Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0070/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0070/2008 (B6-0455/2008)

Συζήτηση :

PV 04/09/2008 - 5
CRE 04/09/2008 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

5. Προστασία του εδάφους (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0070/2008) που κατέθεσε ο Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Πρόοδος στο Συμβούλιο όσον αφορά την οδηγία-πλαίσιο για την προστασία του εδάφους (B6-0455/2008)

Ο Miroslav Ouzký αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Nathalie Kosciusko-Morizet (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Cristina Gutiérrez-Cortines, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ιωάννης Γκλαβάκης και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, James Nicholson, Reinhard Rack, Jim Allister και Robert Sturdy.

Παρεμβαίνουν οι Nathalie Kosciusko-Morizet και Σταύρος Δήμας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου