Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

7. Ώρα των ψηφοφοριών
Πλήρη Πρακτικά

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


7.1. Κώδικας δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων ***I (ψηφοφορία)

7.2. Επιλεξιμότητα των χωρών της Κεντρικής Ασίας δυνάμει της απόφασης 2006/1016/EΚ του Συμβουλίου * (ψηφοφορία)

7.3. Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ (ψηφοφορία)

7.4. Αξιολόγηση των κοινοτικών κυρώσεων στο πλαίσιο των δράσεων και των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)

7.5. Χιλιετηρίδα για την ανάπτυξη - Στόχος 5: βελτίωση της υγείας των μητέρων (ψηφοφορία)

7.6. Συναλλαγές στο τομέα των υπηρεσιών (ψηφοφορία)

7.7. Ευρωπαϊκή πολιτική για τα λιμάνια (ψηφοφορία)

7.8. Εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

7.9. Ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010 (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου