Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0067(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0317/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0317/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0403

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

7.2. Επιλεξιμότητα των χωρών της Κεντρικής Ασίας δυνάμει της απόφασης 2006/1016/EΚ του Συμβουλίου * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την επιλεξιμότητα των χωρών της Κεντρικής Ασίας δυνάμει της απόφασης 2006/1016/EΚ του Συμβουλίου για την παροχή εγγύησης της Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε περίπτωση ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων που χορηγούνται για έργα εκτός της Κοινότητας [COM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Esko Seppänen (A6-0317/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0403)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0403)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου