Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

6. Διορθωτικό (άρθρο 204 α του Κανονισμού)
Πλήρη Πρακτικά

Η αρμόδια επιτροπή διεβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 19 Ιουνίου 2008 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου εν όψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN

Το εν λόγω διορθωτικό αφορά τις εξής γλώσσες: ισπανική, τσεχική, ελληνική, λιθουανική, λεττονική, μαλτέζικη, ρουμανική και σλοβενική.

Σύμφωνα με το άρθρο 204 α, παράγραφος 4, του κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό θεωρείται εγκριθέν, εκτός εάν, εντός σαράντα οκτώ ωρών, μια πολιτική ομάδα ή το λιγότερο σαράντα βουλευτές ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία.

Το διορθωτικό είναι διαθέσιμο στην ιστοθέση “Séance en direct”.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Zbigniew Zaleski σχετικά με αυτά που είπε ο Martin Schulz κατά τη χθεσινή ψηφοφορία για τη Γεωργία (σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 03.09.2008) και Martin Schulz σχετικά με την παρέμβαση αυτή.

Παρεμβαίνει ο Jörg Leichtfried σχετικά με το ζήτημα του τόπου διεξαγωγής της περιόδου συνόδου του Σεπτεμβρίου II (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι θα προβεί σε ανακοίνωση επί του θέματος μετά το πέρας της ώρας των ψηφοφοριών).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου