4. Typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon ***I (omröstning)


Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG [KOM(2007)0593 - C6-0342/2007 - 2007/0214(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0395)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0395)


7.5. Situationen i Georgien (omröstning)


Resolutionsförslag B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0411/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 och B6-0414/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0402/2008

(ersätter B6-0402/2008, B6-0410/2008, B6-0412/2008, B6-0413/2008 och B6-0414/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Joseph Daul, Elmar Brok, Othmar Karas, Gunnar Hökmark och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen,
Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda och Adrian Severin för PSE-gruppen,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Lydie Polfer, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi, Marielle De Sarnez och Toomas Savi för ALDE-gruppen,
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka och Dariusz Maciej Grabowski för UEN-gruppen,
Daniel Cohn-Bendit, Marie Anne Isler Béguin och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P6_TA(2008)0396)

Inlägg om omröstningen:

Elmar Brok för PPE-DE-gruppen, lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 19, vilket beaktades.

Martin Schulz för PSE-gruppen, förtydligade sin grupps ställningstagande i slutomröstningen.


7.6. En gemensam referensram för europeisk avtalsrätt (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0374/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0397)


7.7. Europeiska ombudsmannens särskilda rapport med anledning av förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen i klagomål 3453/2005/GG (omröstning)

Betänkande om den särskilda rapporten från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen i klagomål 3453/2005/GG [2007/2264(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Proinsias De Rossa (A6-0289/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0398)


7.8. Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2008 (omröstning)

Betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män – 2008 [2008/2047(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Iratxe García Pérez (A6-0325/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0399)

Inlägg om omröstningen:

Iratxe García Pérez (föredragande) frågade om GUE/NGL-gruppen, som hade utarbetat ändringsförslag 5, betraktade detta ändringsförslag som ett tillägg till punkt 12 (talmannen konstaterade att så var fallet).


7.9. Kloning av djur i livsmedelssyfte (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0373/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0400)

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55 i avvaktan på det högtidliga mötet.)

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman


8. Högtidligt möte - Costa Rica

(Kl. 12.00–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av ett besök av Costa Ricas president Óscar Arias.)


ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

9. Omröstning (fortsättning)

9.1. Hur marknadsföring och annonsering påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män (omröstning)

Betänkande om hur marknadsföring och reklam påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män [2008/2038(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Eva-Britt Svensson (A6-0199/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0401)


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Situationen i Georgien - RC-B6-0402/2008:
Michl Ebner, Danutė Budreikaitė, Miroslav Mikolášik, Toomas Savi, Bernd Posselt, Bogdan Pęk, Milan Horáček, Charles Tannock, Richard Falbr

En gemensam referensram för europeisk avtalsrätt - B6-0374/2008:
Bruno Gollnisch

Betänkande Proinsias De Rossa - A6-0289/2008:
Mario Borghezio

Betänkande Iratxe García Pérez - A6-0325/2008:
Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska

Kloning av djur i livsmedelssyfte - B6-0373/2008:
Hynek Fajmon, Avril Doyle

Betänkande Eva-Britt Svensson - A6-0199/2008:
Ivo Strejček, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.10 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

12. Parlamentets sammansättning

Behöriga tyska myndigheter hade meddelat att Ulrike Rodust utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Willi Piecyk med verkan från och med den 29.08.2008.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Ulrike Rodust fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Utvärderingen av EU-sanktioner som del av EU:s åtgärder och politik inom området för mänskliga rättigheter (debatt)

Betänkande om utvärdering av EU:s sanktioner som del av EU:s åtgärder och politik på området för mänskliga rättigheter [2008/2031(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

Hélène Flautre redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jean-Pierre Jouyet (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: Renate Weber (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Jas Gawronski för PPE-DE-gruppen, Maria Eleni Koppa för PSE-gruppen, Marco Cappato för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Frank Vanhecke, grupplös, Laima Liucija Andrikienė, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Ģirts Valdis Kristovskis, Erik Meijer, Kinga Gál, Corina Creţu och Ignasi Guardans Cambó.

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Talare: Eoin Ryan, Athanasios Pafilis, Bogusław Sonik, Katrin Saks, Toomas Savi, Ryszard Czarnecki, Maria da Assunção Esteves, Vural Öger, Ramona Nicole Mănescu och Genowefa Grabowska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Reinhard Rack, Csaba Sándor Tabajdi och Zsolt László Becsey.

Talare: Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner och Hélène Flautre.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 04.09.2008.


15. Ett millenium för utveckling - Mål 5: Förbättring av mödrars hälsa (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Ett millenium för utveckling - Mål 5: Förbättring av mödrars hälsa

Jean-Pierre Jouyet (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-DE-gruppen, Alain Hutchinson för PSE-gruppen, Beniamino Donnici för ALDE-gruppen, Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg för Verts/ALE-gruppen, Feleknas Uca för GUE/NGL-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Colm Burke, Glenys Kinnock, Toomas Savi, Carlo Casini, Anne Van Lancker, Sophia in 't Veld, Mairead McGuinness, Neena Gill, Edite Estrela och Françoise Castex.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Marusya Ivanova Lyubcheva, Danutė Budreikaitė, Proinsias De Rossa, Zbigniew Zaleski och Catherine Stihler.

Talare: Jean-Pierre Jouyet och Benita Ferrero-Waldner.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Margrete Auken och Marie-Hélène Aubert för Verts/ALE-gruppen, om millenieutvecklingsmålen och mödradödlighet (B6-0377/2008);

- Colm Burke, John Bowis, Carlo Casini, Nirj Deva och Filip Kaczmarek för PPE-DE-gruppen, om millennieutvecklingsmål 5 (mödrarnas hälsa) (B6-0385/2008);

- Beniamino Donnici, Toomas Savi, Renate Weber och Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, om mödradödlighet inför FN:s högnivåmöte den 25 september och översyn av millennieutvecklingsmålen (B6-0388/2008);

- Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer och Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, om millennieutvecklingsmålen och mödradödlighet (B6-0393/2008);

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill och Anne Van Lancker för PSE-gruppen, om mödradödlighet inför FN:s högnivåmöte den 25 september och översyn av millennieutvecklingsmålen (B6-0395/2008);

- Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, om millennieutvecklingsmål 5 (mödrahälsan) (B6-0396/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 04.09.2008.


16. Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0457/2008).

Första delen

Fråga 35 (Stavros Arnaoutakis): Livsmedelskriser i EU och skydd av europeiska konsumenter.

Androula Vassiliou (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Stavros Arnaoutakis, Mairead McGuinness och Danutė Budreikaitė.

Fråga 36 (Bilyana Ilieva Raeva): Trafiksäkerhet.

Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt en följdfråga från Bilyana Ilieva Raeva.

Fråga 37 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.

Andra delen

Fråga 38 (Emmanouil Angelakas): Upplysning och undervisning riktad till unga konsumenter.

Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Emmanouil Angelakas och Danutė Budreikaitė.

Fråga 39 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Konsumentskydd och utbildning.

Meglena Kuneva besvarade frågan samt följdfrågor från Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig och Reinhard Rack.

Fråga 40 (Giovanna Corda): Klagomål från konsumenterna beträffande e-handel.

Meglena Kuneva besvarade frågan samt följdfrågor från Giovanna Corda, Paul Rübig och Justas Vincas Paleckis.

Fråga 42 (Colm Burke): Resultattavlan för den inre marknaden.

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Colm Burke.

Fråga 43 (Jim Higgins): Banksektorn i gränsområden.

Charlie McCreevy besvarade frågan samt en följdfråga från Jim Higgins.

Fråga 44 (Dimitrios Papadimoulis): Försäljning av OTE och förkastande av statligt erbjudande.

Charlie McCreevy besvarade frågan samt en följdfråga från Dimitrios Papadimoulis.

Fråga 48 (Georgios Papastamkos): Synergi för Svarta havet.

Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Georgios Papastamkos.

Fråga 49 (Robert Evans): EU:s valobservatörsuppdrag.

Benita Ferrero-Waldner besvarade frågan samt följdfrågor från Robert Evans och Martin Callanan.

Fråga 50 (David Martin): Israels undanhållande av palestinska skattemedel.

Benita Ferrero-Waldner besvarade frågan samt följdfrågor från David Martin och Reinhard Rack.

Frågorna 41, 45 à 47, 51-59, 62-70 och 72-85 kommer att besvaras skriftligt (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.10 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

17. Handel med tjänster (debatt)

Betänkande om handel med tjänster [2008/2004(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Syed Kamall (A6-0283/2008)

Syed Kamall redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Peter Mandelson (ledamot av kommissionen).

Talare: Olle Schmidt (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Zbigniew Zaleski för PPE-DE-gruppen, Françoise Castex för PSE-gruppen, Ignasi Guardans Cambó för ALDE-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen, Georgios Papastamkos, Carlos Carnero González, Mieczysław Edmund Janowski, Jens Holm, Daniel Varela Suanzes-Carpegna och Glyn Ford.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Reinhard Rack, Harald Ettl, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto Fiore och Paul Rübig.

Talare: Peter Mandelson och Syed Kamall.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 04.09.2008.


18. Uppförandekod för datoriserade bokningssystem ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem [KOM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

Talare: Peter Mandelson (ledamot av kommissionen).

Timothy Kirkhope redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Wolfgang Bulfon (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Robert Evans för PSE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Stanisław Jałowiecki, Gilles Savary, Reinhard Rack, Ulrich Stockmann, Marian-Jean Marinescu, Brian Simpson, Zita Pleštinská och Silvia-Adriana Ţicău.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Marian Zlotea, Bogusław Liberadzki och Inés Ayala Sender.

Talare: Peter Mandelson.

ORDFÖRANDESKAP: Mechtild ROTHE
Vice talman

Talare: Timothy Kirkhope.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 04.09.2008.


19. En europeisk hamnpolitik (debatt)

Betänkande om en europeisk hamnpolitik [2008/2007(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

Josu Ortuondo Larrea redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Peter Mandelson (ledamot av kommissionen)

Talare: Pierre Pribetich (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Corien Wortmann-Kool för PPE-DE-gruppen, Emanuel Jardim Fernandes för PSE-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Sylwester Chruszcz, grupplös, Jim Higgins, Bogusław Liberadzki, Siiri Oviir, Hélène Goudin, Roberto Fiore, Lambert van Nistelrooij, Ramona Nicole Mănescu, Bernard Wojciechowski, Jim Allister och Margaritis Schinas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Colm Burke, Marusya Ivanova Lyubcheva, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Talare: Josu Ortuondo Larrea.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 04.09.2008.


20. Godstransporter i Europa (debatt)

Betänkande om godstransporter i Europa [2008/2008(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A6-0326/2008)

Michael Cramer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Peter Mandelson (ledamot av kommissionen).

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Inés Ayala Sender för PSE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău och Michael Cramer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 04.09.2008.


21. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE-DE och PSE hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet BUDG: Eleonora Lo Curto

utskottet CONT: Eleonora Lo Curto

utskottet TRAN: Ulrike Rodust

utskottet PECH: Ulrike Rodust

delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling: Pia Elda Locatelli istället för Paulo Casaca

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien: Ulrike Rodust.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


22. Fastställelse av parlamentarisk immunitet

Efter parlamentets beslut av den 29.03.2007 att fastställa Giuseppe Garganis immunitet med anledning av ett civilrättsligt förfarande vid en domstol i Rom (punkt 8.3 i protokollet av den 29.03.2007), hade behöriga italienska myndigheter meddelat parlamentet, i enlighet med artikel 7.9 i arbetsordningen, att domstolen beslutat att förklara det rättsliga förfarandet mot Giuseppe Gargani för otillåtligt.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 411.060/OJJE).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.50.

Harald Rømer

Manuel António dos Santos

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy