Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 209kWORD 146k
Torstai 4. syyskuuta 2008 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Palestiinalaiset vangit israelilaisissa vankiloissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Väliarvio Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004–2010) (keskustelu)
 5.Maaperän suojelu (keskustelu)
 6.Oikaisu (työjärjestyksen 204 a artikla)
 7.Äänestykset
  
7.1.Tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevat käytännesäännöt ***I (äänestys)
  
7.2.Keski-Aasian maiden kelpoisuus saada rahoitusta neuvoston päätöksen 2006/1016/EY nojalla * (äänestys)
  
7.3.Palestiinalaiset vangit israelilaisissa vankiloissa (äänestys)
  
7.4.EU:n pakotteiden arviointi osana EU:n ihmisoikeustoimia ja -politiikkaa (äänestys)
  
7.5.Vuosituhannen kehitystavoitteet - Tavoite 5: äitien terveyden parantaminen (äänestys)
  
7.6.Palvelukauppa (äänestys)
  
7.7.Euroopan satamapolitiikka (äänestys)
  
7.8.Euroopan tavaraliikenne (äänestys)
  
7.9.Väliarvio Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004–2010) (äänestys)
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
12.1.Mauritanian vallankaappaus
  
12.2.Hirttotuomiot Iranissa
  
12.3.Albiinojen tapot Tansaniassa
 13.Äänestykset
  
13.1.Mauritanian vallankaappaus (äänestys)
  
13.2.Hirttotuomiot Iranissa (äänestys)
  
13.3.Albiinojen tapot Tansaniassa (äänestys)
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 10.00.

°
° ° °

Puheenvuorot: Bernd Posselt ja Philip Bushill-Matthews syyskuun II istunnon järjestämisestä Brysselissä (puhemies vastasi, että tilanteesta annetaan tiedonanto tänään puolenpäivän äänestysten jälkeen).


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hyljetuotteiden kaupasta (KOM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

AGRI

lausuntoa varten :

PECH, ENVI, INTA, IMCO

- Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 639/2004 muuttamisesta (KOM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

PECH

lausuntoa varten :

REGI

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta alennettujen arvonlisäverokantojen osalta (KOM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

ECON

lausuntoa varten :

IMCO

- Määrärahasiirtoesitys DEC 20/2008 - Pääluokka III - Komissio (N6-0008/2008 - C6-0300/2008 - 2008/2188(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 22/2008 - Pääluokka III - Komissio (N6-0009/2008 - C6-0301/2008 - 2008/2189(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 23/2008 - Pääluokka III - Komissio (N6-0010/2008 - C6-0302/2008 - 2008/2190(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 25/2008 - Pääluokka III - Komissio (N6-0011/2008 - C6-0303/2008 - 2008/2191(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 26/2008 - Pääluokka III - Komissio (N6-0012/2008 - C6-0304/2008 - 2008/2192(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

BUDG


3. Palestiinalaiset vangit israelilaisissa vankiloissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullinen kysymys (O-0040/2008): Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou neuvostolle: Palestiinalaiset vangit israelilaisissa vankiloissa (B6-0166/2008)

Suullinen kysymys (O-0041/2008): Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou komissiolle: Palestiinalaiset vangit israelilaisissa vankiloissa (B6-0167/2008)

Keskustelu käytiin 9.7.2008 (istunnon pöytäkirja 9.7.2008, kohta 15).

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas ja Bairbre de Brún GUE/NGL-ryhmän puolesta palestiinalaisten vankien tilanteesta Israelin vankiloissa (B6-0343/2008)

- Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó ja Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta palestiinalaisten vankien tilanteesta Israelin vankiloissa (B6-0380/2008)

- Pasqualina Napoletano ja Véronique De Keyser PSE-ryhmän puolesta palestiinalaisten vankien tilanteesta Israelin vankiloissa (B6-0381/2008)

- Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta palestiinalaisten vankien tilanteesta Israelin vankiloissa (B6-0382/2008)

Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert ja Vito Bonsignore PPE-DE-ryhmän puolesta palestiinalaisten vankien tilanteesta Israelin vankiloissa (B6-0415/2008)

- Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta palestiinalaisten vankien tilanteesta Israelin vankiloissa (B6-0416/2008).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.9.2008, kohta 7.3.


4. Väliarvio Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004–2010) (keskustelu)

Mietintö: Väliarvio Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004–2010) [2007/2252(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

Frédérique Ries esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Nathalie Kosciusko-Morizet (neuvoston puheenjohtaja) ja Stavros Dimas (komission jäsen).

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-DE-ryhmän puolesta, Anne Ferreira PSE-ryhmän puolesta, Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN-ryhmän puolesta, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bairbre de Brún GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Avril Doyle, Evangelia Tzampazi, Janusz Wojciechowski, Satu Hassi, Jana Bobošíková, Edite Estrela, Luca Romagnoli, Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu ja Genowefa Grabowska.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Nathalie Kosciusko-Morizet ja Stavros Dimas.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Frédérique Ries käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.9.2008, kohta 7.9.


5. Maaperän suojelu (keskustelu)

Miroslav Ouzkýn ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle laatima suullinen kysymys (O-0070/2008): Maaperän suojelua koskevan puitedirektiivin käsittelyn eteneminen neuvostossa (B6-0455/2008)

Miroslav Ouzký esitteli suullisen kysymyksen.

Nathalie Kosciusko-Morizet (neuvoston puheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-DE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender PSE-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski UEN-ryhmän puolesta, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ioannis Gklavakis ja Czesław Adam Siekierski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, James Nicholson, Reinhard Rack, Jim Allister ja Robert Sturdy.

Puheenvuorot: Nathalie Kosciusko-Morizet ja Stavros Dimas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

6. Oikaisu (työjärjestyksen 204 a artikla)

Asiasta vastaava valiokunta on lähettänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

- oikaisu Euroopan parlamentin toisessa käsittelyssä 19. kesäkuuta 2008 vahvistamaan kantaan neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN

Tämä oikaisu koskee seuraavia kieliä: espanja, tšekki, kreikka, liettua, latvia, malta, romania ja sloveeni.

Työjärjestyksen 204 a artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisu katsotaan hyväksytyksi ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 48 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Séance en direct -sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuorot: Zbigniew Zaleski Martin Schulzin eilen Georgian tilanteesta toimitetun äänestyksen yhteydessä käyttämästä puheenvuorosta (istunnon pöytäkirja 3.9.2008, kohta 7.5) ja Martin Schulz tästä puheenvuorosta.

Jörg Leichtfried käytti puheenvuoron kysymyksestä, missä syyskuun II istunto järjestetään (puhemies vastasi hänelle antavansa asiasta tiedonannon äänestysten jälkeen).


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevat käytännesäännöt ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä [KOM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Puheenvuorot: Jeanine Hennis-Plasschaert, joka pyysi ALDE-ryhmän puolesta tekstin palauttamista valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 168 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja tästä pyynnöstä Brian Simpson PSE-ryhmän puolesta, Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, ja Timothy Kirkhope (esittelijä).

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (265 puolesta, 300 vastaan, 37 tyhjää).

Näin ollen äänestys toimitettiin.

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0402)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0402)


7.2. Keski-Aasian maiden kelpoisuus saada rahoitusta neuvoston päätöksen 2006/1016/EY nojalla * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Keski-Aasian maiden kelpoisuudesta saada rahoitusta yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolella toteutettuihin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta tehdyn neuvoston päätöksen 2006/1016/EY nojalla [KOM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Esko Seppänen (A6-0317/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0403)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0403)


7.3. Palestiinalaiset vangit israelilaisissa vankiloissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008, B6-0382/2008, B6-0415/2008 ja B6-0416/2008

Keskustelu käytiin 9.7.2008 (istunnon pöytäkirja 9.7.2008, kohta 15).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 4.9.2008 (istunnon pöytäkirja 4.9.2008, kohta 2).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0343/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008 ja B6-0382/2008)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser ja Proinsias De Rossa PSE-ryhmän puolesta

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Jelko Kacin, Olle Schmidt, Chris Davies ja Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta

David Hammerstein, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit ja Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta

Kyriacos Triantaphyllides, Luisa Morgantini ja Bairbre de Brún GUE/NGL-ryhmän puolesta

Brian Crowley.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0404)

(Päätöslauselmaesitykset B6-0415/2008 ja B6-0416/2008 raukesivat.)


7.4. EU:n pakotteiden arviointi osana EU:n ihmisoikeustoimia ja -politiikkaa (äänestys)

Mietintö: EU:n pakotteiden arviointi osana EU:n ihmisoikeustoimia ja -politiikkaa [2008/2031(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

Hélène Flautre käytti puheenvuoron, jossa hän ilmoitti Verts/ALE-ryhmän puolesta, että tarkistus 10 on peruutettu.

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0405)


7.5. Vuosituhannen kehitystavoitteet - Tavoite 5: äitien terveyden parantaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008, B6-0395/2008 ja B6-0396/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0377/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008 ja B6-0395/2008)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Colm Burke PPE-DE-ryhmän puolesta

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill, Anne Van Lancker ja Iratxe García Pérez PSE-ryhmän puolesta

Beniamino Donnici, Toomas Savi, Barbara Weiler ja Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta

Margrete Auken ja Marie-Hélène Aubert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer ja Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0406)

(Päätöslauselmaesitys B6-0396/2008 raukesi.)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Ewa Tomaszewska käytti puheenvuoron äänestyksen kulusta.


7.6. Palvelukauppa (äänestys)

Mietintö: Palvelukauppa [2008/2004(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Syed Kamall (A6-0283/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0407)


7.7. Euroopan satamapolitiikka (äänestys)

Mietintö: Euroopan satamapolitiikka [2008/2007(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0408)


7.8. Euroopan tavaraliikenne (äänestys)

Mietintö: Euroopan tavaraliikenne [2008/2008(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Michael Cramer (A6-0326/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0409)


7.9. Väliarvio Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004–2010) (äänestys)

Mietintö: Väliarvio Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004–2010) [2007/2252(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0410).


8. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että syyskuun II istuntojakso (22.-25.9.2008) järjestetään Brysselissä.

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Palestiinalaiset vangit israelilaisissa vankiloissa - RC-B6-0343/2008:
Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke ja Philip Claeys

Mietintö: Hélène Flautre – A6-0309/2008:
Véronique De Keyser, Frank Vanhecke ja Ryszard Czarnecki

Vuosituhannen kehitystavoitteet - Tavoite 5: äitien terveyden parantaminen - RC-B6-0377/2008:
Zita Pleštinská, Frank Vanhecke, Daniel Hannan ja Linda McAvan

Mietintö: Syed Kamall – A6-0283/2008:
Czesław Adam Siekierski

Mietintö: Josu Ortuondo Larrea – A6-0308/2008:
Czesław Adam Siekierski


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Ewa Tomaszewska ja Corien Wortmann-Kool ilmoittivat, että heidän äänestyskoneensa eivät toimineet äänestettäessä yhteisestä päätöslauselmaesityksestä ”Vuosituhannen kehitystavoitteet - Tavoite 5: äitien terveyden parantaminen” - RC-B6-0377/2008.


(Istunto keskeytettiin klo 13.05 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 2.9.2008, kohta 3)


12.1. Mauritanian vallankaappaus

Päätöslauselmaesitykset B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 ja B6-0409/2008

Alain Hutchinson, Marios Matsakis, Esko Seppänen, Marie Anne Isler Béguin, Ryszard Czarnecki ja Colm Burke esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Laima Liucija Andrikienė PPE-DE-ryhmän puolesta, Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Koenraad Dillen ja Filip Kaczmarek.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eija-Riitta Korhola, Glyn Ford ja Zbigniew Zaleski.

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.9.2008, kohta 13.1.


12.2. Hirttotuomiot Iranissa

Päätöslauselmaesitykset B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 ja B6-0404/2008

Paulo Casaca, Charles Tannock, Marios Matsakis, Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda ja Marcin Libicki esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta, Proinsias De Rossa PSE-ryhmän puolesta, Marco Cappato ALDE-ryhmän puolesta, Mogens Camre UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Koenraad Dillen, Bernd Posselt, Józef Pinior, Janusz Onyszkiewicz ja Marek Aleksander Czarnecki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dumitru Oprea, Aloyzas Sakalas, Ewa Tomaszewska ja Zbigniew Zaleski.

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.9.2008, kohta 13.2.


12.3. Albiinojen tapot Tansaniassa

Päätöslauselmaesitykset B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 ja B6-0407/2008

Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis ja Erik Meijer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE-ryhmän puolesta, Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta ja Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Avril Doyle.

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.9.2008, kohta 13.3.


13. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


13.1. Mauritanian vallankaappaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 ja B6-0409/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0386/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 ja B6-0409/2008)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto ja Jean-Pierre Audy PPE-DE-ryhmän puolesta

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti ja Alain Hutchinson PSE-ryhmän puolesta

Marios Matsakis ja Thierry Cornillet ALDE-ryhmän puolesta

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta

Marie Anne Isler Béguin ja Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta

Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Colm Burke käytti puheenvuoron esittääkseen 8 kohtaan suullisen tarkistuksen (joka hyväksyttiin) ja ilmoittaakseen 10 kohtaan tarvittavasta korjauksesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0411)


13.2. Hirttotuomiot Iranissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 ja B6-0404/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0389/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 ja B6-0404/2008)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam ja Tadeusz Zwiefka PPE-DE-ryhmän puolesta

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets ja Paulo Casaca PSE-ryhmän puolesta

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries ja Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta

Angelika Beer, Monica Frassoni ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Marco Cappato käytti puheenvuoron ja esitti kaksi suullista tarkistusta, joilla molemmilla lisätään uusi kohta (nämä suulliset tarkistukset hyväksyttiin).

Puheenvuorot: Raül Romeva i Rueda, joka esitti suulliset tarkistukset 9 kohtaan ja johdanto-osan K kappaleeseen, Paulo Casaca PSE-ryhmän puolesta, Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta, Tunne Kelam, joka esitti suullisen tarkistuksen johdanto-osan K kappaleeseen, Mogens Camre UEN-ryhmän puolesta ja Alain Hutchinson, joka esitti suullisen tarkistuksen 9 kohtaan (Raül Romeva i Ruedan esittämiä suullisia tarkistuksia ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti niitä; Tunne Kelamin ja Alain Hutchinsonin esittämät suulliset tarkistukset hyväksyttiin).

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0412)


13.3. Albiinojen tapot Tansaniassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 ja B6-0407/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0387/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 ja B6-0407/2008)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock ja Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles ja Alain Hutchinson PSE-ryhmän puolesta

Renate Weber ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta

Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta

Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0413).


14. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE-DE-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarinen sekavaliokunta: Dragoş Florin David

Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta: Sebastiano Sanzarello

Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta: Eleonora Lo Curto

Ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta: Iva Zanicchi


15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen

LIBE-valiokunta

- Aikuisten oikeussuoja: rajatylittävät vaikutukset (2008/2123(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: LIBE

PETI-valiokunta

- Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi (KOM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: PETI, AFCO, JURI

Päätös laatia mietintö työjärjestyksen 202 artiklan mukaisesti

AFCO-valiokunta

- Euroopan parlamentin käyttämät unionin symbolit (2007/2240(REG))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

AFCO-valiokunta

- Euroopan parlamentin aloite sen kokoonpanosta 14. heinäkuuta 2009 alkaen (2008/2168(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

LIBE-valiokunta

- EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY täytäntöönpano (2008/2184(INI)) (2008/2184(INI))
(lausuntoa varten: JURI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

REGI-valiokunta

- Rakennerahastoja koskevan asetuksen täytäntöönpano 2007 – 2013: koheesiopolitiikan strategioita ja ohjelmia koskevien neuvottelujen tulokset (2008/2183(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 39 artikla)

AFCO-valiokunta

- Ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteen täytäntöönpanosta koskevat suuntaviivat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti (2008/2169(INI))
(lausuntoa varten: PETI, LIBE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 45 artikla)

DEVE-valiokunta

- Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitykseen (2008/2170(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

JURI-valiokunta

- Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (2008/2180(INI))
(lausuntoa varten: LIBE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

PECH-valiokunta

- Kohti ”eurooppalaista merimetsojen hallintasuunnitelmaa” merimetsojen kalakantoihin, kalastukseen ja vesiviljelyyn kohdistuvien kasvavien vaikutusten vähtentämiseksi minimiin (2008/2177(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

- YKP ja ekosysteemeihin perustuva lähestymistapa kalataloudessa (2008/2178(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

AGRI-valiokunta

- Tuottajahintojen ja kuluttajien maksamien hintojen välinen kuilu (2008/2175(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

CULT-valiokunta

- Yhteisön osallistuminen Euroopan audiovisuaalisen observatorion toimintaan (2008/2179(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

FEMM-valiokunta

- Miesten ja naisten tasa-arvoinen osallistuminen ja kohtelu näyttämötaiteessa (2008/2182(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

IMCO-valiokunta

- Videopelien käyttöä koskeva kuluttajien, erityisesti alaikäisten, suojelu (2008/2173(INI))
(lausuntoa varten: CULT, LIBE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

- Eurooppalainen palvelutoimittajien ammattikortti (2008/2172(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

INTA-valiokunta

- Kauppa- ja taloussuhteet Kiinan kanssa (2008/2171(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, AFET, ITRE, ECON, IMCO)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

LIBE-valiokunta

- Euroopan unionin rajaturvallisuuteen liittyvien tulevien toimien valmistelu ja kolmansien maiden vastaavat kokemukset (2008/2181(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, AFET)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

REGI-valiokunta

- Vihreä kirja alueellisesta koheesiosta ja koheesiopolitiikan tulevaa uudistusta koskevan keskustelun tila (2008/2174(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 9.7.2008)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohta)

LIBE-valiokunta

- Euroopan unionin ja Australian välisen, matkustajarekisteritietoja koskevan sopimuksen arviointi (2008/2187(INI) (lausuntoa varten: AFET)

- Turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistaminen internetissä (2008/2160(INI))
(lausuntoa varten: CULT, ITRE)


16. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 116 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

333

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

24

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

76

41/2008

Bogusław Rogalski

11

42/2008

Andreas Mölzer

21

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

28

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

405

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

103

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

93

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

71

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

237

49/2008

Jana Bobošíková

23

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

407

51/2008

Riccardo Ventre

20

52/2008

Adrian Severin

50

53/2008

Daniel Strož

18

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

16

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

18

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

123

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

45

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

16

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

14

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

6

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

22

62/2008

Bruno Gollnisch

12

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

84

64/2008

Vladimír Železný

14

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

8

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

19

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

26

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

29

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

92

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

32

71/2008

Andreas Mölzer

17


17. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


18. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 22.9.2008 - 25.9.2008.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Cocilovo, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klinz, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikolášik, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Napoletano, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö