Indeks 
Protokół
PDF 220kWORD 145k
Czwartek, 4 września 2008 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Więźniowie palestyńscy w Izraelu (złożone projekty rezolucji)
 4.Śródokresowy przegląd Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 (debata)
 5.Ochrona gleby (debata)
 6.Sprostowanie (art. 204a Regulaminu)
 7.Głosowanie
  
7.1.Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji ***I (głosowanie)
  
7.2.Kwalifikowalność krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE * (głosowanie)
  
7.3.Więźniowie palestyńscy w Izraelu (głosowanie)
  
7.4.Ocena sankcji UE jako części działań i polityki UE w dziedzinie praw człowieka (głosowanie)
  
7.5.Milenium na rzecz rozwoju - cel 5: polepszyć zdrowie matek (głosowanie)
  
7.6.Handel usługami (głosowanie)
  
7.7.Europejska polityka portowa (głosowanie)
  
7.8.Transport towarowy w Europie (głosowanie)
  
7.9.Śródokresowy przegląd Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 (głosowanie)
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
12.1.Zamach stanu w Mauretanii
  
12.2.Wieszanie ludzi w Iranie
  
12.3.Zabójstwa albinosów w Tanzanii
 13.Głosowanie
  
13.1.Zamach stanu w Mauretanii (głosowanie)
  
13.2.Wieszanie ludzi w Iranie (głosowanie)
  
13.3.Zabójstwa albinosów w Tanzanii (głosowanie)
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 10:00.

°
° ° °

Głos zabrali: Bernd Posselt i Philip Bushill-Matthews w sprawie odbycia drugiej sesji wrześniowej w Brukseli (Przewodnicząca odpowiedziała, że komunikat dotyczący sytuacji zostanie podany w południe po głosowaniu).


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie handlu produktami z fok (COM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

PECH, ENVI, INTA, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty (COM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej (COM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

IMCO

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 20/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0008/2008 - C6-0300/2008 - 2008/2188(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 22/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0009/2008 - C6-0301/2008 - 2008/2189(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 23/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0010/2008 - C6-0302/2008 - 2008/2190(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 25/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0011/2008 - C6-0303/2008 - 2008/2191(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 26/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0012/2008 - C6-0304/2008 - 2008/2192(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG


3. Więźniowie palestyńscy w Izraelu (złożone projekty rezolucji)

Pytanie ustne (O-0040/2008), które zadali Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, do Rady: Palestyńscy więźniowie w izraelskich więzieniach (B6-0166/2008)

Pytanie ustne (O-0041/2008), które zadali Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, do Komisji: Palestyńscy więźniowie w izraelskich więzieniach (B6-0167/2008)

Debata odbyła się dnia 09.07.2008 (pkt 15 protokołu z dnia 09.07.2008).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas i Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu (B6-0343/2008);

- Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó i Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu (B6-0380/2008);

- Pasqualina Napoletano i Véronique De Keyser w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu (B6-0381/2008);

- Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu (B6-0382/2008);

- Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert iVito Bonsignore w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu (B6-0415/2008);

- Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu (B6-0416/2008).

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 04.09.2008.


4. Śródokresowy przegląd Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 (debata)

Sprawozdanie w sprawie śródokresowego przeglądu Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 [2007/2252(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

Frédérique Ries przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Nathalie Kosciusko-Morizet (urzędująca przewodnicząca Rady) i Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE-DE, Anne Ferreira w imieniu grupy PSE, Lena Ek w imieniu grupy ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk w imieniu grupy UEN, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, Irena Belohorská niezrzeszona, Avril Doyle, Evangelia Tzampazi, Janusz Wojciechowski, Satu Hassi, Jana Bobošíková, Edite Estrela, Luca Romagnoli, Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu i Genowefa Grabowska.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrali: Nathalie Kosciusko-Morizet i Stavros Dimas.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Frédérique Ries.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 04.09.2008.


5. Ochrona gleby (debata)

Pytanie ustne (O-0070/2008), które zadał Miroslav Ouzký, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Postępy Rady dotyczące dyrektywy ramowej w sprawie ochrony gleby (B6-0455/2008)

Miroslav Ouzký zadał pytanie ustne.

Nathalie Kosciusko-Morizet (urzędująca przewodnicząca Rady) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Cristina Gutiérrez-Cortines w imieniu grupy PPE-DE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy PSE, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ioannis Gklavakis i Czesław Adam Siekierski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, James Nicholson, Reinhard Rack, Jim Allister i Robert Sturdy.

Głos zabrali: Nathalie Kosciusko-Morizet i Stavros Dimas.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

6. Sprostowanie (art. 204a Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski.

- Sprostowanie dotyczące stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w drugim czytaniu w dniu 19 czerwca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN

Sprostowanie to dotyczy następujących języków: hiszpańskiego, czeskiego, greckiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, rumuńskiego i słoweńskiego.

Zgodnie z art. 204a ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż 48 godzin po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie internetowej Séance en direct.

°
° ° °

Głos zabrali: Zbigniew Zaleski w sprawie wypowiedzi Martina Schulza podczas wczorajszego głosowania w sprawie Gruzji (pkt 7.5 protokołu z dnia 03.09.2008) i Martin Schulz w sprawie tego wystąpienia.

Głos zabrał Jörg Leichtfried w sprawie miejsca, w którym odbędzie się II sesja wrześniowa. (Przewodniczący odpowiedział, że ogłosi komunikat w tej sprawie po zakończeniu głosowania).


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji [COM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

Głos zabrali: Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, która wniosła o odesłanie tekstu do komisji, zgodnie z art.168 ust. 2 Regulaminu, oraz w odpowiedzi na ten wniosek, Brian Simpson w imieniu grupy PSE, Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, i Timothy Kirkhope (sprawozdawca).

W GE (przy 265 głosach za, 300 przeciw, 37 wstrzymało się), Parlament odrzucił wniosek.

Przystąpiono zatem do głosowania.

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0402)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0402)


7.2. Kwalifikowalność krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie kwalifikowalności krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty [COM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Esko Seppänen (A6-0317/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0403)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0403)


7.3. Więźniowie palestyńscy w Izraelu (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008, B6-0382/2008, B6-0415/2008 i B6-0416/2008

Debata odbyła się dnia 09.07.2008 (pkt 15 protokołu z dnia 09.07.2008).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 04.09.2008 (pkt 2 protokołu z dnia 04.09.2008).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0343/2008

(zastępujący B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008 i B6-0382/2008):

złożony przez następujących posłów:

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser i Proinsias De Rossa w imieniu grupy PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Jelko Kacin, Olle Schmidt, Chris Davies i Marian Harkin w imieniu grupy ALDE,

David Hammerstein, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit i Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE,

Kyriacos Triantaphyllides, Luisa Morgantini i Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL,

Brian Crowley

Przyjęto (P6_TA(2008)0404)

(Projekty rezolucji B6-0415/2008 i B6-0416/2008 stały się bezprzedmiotowe.)


7.4. Ocena sankcji UE jako części działań i polityki UE w dziedzinie praw człowieka (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie oceny sankcji UE jako części działań i polityki UE w dziedzinie praw człowieka [2008/2031(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

Głos zabrała: Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, aby zaznaczyć, że poprawka 10 została wycofana.

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0405)


7.5. Milenium na rzecz rozwoju - cel 5: polepszyć zdrowie matek (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008, B6-0395/2008 i B6-0396/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0377/2008

(zastępujący B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008 i B6-0395/2008):

złożony przez następujących posłów:

Colm Burke w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill, Anne Van Lancker i Iratxe García Pérez w imieniu grupy PSE,

Beniamino Donnici, Toomas Savi, Barbara Weiler i Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE,

Margrete Auken i Marie-Hélène Aubert w imieniu grupy Verts/ALE,

Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer i Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2008)0406)

(Projekt rezolucji B6-0396/2008 stał się bezprzedmiotowy.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Głos zabrała: Ewa Tomaszewska w sprawie przebiegu głosowania.


7.6. Handel usługami (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie handlu usługami [2008/2004(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Syed Kamall (A6-0283/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0407)


7.7. Europejska polityka portowa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej polityki portowej [2008/2007(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0408)


7.8. Transport towarowy w Europie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie transportu towarowego w Europie [2008/2008(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Michael Cramer (A6-0326/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0409)


7.9. Śródokresowy przegląd Europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie śródokresowego przeglądu europejskiego planu działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004-2010 [2007/2252(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0410)


8. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący ogłosił, że druga sesja wrześniowa (22 do 25.09.2008) odbędzie się w Brukseli.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Więźniowie palestyńscy w Izraelu - RC-B6-0343/2008: Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke i Philip Claeys

Sprawozdanie Hélène Flautre - A6-0309/2008:

Véronique De Keyser, Frank Vanhecke i Ryszard Czarnecki

Milenium na rzecz rozwoju - cel 5: polepszyć zdrowie matek - RC-B6-0377/2008:

Zita Pleštinská, Frank Vanhecke, Daniel Hannan i Linda McAvan

Sprawozdanie Syed Kamall - A6-0283/2008:

Czesław Adam Siekierski

Sprawozdanie Josu Ortuondo Larrea - A6-0308/2008: Czesław Adam Siekierski


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Ewa Tomaszewska i Corien Wortmann-Kool poinformowały, że ich terminale do głosowania elektronicznego nie działały podczas części głosowań nad wspólnym projektem rezolucji „Milenium na rzecz rozwoju - cel 5: polepszyć zdrowie matek” - RC-B6-0377/2008.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:05 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

11. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 02.09.2008)


12.1. Zamach stanu w Mauretanii

Projekty rezolucji B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 i B6-0409/2008

Alain Hutchinson, Marios Matsakis, Esko Seppänen, Marie Anne Isler Béguin, Ryszard Czarnecki i Colm Burke przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE-DE, Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Koenraad Dillen niezrzeszony, i Filip Kaczmarek.

Posłowie zabrali głos w ramach procedury pytań z sali Eija-Riitta Korhola, Glyn Ford i Zbigniew Zaleski.

Głos zabrał Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.1 protokołu z dnia 04.09.2008.


12.2. Wieszanie ludzi w Iranie

Projekty rezolucji B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 i B6-0404/2008

Paulo Casaca, Charles Tannock, Marios Matsakis, Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda i Marcin Libicki przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE, Proinsias De Rossa w imieniu grupy PSE, Marco Cappato w imieniu grupy ALDE, Mogens Camre w imieniu grupy UEN, Koenraad Dillen niezrzeszony, Bernd Posselt, Józef Pinior, Janusz Onyszkiewicz i Marek Aleksander Czarnecki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dumitru Oprea, Aloyzas Sakalas, Ewa Tomaszewska i Zbigniew Zaleski.

Głos zabrał Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.2 protokołu z dnia 04.09.2008.


12.3. Zabójstwa albinosów w Tanzanii

Projekty rezolucji B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 i B6-0407/2008

Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis i Erik Meijer przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy PSE, Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, i Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Avril Doyle.

Głos zabrał Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.3 protokołu z dnia 04.09.2008.


13. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


13.1. Zamach stanu w Mauretanii (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 i B6-0409/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0386/2008

(zastępujący B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 i B6-0409/2008):

złożony przez następujących posłów:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto i Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti i Alain Hutchinson w imieniu grupy PSE,

Marios Matsakis i Thierry Cornillet w imieniu grupy ALDE,

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka i Adam Bielan w imieniu grupy UEN,

Marie Anne Isler Béguin i Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE,

Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL

Głos zabrał Colm Burke, który złożył jedną poprawkę ustną do ust. 8 (przyjętą) i wskazał, że należy nanieść sprostowanie w ust. 10.

Przyjęto (P6_TA(2008)0411)


13.2. Wieszanie ludzi w Iranie (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 i B6-0404/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0389/2008

(zastępujący B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 i B6-0404/2008):

złożony przez następujących posłów:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets i Paulo Casaca w imieniu grupy PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries i Renate Weber w imieniu grupy ALDE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN,

Angelika Beer, Monica Frassoni i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL

Głos zabrał Marco Cappato, który złożył dwie poprawki ustne w celu dodania dwóch nowych ustępów (przyjęte).

Głos zabrali: Raül Romeva i Rueda, który złożył dwie nowe poprawki ustne odpowiednio do ust. 9 i punktu preambuły K, Paulo Casaca w imieniu grupy PSE, Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, Tunne Kelam, który złożył poprawkę ustną do punktu preambuły K, Mogens Camre w imieniu grupy UEN, i Alain Hutchinson, który złożył poprawkę ustną do ust. 9 (poprawki ustne, które złożył Raül Romeva i Rueda nie zostały przyjęte, ponieważ sprzeciwiło się temu ponad 40 posłów; poprawki ustne, które złożyli Tunne Kelam i Alain Hutchinson zostały przyjęte).

Przyjęto (P6_TA(2008)0412)


13.3. Zabójstwa albinosów w Tanzanii (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 i B6-0407/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0387/2008

(zastępujący B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 i B6-0407/2008):

złożony przez następujących posłów:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles i Alain Hutchinson w imieniu grupy PSE,

Renate Weber i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska i Adam Bielan w imieniu grupy UEN,

Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2008)0413)


14. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy PPE-DE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE - Była Jugosłowiańska Republika Macedonii: Dragoş Florin David

Delegacja do spraw stosunków z państwami Magrebu i Arabską Unią Magrebu: Sebastiano Sanzarello

Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem: Eleonora Lo Curto

Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych: Iva Zanicchi


15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przydzielenie komisjom

komisja LIBE

- Ochrona prawna dorosłych: konsekwencje transgraniczne (2008/2123(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: LIBE

komisja PETI

- Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: PETI, AFCO, JURI

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdania, zgodnie z art. 202 Regulaminu

komisja AFCO

- Wykorzystanie przez Parlament symboli Unii Europejskiej (2007/2240(REG))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy

komisja AFCO

- Inicjatywa Parlamentu Europejskiego w zakresie jego składu począwszy od 14 lipca 2009 r. (2008/2168(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 09.07.2008 r.)

komisja LIBE

- Wykonanie dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (2008/2184(INI))
(opinia: JURI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 09.07.2008 r.)

komisja REGI

- Wykonanie rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych 2007 - 2013 : wynikI negocjacji dotyczących strategii i programów operacyjnych w ramach polityki spójności (2008/2183(INI))
(opinia: FEMM, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 09.07.2008 r.)

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 39 Regulaminu)

komisja AFCO

- Wytyczne do wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania inicjatywy obywatelskiej, zgodnie z art. 11 ust. 4 traktatu o Unii Europejskiej (2008/2169(INI))
(opinia: PETI, LIBE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 09.07.2008 r.)

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

komisja DEVE

- Wpływ umów o partnerstwie gospodarczym na rozwój (2008/2170(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 09.07.2008 r.)

komisja JURI

- Współpraca pomiędzy sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (2008/2180(INI))
(opinia: LIBE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 09.07.2008 r.)

komisja PECH

- W kierunku europejskiego planu zarządzania populacją kormoranów mającego na celu zmniejszenie rosnącego wpływu kormoranów na zasoby rybne, rybactwo i akwakulturę (2008/2177(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 09.07.2008 r.)

- WPRyb i ekosystemowe podejście do zarządzania połowami (2008/2178(INI))
(opinia: ENVI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 09.07.2008 r.)

komisja AGRI

- Rozbieżność pomiędzy cenami producenta a cenami dla konsumentów (2008/2175(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 09.07.2008 r.)

komisja CULT

- Udział Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym (2008/2179(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 09.07.2008 r.)

komisja FEMM

- Równe traktowanie i równy dostęp kobiet i mężczyzn do sztuki widowiskowej (2008/2182(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 09.07.2008 r.)

komisja IMCO

- Ochrona konsumentów, zwłaszcza osób niepełnoletnich, w zakresie korzystania z gier wideo (2008/2173(INI))
(opinia: CULT, LIBE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 09.07.2008 r.)

- Europejska karta zawodowa dostawców usług (2008/2172(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 09.07.2008 r.)

komisja INTA

- Stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami (2008/2171(INI))
(opinia: DEVE, AFET, ITRE, ECON, IMCO)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 09.07.2008 r.)

komisja LIBE

- Zmiany w zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej i podobne doświadczenia krajów trzecich (2008/2181(INI))
(opinia: DEVE, AFET)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 09.07.2008 r.)

komisja REGI

- Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej i stan debaty na temat przyszłej reformy polityki spójności (2008/2174(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 09.07.2008 r.)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 114 ust. 3 Regulaminu)

komisja LIBE

- Ocena umowy o PNR Australia-UE (2008/2187(INI)

(opinia: AFET)

- Utrwalenie bezpieczeństwa i podstawowych wolności w internecie (2008/2160(INI))
(opinia: CULT, ITRE)


16. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 116 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

333

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

24

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

76

41/2008

Bogusław Rogalski

11

42/2008

Andreas Mölzer

21

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

28

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

405

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

103

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

93

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

71

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

237

49/2008

Jana Bobošíková

23

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

407

51/2008

Riccardo Ventre

20

52/2008

Adrian Severin

50

53/2008

Daniel Strož

18

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

16

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

18

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

123

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

45

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

16

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

14

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

6

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

22

62/2008

Bruno Gollnisch

12

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

84

64/2008

Vladimír Železný

14

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

8

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

19

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

26

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

29

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

92

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

32

71/2008

Andreas Mölzer

17


17. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu, protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


18. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 22.09.2008 do 25.09.2008.


19. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16:45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Cocilovo, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klinz, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikolášik, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Napoletano, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności