Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2624(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0389/2008

Συζήτηση :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0412

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

13.2. Εκτελέσεις δι'απαγχονισμού στο Ιράν (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 και B6-0404/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0389/2008

(αντικαθιστά τις B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 και B6-0404/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets και Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Marco Cappato, Μάριος Ματσάκης, Frédérique Ries και Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Angelika Beer, Monica Frassoni και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Παρεμβαίνει ο Marco Cappato, ο οποίος καταθέτει δύο προφορικές τροπολογίες, καθεμία από τις οποίες προσθέτει μία νέα παράγραφο (οι τροπολογίες κρατούνται).

Παρεμβαίνουν οι Raül Romeva i Rueda, ο οποίος καταθέτει δύο προφορικές τροπολογίες στην παράγραφο 9 και στην αιτιολογική σκέψη ΙΑ αντίστοιχα, Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Tunne Kelam, ο οποίος καταθέτει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη ΙΑ, Mogens Camre, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Alain Hutchinson, ο οποίος καταθέτει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 9 (οι προφορικές τροπολογίες του Raül Romeva i Rueda δεν κρατούνται, διότι περισσότεροι των 40 βουλευτών εκφράζουν αντίρρηση· οι προφορικές τροπολογίες των Tunne Kelam και Alain Hutchinson κρατούνται).

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0412)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου