Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. septembra 2008 - Brusel

15. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Pridelenie výborom

výbor LIBE

- Právna ochrana dospelých osôb: cezhraničné súvislosti (2008/2123(INI))
pridelené gestorský: JURI
stanovisko: LIBE

výbor PETI

- Prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (KOM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
pridelené gestorský: LIBE
stanovisko: PETI, AFCO, JURI

Rozhodnutie o vypracovaní správy v súlade s článkom 202 rokovacieho poriadku

výbor AFCO

- Používanie symbolov Únie zo strany Parlamentu (2007/2240(REG))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ

výbor AFCO

- Iniciatíva Európskeho parlamentu týkajúca sa jeho zloženia od 14. júla 2009 (2008/2168(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 9.7.2008)

výbor LIBE

- Uplatňovanie smernice 2004/38/ES o práve občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (2008/2184(INI))
(stanovisko: JURI)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 9.7.2008)

výbor REGI

- Vykonávanie nariadenia o štrukturálnych fondoch na obdobie 2007 - 2013: výsledky rokovaní týkajúcich sa vnútroštátnych stratégií kohéznej politiky a operačných programov (2008/2183(INI))
(stanovisko: FEMM, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 9.7.2008)

Súhlas na vypracovanie iniciatívnych správ (článok 39 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Pokyny k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vykonávaní občianskej iniciatívy podľa článku 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii (2008/2169(INI))
(stanovisko: PETI, LIBE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 9.7.2008)

Súhlas na vypracovanie iniciatívnych správ (článok 45 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE

- Vplyv dohôd o hospodárskom partnerstve na rozvoj (2008/2170(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 9.7.2008)

výbor JURI

- Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (2008/2180(INI))
(stanovisko: LIBE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 9.7.2008)

výbor PECH

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Towards a 'European Cormorant Management Plan' to minimize the increasing impact of cormorants on fish stocks, fisheries and aquaculture (2008/2177(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 9.7.2008)

- Spoločná politika rybného hospodárstva a ekosystémový prístup k riadeniu rybného hospodárstva (2008/2178(INI))
(stanovisko: ENVI)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 9.7.2008)

výbor AGRI

- Rozdiel medzi výrobnými a spotrebiteľskými cenami (2008/2175(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 9.7.2008)

výbor CULT

- Účasť Spoločenstva v Európskom audiovizuálnom informačnom úrade (2008/2179(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 9.7.2008)

výbor FEMM

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Equal treatment and access for men and women in the performing arts (2008/2182(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 9.7.2008)

výbor IMCO

- Ochrana spotrebiteľov, najmä maloletých osôb, pokiaľ ide o používanie videohier (2008/2173(INI))
(stanovisko: CULT, LIBE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 9.7.2008)

- Európsky pracovný preukaz poskytovateľov služieb (2008/2172(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 9.7.2008)

výbor INTA

- Obchodné a hospodárske vzťahy s Čínou (2008/2171(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET, ITRE, ECON, IMCO)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 9.7.2008)

výbor LIBE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The next steps in border management in the European Union and similar experiences in third countries (2008/2181(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 9.7.2008)

výbor REGI

- Zelená kniha o územnej súdržnosti a stav diskusií o budúcej reforme politiky súdržnosti (2008/2174(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov z 9.7.2008)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 114 ods. 3 rokovacieho poriadku)

výbor LIBE

- Hodnotenie dohody o PNR medzi Austráliou a EÚ (2008/2187(INI))
(stanovisko: AFET)

- Posilňovanie bezpečnosti a základných slobôd na internete (2008/2160(INI))
(stanovisko: CULT, ITRE)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia