Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 september 2008 - Brussel

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

6. Rectificatie (artikel 204 bis van het Reglement)
Volledige verslagen

De bevoegde commissie heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

- Rectificatie op het in tweede lezing op 19 juni 2008 door het Europees Parlement geformuleerd standpunt inzake het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN

Deze rectificatie betreft de volgende talen: Spaans, Tsjechisch, Grieks, Litouws, Lets, Maltees, Roemeens en Sloveens.

Overeenkomstig artikel 204 bis, lid 4 van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen achtenveertig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie is beschikbaar op de website Séance en direct.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Zbigniew Zaleski over de woorden van Martin Schulz tijdens de stemming van gisteren over Georgië (punt 7.5 van de notulen van 03.09.2008) en Martin Schulz over deze woorden.

Het woord wordt gevoerd door Jörg Leichtfried over de vraag waar de vergaderperiode van september II zal plaatshebben (De Voorzitter antwoordt dat hij hierover een mededeling zal doen na afloop van de stemmingen).

Juridische mededeling - Privacybeleid