Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

6. Korigendum (článok 204a rokovacieho poriadku)
Doslovný zápis

Gestorský výbor predložil nasledujúce korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom.

- Korigendum týkajúce sa pozície Európskeho parlamentu schválenej v druhom čítaní 19. júna 2008 k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN

Oprava sa týka týchto jazykov: španielčina, čeština, gréčtina, litovčina, lotyština, maltčina, rumunčina a slovinčina.

V súlade s čl. 204a ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do štyridsiatich ôsmich hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Zbigniew Zaleski k príspevku, ktorý predniesol Martin Schulz počas včerajšieho hlasovania o Gruzínsku (bod 7.5 zápisnice zo dňa 03.09.2008), a Martin Schulz k tomuto vystúpeniu.

V rozprave vystúpil Jörg Leichtfried k otázke miesta konania druhej septembrovej schôdze (Predseda mu odpovedal, že po skončení hlasovania vydá príslušné oznámenie).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia