Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 септември 2008 г. - Брюксел

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

6. Поправки (член 204а от Правилника за дейността)
CRE

Компетентната комисия предаде следната поправката към приет текст от Европейския парламент.

- Поправка на позицията на Европейския парламент, приета на второ четене на 19 юни 2008 г., относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN

Тази поправка се отнася до следните езици: испански, чешки, гръцки, литовски, латвийски, малтийски, румънски и словенски.

В съответствие с член 204а, параграф 4 от Правилника за дейността, поправката се счита за приета, освен ако най-късно до четиридесет и осем часа от обявяването й политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е на разположение на сайта Séance en direct.

°
° ° °

Изказаха се: Zbigniew Zaleski относно изказването на Martin Schulz по време на вчерашното гласуване относно Грузия (точка 7.5 от протокола от 03.09.2008) и Martin Schulz относно това изказване.

Изказа се Jörg Leichtfried относно въпроса за мястото на провеждане на втората месечна сесия през септември (Председателят му отговори, че ще направи съобщение по този въпрос след прилючване на времето за гласуване).

Правна информация - Политика за поверителност