Index 
Notulen
PDF 220kWORD 147k
Donderdag 4 september 2008 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (debat)
 5.Bodembescherming (debat)
 6.Rectificatie (artikel 204 bis van het Reglement)
 7.Stemmingen
  
7.1.Gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen ***I (stemming)
  
7.2.Toepasselijkheid op de Centraal-Aziatische landen van Besluit 2006/1016/EG van de Raad * (stemming)
  
7.3.Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (stemming)
  
7.4.De evaluatie van sancties van de EU als deel van optreden en beleid van de EU op het gebied van de mensenrechten (stemming)
  
7.5.Milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling - Doelstelling 5: verbetering van de gezondheid van moeders (stemming)
  
7.6.Handel in diensten (stemming)
  
7.7.Europees havenbeleid (stemming)
  
7.8.Goederenvervoer in Europa (stemming)
  
7.9.Tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (stemming)
 8.Mededeling van de Voorzitter
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
12.1.Staatsgreep in Mauritanië
  
12.2.Executies door ophanging in Iran
  
12.3.Moord op albino's in Tanzania
 13.Stemmingen
  
13.1.Staatsgreep in Mauritanië (stemming)
  
13.2.Executies door ophanging in Iran (stemming)
  
13.3.Moord op albino's in Tanzania (stemming)
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt en Philip Bushill-Matthews over de organisatie van de vergaderperiode II in Brussel (de Voorzitter antwoordt dat een mededeling hierover zal worden gedaan na afloop van de stemmingen van 12 uur).


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten (COM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

PECH, ENVI, INTA, IMCO

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 639/2004 betreffende het beheer van de in ultraperifere gebieden geregistreerde vissersvloten (COM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

REGI

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat verlaagde btw-tarieven betreft (COM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

IMCO

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC20/2008 - Afdeling III – Commissie (N6-0008/2008 - C6-0300/2008 - 2008/2188(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 22/2008 - Afdeling III – Commissie (N6-0009/2008 - C6-0301/2008 - 2008/2189(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 23/2008 - Afdeling III – Commissie (N6-0010/2008 - C6-0302/2008 - 2008/2190(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 25/2008 - Afdeling III – Commissie (N6-0011/2008 - C6-0303/2008 - 2008/2191(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 26/2008 - Afdeling III – Commissie (N6-0012/2008 - C6-0304/2008 - 2008/2192(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


3. Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (ingediende ontwerpresoluties)

Mondelinge vraag (O-0040/2008) van Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, aan de Raad: Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (B6-0166/2008)

Mondelinge vraag (O-0041/2008) van Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, aan de Commissie: Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (B6-0167/2008)

Het debat heeft op 09.07.2008 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 09.07.2008).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas en Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (B6-0343/2008);

- Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó en Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (B6-0380/2008);

- Pasqualina Napoletano en Véronique De Keyser, namens de PSE-Fractie, over de situatie van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (B6-0381/2008);

- Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (B6-0382/2008);

- Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert en Vito Bonsignore, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (B6-0415/2008);

- Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, over de situatie van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (B6-0416/2008).

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 04.09.2008.


4. Tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (debat)

Verslag over "Tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010" [2007/2252(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

Frédérique Ries leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Nathalie Kosciusko-Morizet (fungerend voorzitter van de Raad) en Stavros Dimas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-DE-Fractie, Anne Ferreira, namens de PSE-Fractie, Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Avril Doyle, Evangelia Tzampazi, Janusz Wojciechowski, Satu Hassi, Jana Bobošíková, Edite Estrela, Luca Romagnoli, Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu en Genowefa Grabowska.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Nathalie Kosciusko-Morizet en Stavros Dimas.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Frédérique Ries.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 04.09.2008.


5. Bodembescherming (debat)

Mondelinge vraag (O-0070/2008) van Miroslav Ouzký, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Stand van zaken bij de behandeling van de kaderrichtlijn inzake bodembescherming door de Raad (B6-0455/2008)

Miroslav Ouzký licht de mondelinge vraag toe.

Nathalie Kosciusko-Morizet (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Cristina Gutiérrez-Cortines, namens de PPE-DE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de PSE-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de UEN-Fractie, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ioannis Gklavakis en Czesław Adam Siekierski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, James Nicholson, Reinhard Rack, Jim Allister en Robert Sturdy.

Het woord wordt gevoerd door Nathalie Kosciusko-Morizet en Stavros Dimas.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

6. Rectificatie (artikel 204 bis van het Reglement)

De bevoegde commissie heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

- Rectificatie op het in tweede lezing op 19 juni 2008 door het Europees Parlement geformuleerd standpunt inzake het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN

Deze rectificatie betreft de volgende talen: Spaans, Tsjechisch, Grieks, Litouws, Lets, Maltees, Roemeens en Sloveens.

Overeenkomstig artikel 204 bis, lid 4 van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen achtenveertig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie is beschikbaar op de website Séance en direct.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Zbigniew Zaleski over de woorden van Martin Schulz tijdens de stemming van gisteren over Georgië (punt 7.5 van de notulen van 03.09.2008) en Martin Schulz over deze woorden.

Het woord wordt gevoerd door Jörg Leichtfried over de vraag waar de vergaderperiode van september II zal plaatshebben (De Voorzitter antwoordt dat hij hierover een mededeling zal doen na afloop van de stemmingen).


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een gedragscode voor geautomatiseerde boekingssystemen [COM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Het woord wordt gevoerd door Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie, die vraagt dat de tekst naar de commissie wordt terugverwezen overeenkomstig artikel 168, lid 2, van het Reglement en Brian Simpson, namens de PSE-Fractie, Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, en Timothy Kirkhope (rapporteur) over dit verzoek.

Bij ES (265 vóór, 300 tegen, 37 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Er wordt derhalve tot stemming overgegaan.

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0402)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0402)


7.2. Toepasselijkheid op de Centraal-Aziatische landen van Besluit 2006/1016/EG van de Raad * (stemming)

Verslag over een voorstel voor een besluit van de Raad inzake de toepasselijkheid op de Centraal-Aziatische landen van Besluit 2006/1016/EG van de Raad tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en garanties voor projecten buiten de Gemeenschap [COM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Esko Seppänen (A6-0317/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0403)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0403)


7.3. Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008, B6-0382/2008, B6-0415/2008 en B6-0416/2008

Het debat heeft op 09.07.2008 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 09.07.2008).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 04.09.2008 (punt 2 van de notulen van 04.09.2008).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0343/2008

(ter vervanging van B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008 en B6-0382/2008):

ingediend door de volgende leden:

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser en Proinsias De Rossa, namens de PSE-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Jelko Kacin, Olle Schmidt, Chris Davies en Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie,

David Hammerstein, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit en Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie,

Kyriacos Triantaphyllides, Luisa Morgantini en Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie,

Brian Crowley

Aangenomen (P6_TA(2008)0404)

(Ontwerpresoluties B6-0415/2008 en B6-0416/2008 komen te vervallen.)


7.4. De evaluatie van sancties van de EU als deel van optreden en beleid van de EU op het gebied van de mensenrechten (stemming)

Verslag over de evaluatie van sancties van de EU als deel van optreden en beleid van de EU op het gebied van de mensenrechten [2008/2031(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

Het woord wordt gevoerd door Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, die opmerkt dat amendement 10 is ingetrokken.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0405)


7.5. Milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling - Doelstelling 5: verbetering van de gezondheid van moeders (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008, B6-0395/2008 en B6-0396/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0377/2008

(ter vervanging van B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008 en B6-0395/2008):

ingediend door de volgende leden:

Colm Burke, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill, Anne Van Lancker en Iratxe García Pérez, namens de PSE-Fractie,

Beniamino Donnici, Toomas Savi, Barbara Weiler en Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie,

Margrete Auken en Marie-Hélène Aubert, namens de Verts/ALE-Fractie,

Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer en Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0406)

(Ontwerpresolutie B6-0396/2008 komt te vervallen.)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Het woord wordt gevoerd door Ewa Tomaszewska over het verloop van de stemming.


7.6. Handel in diensten (stemming)

Verslag over de handel in diensten [2008/2004(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Syed Kamall (A6-0283/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0407)


7.7. Europees havenbeleid (stemming)

Verslag over een Europees havenbeleid [2008/2007(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0408)


7.8. Goederenvervoer in Europa (stemming)

Verslag over het goederenvervoer in Europa [2008/2008(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Michael Cramer (A6-0326/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0409)


7.9. Tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 (stemming)

Verslag over "Tussentijdse evaluatie van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010" [2007/2252(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0410)


8. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat de vergaderperiode van september II (22 t/m 25.09.2008) in Brussel zal plaatshebben.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen - RC-B6-0343/2008: Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke en Philip Claeys

Verslag Hélène Flautre - A6-0309/2008: Véronique De Keyser, Frank Vanhecke en Ryszard Czarnecki

Milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling - Doelstelling 5: verbetering van de gezondheid van moeders - RC-B6-0377/2008: Zita Pleštinská, Frank Vanhecke, Daniel Hannan en Linda McAvan

Verslag Syed Kamall - A6-0283/2008: Czesław Adam Siekierski

Verslag Josu Ortuondo Larrea - A6-0308/2008: Czesław Adam Siekierski


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Ewa Tomaszewska en Corien Wortmann-Kool hebben laten weten dat hun stemapparaat niet werkte bij de stemming over de gezamenlijke ontwerpresolutie «Milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling - Doelstelling 5: verbetering van de gezondheid van moeders» - RC-B6-0377/2008.


(De vergadering wordt om 13.05 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 02.09.2008 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


12.1. Staatsgreep in Mauritanië

Ontwerpresoluties B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 en B6-0409/2008

Alain Hutchinson, Marios Matsakis, Esko Seppänen, Marie Anne Isler Béguin, Ryszard Czarnecki en Colm Burke lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-DE-Fractie, Leopold Józef Rutowicz, namens de UEN-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Koenraad Dillen, niet-ingeschrevene, en Filip Kaczmarek.

Volgens de "catch the eye" procedure wordt het woord gevoerd door de leden Eija-Riitta Korhola, Glyn Ford en Zbigniew Zaleski.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.1 van de notulen van 04.09.2008.


12.2. Executies door ophanging in Iran

Ontwerpresoluties B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 en B6-0404/2008

Paulo Casaca, Charles Tannock, Marios Matsakis, Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda en Marcin Libicki lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, Proinsias De Rossa, namens de PSE-Fractie, Marco Cappato, namens de ALDE-Fractie, Mogens Camre, namens de UEN-Fractie, Koenraad Dillen, niet-ingeschrevene, Bernd Posselt, Józef Pinior, Janusz Onyszkiewicz en Marek Aleksander Czarnecki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dumitru Oprea, Aloyzas Sakalas, Ewa Tomaszewska en Zbigniew Zaleski.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.2 van de notulen van 04.09.2008.


12.3. Moord op albino's in Tanzania

Ontwerpresoluties B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 en B6-0407/2008

Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis en Erik Meijer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de PSE-Fractie, Ewa Tomaszewska, namens de UEN-Fractie, en Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Avril Doyle.

Het woord wordt gevoerd door Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.3 van de notulen van 04.09.2008.


13. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


13.1. Staatsgreep in Mauritanië (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 en B6-0409/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0386/2008

(ter vervanging van B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 en B6-0409/2008):

ingediend door de volgende leden:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto en Jean-Pierre Audy, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti en Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie,

Marios Matsakis en Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie,

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie,

Marie Anne Isler Béguin en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie,

Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie

Het woord wordt gevoerd door Colm Burke, die een mondeling amendement op paragraaf 8 indient (in aanmerking genomen) en opmerkt dat er een rectificatie op paragraaf 10 moet worden aangebracht.

Aangenomen (P6_TA(2008)0411)


13.2. Executies door ophanging in Iran (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 en B6-0404/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0389/2008

(ter vervanging van B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 en B6-0404/2008):

ingediend door de volgende leden:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets en Paulo Casaca, namens de PSE-Fractie,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries en Renate Weber, namens de ALDE-Fractie,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie,

Angelika Beer, Monica Frassoni en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie

Het woord wordt gevoerd door Marco Cappato, die twee mondelinge amendementen indient, elk ter toevoeging van een nieuwe paragraaf (in aanmerking genomen).

Het woord wordt gevoerd door Raül Romeva i Rueda, die twee mondelinge amendementen indient, respectievelijk op paragraaf 9 en overweging K, Paulo Casaca, namens de PSE-Fractie, Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, Tunne Kelam, die een mondeling amendement op overweging K indient, Mogens Camre, namens de UEN-Fractie, en Alain Hutchinson, die een mondeling amendement op paragraaf 9 indient (de mondelinge amendementen van Raül Romeva i Rueda worden niet in aanmerking genomen aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar aantekenen; de mondelinge amendementen van Tunne Kelam en Alain Hutchinson worden in aanmerking genomen).

Aangenomen (P6_TA(2008)0412)


13.3. Moord op albino's in Tanzania (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 en B6-0407/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0387/2008

(ter vervanging van B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 en B6-0407/2008):

ingediend door de volgende leden:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles en Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie,

Renate Weber en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie,

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie,

Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie,

Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0413)


14. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-DE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië: Dragoş Florin David

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb: Sebastiano Sanzarello

Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan: Eleonora Lo Curto

Tijdelijke Commissie klimaatverandering: Iva Zanicchi


15. Besluiten inzake bepaalde documenten

Aanwijzing commissies

Commissie LIBE

- Rechtsbescherming van volwassenen: de grensoverschrijdende consequenties (2008/2123(INI))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: LIBE

Commissie PETI

- Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: PETI, AFCO, JURI

Besluit tot opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 202 van het Reglement

Commissie AFCO

- Het gebruik van de symbolen van de Unie door het Parlement (2007/2240(REG))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen

Commissie AFCO

- initiatief van het Europees parlement voor zijn samenstelling vanaf 14 juli 2009 (2008/2168(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 09.07.2008)

Commissie LIBE

- uitvoering van richtlijn 2004/38/EG op het recht van EU-burgers en hun gezin om zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te bewegen en op te houden (2008/2184(INI))
(advies: JURI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 09.07.2008)

Commissie REGI

- uitvoering van verordening struktuurfondsen 2007-2013 - resultaten van onderhandelingen over nationale cohesiestrategieën en operationele programma's (2008/2183(INI))
(advies: FEMM, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 09.07.2008)

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 39 van het Reglement)

Commissie AFCO

- richtlijn burgerinitiatief - richtsnoeren voor voorstel van verordening van Europees parlement en Raad op de uitvoering - art. 11 § 4 verdrag Europese unie (2008/2169(INI))
(advies: PETI, LIBE)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 09.07.2008)

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 45 van het Reglement)

Commissie DEVE

- economische partnerschapsovereenkomsten (epo) - weerslag op de ontwikkeling (2008/2170(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 09.07.2008)

Commissie JURI

- gerechtelijke samenwerking tussen de lidstaten in de bewijsvoering in burgerlijke of handelszaken (2008/2180(INI))
(advies: LIBE)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 09.07.2008)

Commissie PECH

- Europees Beheerplan voor aalscholvers om de schade aan visbestanden, viskwekerijen en aquacultuur tot een minimum te beperken (2008/2177(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 09.07.2008)

- Het GVB en de ecosysteembenadering bij het visserijbeheer (2008/2178(INI))
(advies: ENVI)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 09.07.2008)

Commissie AGRI

- kloof tussen produktieprijs en prijs aan verbruiker (2008/2175(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 09.07.2008)

Commissie CULT

- deelname van de Gemeenschap in het Europees waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector (2008/2179(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 24.07.2008)

Commissie FEMM

- gelijke behandeling en toegang van man en vrouw in de podiumkunsten (2008/2182(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 24.07.2008)

Commissie IMCO

- bescherming van verbruikers, vooral minderjarigen, bij gebruik van videospelen (2008/2173(INI))
(advies: CULT, LIBE)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 09.07.2008)

- Europese beroepskaart voor aanbieders van diensten (2008/2172(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 09.07.2008)

Commissie INTA

- handel en ekonomische betrekkingen met China (2008/2171(INI))
(advies: DEVE, AFET, ITRE, ECON, IMCO)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 09.07.2008)

Commissie LIBE

- volgende stappen in het toezicht op de grenzen van de Europese unie - vergelijkbare ervaringen van derde landen (2008/2181(INI))
(advies: DEVE, AFET)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 09.07.2008)

Commissie REGI

- groenboek territoriale samenhang en stand van zaken in het debat over de hervorming van het cohesiebeleid (2008/2174(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 09.07.2008)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 114, lid 3, van het Reglement)

Commissie LIBE

- Evaluatie van de PNR-overeenkomst Australië-EU (2008/2187(INI))
(advies: AFET)

- Versterking van de veiligheid en van de fundamentele vrijheden op internet (2008/2160(INI))
(advies: CULT, ITRE)


16. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 116, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

333

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

24

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

76

41/2008

Bogusław Rogalski

11

42/2008

Andreas Mölzer

21

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

28

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

405

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

103

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

93

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

71

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

237

49/2008

Jana Bobošíková

23

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

407

51/2008

Riccardo Ventre

20

52/2008

Adrian Severin

50

53/2008

Daniel Strož

18

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

16

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

18

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

123

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

45

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

16

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

14

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

6

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

22

62/2008

Bruno Gollnisch

12

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

84

64/2008

Vladimír Železný

14

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

8

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

19

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

26

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

29

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

92

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

32

71/2008

Andreas Mölzer

17


17. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten reeds thans worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


18. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 22.09.2008 t/m 25.09.2008.


19. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.45 uur gesloten.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Cocilovo, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klinz, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikolášik, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Napoletano, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid