Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

12. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 02.09.2008)


12.1. Πραξικόπημα στην Μαυριτανία

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 και B6-0409/2008

Οι Alain Hutchinson, Μάριος Ματσάκης, Esko Seppänen, Marie Anne Isler Béguin, Ryszard Czarnecki και Colm Burke παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Koenraad Dillen, μη εγγεγραμμένος, και Filip Kaczmarek.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Eija-Riitta Korhola, Glyn Ford και Zbigniew Zaleski.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2008.


12.2. Εκτελέσεις δι'απαγχονισμού στο Ιράν

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 και B6-0404/2008

Οι Paulo Casaca, Charles Tannock, Μάριος Ματσάκης, Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda και Marcin Libicki παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Proinsias De Rossa, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mogens Camre, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Koenraad Dillen, μη εγγεγραμμένος, Bernd Posselt, Józef Pinior, Janusz Onyszkiewicz και Marek Aleksander Czarnecki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dumitru Oprea, Aloyzas Sakalas, Ewa Tomaszewska και Zbigniew Zaleski.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2008.


12.3. Δολοφονίες αλμπίνων στην Τανζανία

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 και B6-0407/2008

Οι Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Μάριος Ματσάκης και Erik Meijer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Avril Doyle.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου