Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 септември 2008 г. - Брюксел

13. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


13.1. Държавен преврат в Мавритания (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 и B6-0409/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0386/2008

(за замяна на B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 и B6-0409/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto и Jean-Pierre Audy, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti и Alain Hutchinson, от името на групата PSE,

Marios Matsakis и Thierry Cornillet, от името на групата ALDE,

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka и Adam Bielan, от името на групата UEN,

Marie Anne Isler Béguin и Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE,

Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL

Изказа се Colm Burke, който представи устно предложение за изменение на параграф 8 (одобрено) и отбеляза, че в параграф 10 следва да се направи поправка.

приема се (P6_TA(2008)0411)


13.2. Обесвания в Иран (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 и B6-0404/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0389/2008

(за замяна на B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 и B6-0404/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam и Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets и Paulo Casaca, от името на групата PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries и Renate Weber, от името на групата ALDE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN,

Angelika Beer, Monica Frassoni и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL

Изказа се Marco Cappato, който представи две устни предложения за изменение относно прибавянето на два нови параграфа (одобрени).

Изказаха се: Raül Romeva i Rueda, който представи две устни предложения за изменение съответно на параграф 9 и съображение К, Paulo Casaca, от името на групата PSE, Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE, Tunne Kelam, който представи устно предложение за изменение на съображение K, Mogens Camre, от името на групата UEN, и Alain Hutchinson, който представи устно предложение за изменение на параграф 9 (устните предложения за изменение от Raül Romeva i Rueda не бяха одобрени, тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на тяхното разглеждане; устните предложения за изменение от Tunne Kelam и Alain Hutchinson бяха одобрени).

приема се (P6_TA(2008)0412)


13.3. Убийства на албиноси в Танзания (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 и B6-0407/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0387/2008

(за замяна на B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 и B6-0407/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock и Tunne Kelam, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles и Alain Hutchinson, от името на групата PSE,

Renate Weber и Marios Matsakis, от името на групата ALDE,

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska и Adam Bielan, от името на групата UEN,

Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2008)0413)

Правна информация - Политика за поверителност