Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2607(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0343/2008

Συζήτηση :

PV 04/09/2008 - 3

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0404

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

3. Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Προφορική ερώτηση (O-0040/2008) που κατέθεσαν οι Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Μάριος Ματσάκης, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ιωάννης Κασουλίδης, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie και Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, προς το Συμβούλιο: Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές (B6-0166/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0041/2008) που κατέθεσαν οι Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Μάριος Ματσάκης, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ιωάννης Κασουλίδης, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie και Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, προς την Επιτροπή: Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές (B6-0167/2008)

Η συζήτηση έγινε στις 09.07.2008 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 09.07.2008).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Umberto Guidoni, Miguel Portas και Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των Παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές (B6-0343/2008

- Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó και Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των Παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές (B6-0380/2008

- Pasqualina Napoletano και Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση των Παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές (B6-0381/2008

- Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των Παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές (B6-0382/2008

- Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert και Vito Bonsignore, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την κατάσταση των Παλαιστινίων που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές (B6-0415/2008

- Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση των παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές (B6-0416/2008).

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου