Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2252(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0260/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0260/2008

Συζήτηση :

PV 04/09/2008 - 4
CRE 04/09/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.9
CRE 04/09/2008 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0410

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

4. Ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την «Ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010» [2007/2252(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

Η Frédérique Ries παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Nathalie Kosciusko-Morizet (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Anne Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Avril Doyle, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Janusz Wojciechowski, Satu Hassi, Jana Bobošíková, Edite Estrela, Luca Romagnoli, Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu και Genowefa Grabowska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν οι Nathalie Kosciusko-Morizet και Σταύρος Δήμας.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Frédérique Ries.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου