Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 4. syyskuuta 2008 - Bryssel

15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen

LIBE-valiokunta

- Aikuisten oikeussuoja: rajatylittävät vaikutukset (2008/2123(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: LIBE

PETI-valiokunta

- Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi (KOM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: PETI, AFCO, JURI

Päätös laatia mietintö työjärjestyksen 202 artiklan mukaisesti

AFCO-valiokunta

- Euroopan parlamentin käyttämät unionin symbolit (2007/2240(REG))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

AFCO-valiokunta

- Euroopan parlamentin aloite sen kokoonpanosta 14. heinäkuuta 2009 alkaen (2008/2168(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

LIBE-valiokunta

- EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY täytäntöönpano (2008/2184(INI)) (2008/2184(INI))
(lausuntoa varten: JURI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

REGI-valiokunta

- Rakennerahastoja koskevan asetuksen täytäntöönpano 2007 – 2013: koheesiopolitiikan strategioita ja ohjelmia koskevien neuvottelujen tulokset (2008/2183(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 39 artikla)

AFCO-valiokunta

- Ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteen täytäntöönpanosta koskevat suuntaviivat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti (2008/2169(INI))
(lausuntoa varten: PETI, LIBE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 45 artikla)

DEVE-valiokunta

- Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitykseen (2008/2170(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

JURI-valiokunta

- Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (2008/2180(INI))
(lausuntoa varten: LIBE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

PECH-valiokunta

- Kohti ”eurooppalaista merimetsojen hallintasuunnitelmaa” merimetsojen kalakantoihin, kalastukseen ja vesiviljelyyn kohdistuvien kasvavien vaikutusten vähtentämiseksi minimiin (2008/2177(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

- YKP ja ekosysteemeihin perustuva lähestymistapa kalataloudessa (2008/2178(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

AGRI-valiokunta

- Tuottajahintojen ja kuluttajien maksamien hintojen välinen kuilu (2008/2175(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

CULT-valiokunta

- Yhteisön osallistuminen Euroopan audiovisuaalisen observatorion toimintaan (2008/2179(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

FEMM-valiokunta

- Miesten ja naisten tasa-arvoinen osallistuminen ja kohtelu näyttämötaiteessa (2008/2182(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

IMCO-valiokunta

- Videopelien käyttöä koskeva kuluttajien, erityisesti alaikäisten, suojelu (2008/2173(INI))
(lausuntoa varten: CULT, LIBE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

- Eurooppalainen palvelutoimittajien ammattikortti (2008/2172(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

INTA-valiokunta

- Kauppa- ja taloussuhteet Kiinan kanssa (2008/2171(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, AFET, ITRE, ECON, IMCO)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

LIBE-valiokunta

- Euroopan unionin rajaturvallisuuteen liittyvien tulevien toimien valmistelu ja kolmansien maiden vastaavat kokemukset (2008/2181(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, AFET)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

REGI-valiokunta

- Vihreä kirja alueellisesta koheesiosta ja koheesiopolitiikan tulevaa uudistusta koskevan keskustelun tila (2008/2174(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohta)

LIBE-valiokunta

- Euroopan unionin ja Australian välisen, matkustajarekisteritietoja koskevan sopimuksen arviointi (2008/2187(INI) (lausuntoa varten: AFET)

- Turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistaminen internetissä (2008/2160(INI))
(lausuntoa varten: CULT, ITRE)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö