Indekss 
Protokols
PDF 216kWORD 144k
Ceturtdiena, 2008. gada 4. septembris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Palestīniešu ieslodzītie Izraēlas cietumos (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 4.Termiņa vidusposma pārskats par Eiropas Vides un veselības rīcības plānu 2004.–2010. gadam (debates)
 5.Augsnes aizsardzība (debates)
 6.Kļūdu labojums (Reglamenta 204.a pants)
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Rīcības kodekss attiecībā uz datorizētām rezervēšanas sistēmām ***I (balsošana)
  
7.2.Vidusāzijas valstu atbilstība saskaņā ar Padomes Lēmumu 2006/1016/EK * (balsošana)
  
7.3.Palestīniešu ieslodzītie Izraēlas cietumos (balsošana)
  
7.4.ES sankciju kā daļas no ES rīcības un politikas cilvēktiesību jomā novērtējums (balsošana)
  
7.5.Tūkstošgades attīstība - 5. mērķis: mātes un bērna veselības uzlabošana (balsošana)
  
7.6.Pakalpojumu tirdzniecība (balsošana)
  
7.7.Eiropas ostu politika (balsošana)
  
7.8.Kravu pārvadājumi Eiropā (balsošana)
  
7.9.Termiņa vidusposma pārskats par Eiropas Vides un veselības rīcības plānu 2004.–2010. gadam (balsošana)
 8.Sēdes vadītāja paziņojums
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
12.1.Valsts apvērsums Mauritānijā
  
12.2.Nāvessods pakarot Irānā
  
12.3.Albīnu nogalināšana Tanzānijā
 13.Balsošanas laiks
  
13.1.Valsts apvērsums Mauritānijā (balsošana)
  
13.2.Nāvessods pakarot Irānā (balsošana)
  
13.3.Albīnu nogalināšana Tanzānijā (balsošana)
 14.Komiteju un delegāciju sastāvs
 15.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 16.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)
 17.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 18.Nākamo sēžu datumi
 19.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 10.00.

°
° ° °

Uzstājās Bernd Posselt un Philip Bushill-Matthews par septembra otrās sesijas rīkošanu Briselē (sēdes vadītāja atbildēja, ka dienas vidū tūlīt pēc balsošanas laika tiks sniegts paziņojums par situāciju).


2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tirdzniecību ar izstrādājumiem, kas iegūti no roņveidīgajiem (COM(2008)0469 - C6-0295/2008 – 2008/0160(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

AGRI

atzinums :

PECH, ENVI, INTA, IMCO

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 639/2004 par Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flotu pārvaldību (COM(2008)0444 - C6-0298/2008 – 2008/0138(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

PECH

atzinums :

REGI

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK saistībā ar samazinātām pievienotās vērtības nodokļa likmēm (COM(2008)0428 - C6-0299/2008 – 2008/0143(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ECON

atzinums :

IMCO

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 20/2008 - III iedaļa - Komisija (N6-0008/2008 - C6-0300/2008 – 2008/2188(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 22/2008 - III iedaļa - Komisija (N6-0009/2008 - C6-0301/2008 – 2008/2189(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 23/2008 - III iedaļa - Komisija (N6-0010/2008 - C6-0302/2008 – 2008/2190(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 25/2008 - III iedaļa - Komisija (N6-0011/2008 - C6-0303/2008 – 2008/2191(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 26/2008 - III iedaļa - Komisija (N6-0012/2008 - C6-0304/2008 – 2008/2192(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG


3. Palestīniešu ieslodzītie Izraēlas cietumos (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0040/2008) un kuru uzdeva Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie un Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Padomei: Palestīniešu ieslodzītie Izraēlas cietumos (B6-0166/2008).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0041/2008) un kuru uzdeva Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie un Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Komisijai: Palestīniešu ieslodzītie Izraēlas cietumos (B6-0167/2008).

Debates notika 09.07.2008. (2008. gada 9. jūlija protokola 15. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas un Bairbre de Brún GUE/NGL grupas vārdā - par Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu situāciju (B6-0343/2008);

- Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó un Olle Schmidt ALDE grupas vārdā - par palestīniešu ieslodzīto stāvokli Izraēlas cietumos (B6-0380/2008);

- Pasqualina Napoletano un Véronique De Keyser PSE grupas vārdā - par palestīniešu ieslodzīto stāvokli Izraēlas cietumos (B6-0381/2008);

- Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans un Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā - par palestīniešu ieslodzīto stāvokli Izraēlas cietumos (B6-0382/2008);

- Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert un Vito Bonsignore PPE-DE grupas vārdā - par Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu situāciju (B6-0415/2008);

- Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā - par Izraēlas cietumos ieslodzīto palestīniešu situāciju (B6-0416/2008).

Balsojums: 2008. gada 4. septembra protokola 7.3. punkts.


4. Termiņa vidusposma pārskats par Eiropas Vides un veselības rīcības plānu 2004.–2010. gadam (debates)

Ziņojums par termiņa vidusposma pārskatu par Eiropas Vides un veselības rīcības plānu 2004.–2010. gadam [2007/2252(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Frédérique Ries (A6-0260/2008).

Frédérique Ries iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Nathalie Kosciusko-Morizet (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Françoise Grossetête PPE-DE grupas vārdā, Anne Ferreira PSE grupas vārdā, Lena Ek ALDE grupas vārdā, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN grupas vārdā, Hiltrud Breyer Verts/ALE grupas vārdā, Bairbre de Brún GUE/NGL grupas vārdā, Irena Belohorská, pie grupām nepiederoša deputāte, Avril Doyle, Evangelia Tzampazi, Janusz Wojciechowski, Satu Hassi, Jana Bobošíková, Edite Estrela, Luca Romagnoli, Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu un Genowefa Grabowska.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Nathalie Kosciusko-Morizet un Stavros Dimas.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Frédérique Ries.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 4. protokola 7.9. punkts.


5. Augsnes aizsardzība (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0070/2008) un kuru uzdeva Miroslav Ouzký ENVI komitejas vārdā Padomei: Padomes darbs saistībā ar pamatdirektīvu par augsnes aizsardzību (B6-0455/2008).

Miroslav Ouzký izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Nathalie Kosciusko-Morizet (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) atbildēja uz šo jautājumu.

Uzstājās Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-DE grupas vārdā, Inés Ayala Sender PSE grupas vārdā, Jan Mulder ALDE grupas vārdā, Janusz Wojciechowski UEN grupas vārdā, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ioannis Gklavakis un Czesław Adam Siekierski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, James Nicholson, Reinhard Rack, Jim Allister un Robert Sturdy.

Uzstājās Nathalie Kosciusko-Morizet un Stavros Dimas.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

6. Kļūdu labojums (Reglamenta 204.a pants)

Atbildīgā komiteja ir iesniegusi šādu kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā.

- Kļūdu labojums Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta otrajā lasījumā 2008. gada 19. jūnijā attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) – TRAN.

Šis kļūdu labojums attiecas uz šādām valodām: spāņu, čehu, grieķu, lietuviešu, latviešu, maltiešu, rumāņu un slovēņu.

Saskaņā ar Reglamenta 204.a panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā četrdesmit astoņas stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputātu nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams vietnē “Séance en direct”.

°
° ° °

Uzstājās Zbigniew Zaleski par Martin Schulz izteikumiem vakar, kad notika balsošana par Gruziju (2008. gada 3. septembra protokola 7.5. punkts), un Martin Schulz par šo uzstāšanos.

Uzstājās Jörg Leichtfried par to, kur notiks septembra otrā sesija (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka paziņojumu par šo jautājumu viņš sniegs jautājumu laika beigās).


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


7.1. Rīcības kodekss attiecībā uz datorizētām rezervēšanas sistēmām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par rīcības kodeksu attiecībā uz datorizētām rezervēšanas sistēmām [COM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

Uzstājās Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE grupas vārdā, kura pieprasīja nodot dokumentu atpakaļ komitejai saskaņā ar Reglamenta 168. panta 2. punktu, un Brian Simpson PSE grupas vārdā, Georg Jarzembowski PPE-DE grupas vārdā un Timothy Kirkhope (referents) par šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (265 par, 300 pret, 37 atturas).

Sāka balsošanu.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0402).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0402).


7.2. Vidusāzijas valstu atbilstība saskaņā ar Padomes Lēmumu 2006/1016/EK * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Vidusāzijas valstu atbilstību saskaņā ar Padomes Lēmumu 2006/1016/EK, ar ko Eiropas Investīciju bankai paredz Kopienas garantiju attiecībā uz zaudējumiem, ko var radīt ārpus Kopienas īstenotiem projektiem piešķirti aizdevumi un aizdevumu garantijas [COM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS)] - Budžeta komiteja. Referents: Esko Seppänen (A6-0317/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0403).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0403).


7.3. Palestīniešu ieslodzītie Izraēlas cietumos (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008, B6-0382/2008, B6-0415/2008 un B6-0416/2008.

Debates notika 09.07.2008. (2008. gada 9. jūlija protokola 15. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumiem paziņoja 04.09.2008. (2008. gada 4. septembra protokola 2. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0343/2008

(aizstāj B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008 un B6-0382/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser un Proinsias De Rossa PSE grupas vārdā,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Jelko Kacin, Olle Schmidt, Chris Davies un Marian Harkin ALDE grupas vārdā,

David Hammerstein, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit un Caroline Lucas Verts/ALE grupas vārdā,

Kyriacos Triantaphyllides, Luisa Morgantini un Bairbre de Brún GUE/NGL grupas vārdā,

Brian Crowley.

Pieņemts (P6_TA(2008)0404).

(Rezolūcijas priekšlikumi B6-0415/2008 un B6-0416/2008 vairs nav spēkā.)


7.4. ES sankciju kā daļas no ES rīcības un politikas cilvēktiesību jomā novērtējums (balsošana)

Ziņojums par ES sankciju izvērtēšanu, kas ir daļa no ES pasākumiem un stratēģijām cilvēktiesību jomā [2008/2031(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Hélène Flautre (A6-0309/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

Uzstājās Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, lai norādītu, ka grozījums Nr. 10 ir atsaukts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0405).


7.5. Tūkstošgades attīstība - 5. mērķis: mātes un bērna veselības uzlabošana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008, B6-0395/2008 un B6-0396/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0377/2008

(aizstāj B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008 un B6-0395/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Colm Burke PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill, Anne Van Lancker un Iratxe García Pérez PSE grupas vārdā,

Beniamino Donnici, Toomas Savi, Barbara Weiler un Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā,

Margrete Auken un Marie-Hélène Aubert Verts/ALE grupas vārdā,

Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer un Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0406).

(Rezolūcijas priekšlikums B6-0396/2008 vairs nav spēkā.)

Par balsojumu uzstājās:

Ewa Tomaszewska par balsošanas norisi.


7.6. Pakalpojumu tirdzniecība (balsošana)

Ziņojums par pakalpojumu tirdzniecību [2008/2004(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Syed Kamall (A6-0283/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0407).


7.7. Eiropas ostu politika (balsošana)

Ziņojums par Eiropas ostu politiku [2008/2007(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0408).


7.8. Kravu pārvadājumi Eiropā (balsošana)

Ziņojums par kravu pārvadājumiem Eiropā [2008/2008(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Michael Cramer (A6-0326/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0409).


7.9. Termiņa vidusposma pārskats par Eiropas Vides un veselības rīcības plānu 2004.–2010. gadam (balsošana)

Ziņojums par termiņa vidusposma pārskatu par Eiropas Vides un veselības rīcības plānu 2004.–2010. gadam [2007/2252(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Frédérique Ries (A6-0260/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0410).


8. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs paziņoja, ka septembra otrā sesija (2008. gada 22.-25. septembris) notiks Briselē.

SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Palestīniešu ieslodzītie Izraēlas cietumos - RC-B6-0343/2008:
Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke un Philip Claeys.

Hélène Flautre ziņojums - A6-0309/2008:
Véronique De Keyser, Frank Vanhecke un Ryszard Czarnecki.

Tūkstošgades attīstība - 5. mērķis: mātes un bērna veselības uzlabošana - RC-B6-0377/2008:
Zita Pleštinská, Frank Vanhecke, Daniel Hannan un Linda McAvan.

Syed Kamall ziņojums - A6-0283/2008:
Czesław Adam Siekierski.

Josu Ortuondo Larrea ziņojums - A6-0308/2008:
Czesław Adam Siekierski.


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Ewa Tomaszewska un Corien Wortmann-Kool norādīja, ka viņu balsošanas iekārtas nedarbojās dažos balsojumos par kopīgo rezolūcijas priekšlikumu «Tūkstošgades attīstība - 5. mērķis: mātes un bērna veselības uzlabošana» - RC-B6-0377/2008.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.05 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2008.09.02. protokola 3. punkts )


12.1. Valsts apvērsums Mauritānijā

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 un B6-0409/2008

Alain Hutchinson, Marios Matsakis, Esko Seppänen, Marie Anne Isler Béguin, Ryszard Czarnecki un Colm Burke iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Laima Liucija Andrikienė PPE-DE grupas vārdā, Leopold Józef Rutowicz UEN grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Koenraad Dillen, pie grupām nepiederošs deputāts un Filip Kaczmarek.

Saskaņā ar “catch the eye” procedūru uzstājās Eija-Riitta Korhola, Glyn Ford un Zbigniew Zaleski.

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 4. septembra protokola 13.1. punkts.


12.2. Nāvessods pakarot Irānā

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 un B6-0404/2008

Paulo Casaca, Charles Tannock, Marios Matsakis, Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda un Marcin Libicki iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Tunne Kelam PPE-DE grupas vārdā, Proinsias De Rossa PSE grupas vārdā, Marco Cappato ALDE grupas vārdā, Mogens Camre UEN grupas vārdā, Koenraad Dillen, pie grupām nepiederošs deputāts, Bernd Posselt, Józef Pinior, Janusz Onyszkiewicz un Marek Aleksander Czarnecki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dumitru Oprea, Aloyzas Sakalas, Ewa Tomaszewska un Zbigniew Zaleski.

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 4. septembra protokola 13.2. punkts.


12.3. Albīnu nogalināšana Tanzānijā

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 un B6-0407/2008

Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis un Erik Meijer iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE grupas vārdā, Ewa Tomaszewska UEN grupas vārdā un Urszula Krupa IND/DEM grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Avril Doyle.

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 4. septembra protokola 13.3. punkts.


13. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


13.1. Valsts apvērsums Mauritānijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 un B6-0409/2008

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0386/2008

(aizstāj B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 un B6-0409/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto un Jean-Pierre Audy PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti un Alain Hutchinson PSE grupas vārdā,

Marios Matsakis un Thierry Cornillet ALDE grupas vārdā,

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka un Adam Bielan UEN grupas vārdā,

Marie Anne Isler Béguin un Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā,

Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā.

Uzstājās Colm Burke, kurš iepazīstināja ar mutisku grozījumu 8 punktam (iekļauts) un norādīja uz nepieciešamu labojumu 10 punktā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0411).


13.2. Nāvessods pakarot Irānā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 un B6-0404/2008

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0389/2008

(aizstāj B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 un B6-0404/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam un Tadeusz Zwiefka PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets un Paulo Casaca PSE grupas vārdā,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries un Renate Weber ALDE grupas vārdā,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā,

Angelika Beer, Monica Frassoni un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā.

Uzstājās Marco Cappato, kurš iepazīstināja ar diviem mutiskiem grozījumiem, lai pievienotu divus jaunus punktus (iekļauti).

Uzstājās Raül Romeva i Rueda, kurš iepazīstināja ar diviem mutiskiem grozījumiem attiecīgi 9. punktam un K apsvērumam, Paulo Casaca PSE grupas vārdā, Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā, Tunne Kelam, kurš iepazīstināja ar mutisku grozījumu K apsvērumam, Mogens Camre UEN grupas vārdā un Alain Hutchinson, kurš iepazīstināja ar mutisku grozījumu 9. punktam (Raül Romeva i Rueda iesniegtos mutiskos grozījumus neiekļāva, jo pret tiem iebilda vairāk nekā 40deputāti; Tunne Kelam un Alain Hutchinson iesniegtos mutiskos grozījumus iekļāva).

Pieņemts (P6_TA(2008)0412).


13.3. Albīnu nogalināšana Tanzānijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 un B6-0407/2008

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0387/2008

(aizstāj B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 un B6-0407/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock un Tunne Kelam PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles un Alain Hutchinson PSE grupas vārdā,

Renate Weber un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska un Adam Bielan UEN grupas vārdā,

Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā,

Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0413).


14. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PPE-DE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā.

Delegācija ES un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Dragoş Florin David.

Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību (ieskaitot Lībiju): Sebastiano Sanzarello.

Delegācija attiecībām ar Afganistānu: Eleonora Lo Curto.

Klimata pārmaiņu pagaidu komiteja: Iva Zanicchi.


15. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana komitejām

LIBE komiteja

- Pieaugušo juridiskā aizsardzība: pārrobežu ietekme (2008/2123(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: LIBE

PETI komiteja

- Publiska piekļuve Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: PETI, AFCO, JURI

Lēmums sagatavot ziņojumu saskaņā ar Reglamenta 202. pantu

AFCO komiteja

- Parlamenta izmantotie Eiropas Savienības simboli (2007/2240(REG))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus

AFCO komiteja

- Eiropas Parlamenta iniciatīva attiecībā uz tā sastāvu no 2009. gada 14. jūlija (2008/2168(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 09.07.2008.)

LIBE komiteja

- Direktīvas 2004/38/EK par ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā (2008/2184(INI))
(atzinums: JURI)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 09.07.2008.)

REGI komiteja

- Struktūrfondu regulas 2007.–2013. gada plānošanas periodam īstenošana - pārrunu rezultāti saistībā ar kohēzijas politikas stratēģijām un programmām (2008/2183(INI))
(atzinums: FEMM, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 09.07.2008.)

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 39. pants)

AFCO komiteja

- Pamatnostādnes attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvas īstenošanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 4. punktu (2008/2169(INI))
(atzinums: PETI, LIBE)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 09.07.2008.)

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 45. pants)

DEVE komiteja

- Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu ietekme uz attīstību (2008/2170(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 09.07.2008.)

JURI komiteja

- Sadarbība starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (2008/2180(INI))
(atzinums: LIBE)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 09.07.2008.)

PECH komiteja

- Eiropas Jūraskraukļu populācijas pārvaldības plāna izstrāde, lai mazinātu jūraskraukļu pieaugošo ietekmi uz zivju krājumiem, zivsaimniecību un akvakultūru (2008/2177(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 09.07.2008.)

- KZP un ekosistēmiska pieeja zivsaimniecības pārvaldībā (2008/2178(INI))
(atzinums: ENVI)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 09.07.2008.)

AGRI komiteja

- Starpība starp ražotāju cenām un cenām, ko maksā patērētāji (2008/2175(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 09.07.2008.)

CULT komiteja

- Kopienas dalība Eiropas Audiovizuālajā observatorijā (2008/2179(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 09.07.2008.)

FEMM komiteja

- Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm un viņu vienādas iespējas izpildītājmākslā (2008/2182(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 09.07.2008.)

IMCO komiteja

- Patērētāju, jo īpaši nepilngadīgo, aizsardzība saistībā ar videospēļu lietošanu (2008/2173(INI))
(atzinums: CULT, LIBE)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 09.07.2008.)

- Eiropas profesionālā karte pakalpojumu sniedzējiem (2008/2172(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 09.07.2008.)

INTA komiteja

- Tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Ķīnu (2008/2171(INI))
(atzinums: DEVE, AFET, ITRE, ECON, IMCO)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 09.07.2008.)

LIBE komiteja

- Sagatavojot nākamos soļus robežu pārvaldībai Eiropas Savienībā, un līdzīga pieredze trešās valstīs (2008/2181(INI))
(atzinums: DEVE, AFET)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 09.07.2008.)

REGI komiteja

- Zaļā grāmata par teritoriālo kohēziju un sarunu par plānoto kohēzijas politikas reformu virzība (2008/2174(INI))
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 24.07.2008.)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 114. panta 3. punkts)

LIBE komiteja

- Austrālijas un ES PDR nolīguma novērtējums (2008/2187(INI))
(atzinums: AFET)

- Drošības un pamatbrīvību nodrošināšana internetā (2008/2160(INI))
(atzinums: CULT, ITRE)


16. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

333

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

24

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

76

41/2008

Bogusław Rogalski

11

42/2008

Andreas Mölzer

21

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

28

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

405

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

103

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

93

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

71

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

237

49/2008

Jana Bobošíková

23

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

407

51/2008

Riccardo Ventre

20

52/2008

Adrian Severin

50

53/2008

Daniel Strož

18

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

16

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

18

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

123

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

45

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

16

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

14

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

6

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

22

62/2008

Bruno Gollnisch

12

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

84

64/2008

Vladimír Železný

14

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

8

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

19

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

26

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

29

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

92

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

32

71/2008

Andreas Mölzer

17


17. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 172. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


18. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 22.09.2008. līdz 25.09.2008.


19. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Cocilovo, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klinz, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikolášik, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Napoletano, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika