Kazalo 
Zapisnik
PDF 209kWORD 142k
Četrtek, 4. september 2008 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Palestinski zaporniki v Izraelu (vloženi predlogi resolucij)
 4.Vmesni pregled Evropskega akcijskega načrta za okolje in zdravje 2004–2010 (razprava)
 5.Varstvo tal (razprava)
 6.Popravek (člen 204a Poslovnika)
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij ***I (glasovanje)
  
7.2.Upravičenost srednjeazijskih držav v skladu s Sklepom Sveta 2006/1016/ES o odobritvi jamstva Skupnosti Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj Skupnosti * (glasovanje)
  
7.3.Palestinski zaporniki v Izraelu (glasovanje)
  
7.4.Ocena sankcij Skupnosti kot del dejavnosti in politik EU na področju človekovih pravic (glasovanje)
  
7.5.Razvojni cilji tisočletja - Cilj 5: izboljšanje zdravja mater. (glasovanje)
  
7.6.Trgovina s storitvami (glasovanje)
  
7.7.Politika evropskih pristanišč (glasovanje)
  
7.8.Tovorni promet v Evropi (glasovanje)
  
7.9.Vmesni pregled Evropskega akcijskega načrta za okolje in zdravje 2004–2010 (glasovanje)
 8.Sporočilo predsedujočega
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
12.1.Državni udar v Mavretaniji
  
12.2.Obešanja v Iranu
  
12.3.Umori albinov v Tanzaniji
 13.Čas glasovanja
  
13.1.Državni udar v Mavretaniji (glasovanje)
  
13.2.Obešenja v Iranu (glasovanje)
  
13.3.Umori albinov v Tanzaniji (glasovanje)
 14.Sestava odborov in delegacij
 15.Sklepi o določenih dokumentih
 16.Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 18.Datum naslednjih sej
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 10.00.

°
° ° °

Govorila sta Bernd Posselt in Philip Bushill-Matthews o organiziranju drugega septembrskega delnega zasedanja v Bruslju (predsednica jima je odgovorila, da bo o tem objavljeno obvestilo pred časom glasovanja tega dne).


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z izdelki iz tjulnjev (KOM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD))

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

PECH, ENVI, INTA, IMCO

- Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 639/2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti (KOM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

REGI

- Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES v zvezi z uporabo nižjih stopenj davka na dodano vrednost (KOM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

IMCO

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 20/2008 - Oddelek III - Komisija (N6-0008/2008 - C6-0300/2008 - 2008/2188(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 22/2008 - Oddelek III - Komisija (N6-0009/2008 - C6-0301/2008 - 2008/2189(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 23./2008 - Oddelek III - Komisija (N6-0010/2008 - C6-0302/2008 - 2008/2190(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 25/2008 - Oddelek III - Komisija (N6-0011/2008 - C6-0303/2008 - 2008/2191(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 26/2008 - Oddelek III - Komisija (N6-0012/2008 - C6-0304/2008 - 2008/2192(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG


3. Palestinski zaporniki v Izraelu (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0040/2008), ki so ga postavili Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie in Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Svetu: Palestinski zaporniki v Izraelu (B6-0166/2008)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0041/2008), ki so ga postavili Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie in Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Komisiji: Palestinski zaporniki v Izraelu (B6-0167/2008)

Razprava je potekala 9.7.2008 (točka 15 zapisnika z dne 09.07.2008).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas in Bairbre de Brún v imenu skupine GUE/NGL o položaju palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih (B6-0343/2008);

- Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó in Olle Schmidt v imenu skupine ALDE o položaju palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih (B6-0380/2008);

- Pasqualina Napoletano in Véronique De Keyser v imenu skupine PSE o položaju palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih (B6-0381/2008);

- Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans in Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE o položaju palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih (B6-0382/2008);

- Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert in Vito Bonsignore v imenu skupine PPE-DE o razmerah palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih (B6-0415/2008);

- Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis in Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN o razmerah palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih (B6-0416/2008).

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 04.09.2008.


4. Vmesni pregled Evropskega akcijskega načrta za okolje in zdravje 2004–2010 (razprava)

Poročilo: Vmesni pregled Evropskega akcijskega načrta za okolje in zdravje 2004–2010 [2007/2252(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

Frédérique Ries je predstavila poročilo.

Govorila sta Nathalie Kosciusko-Morizet (predsedujoča Svetu) in Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE-DE, Anne Ferreira v imenu skupine PSE, Lena Ek v imenu skupine ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk v imenu skupine UEN, Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE, Bairbre de Brún v imenu skupine GUE/NGL, Irena Belohorská samostojna poslanka, Avril Doyle, Evangelia Tzampazi, Janusz Wojciechowski, Satu Hassi, Jana Bobošíková, Edite Estrela, Luca Romagnoli, Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu in Genowefa Grabowska.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Miroslav Mikolášik in Silvia-Adriana Ţicău.

Govorila sta Nathalie Kosciusko-Morizet in Stavros Dimas.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govoril je Frédérique Ries.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 04.09.2008.


5. Varstvo tal (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0070/2008), ki ga je postavil Miroslav Ouzký v imenu odbora ENVI Svetu: Napredek v Svetu glede okvirne direktive o varstvu tal (B6-0455/2008)

Miroslav Ouzký je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Nathalie Kosciusko-Morizet (predsedujoča Svetu) je odgovorila na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Cristina Gutiérrez-Cortines v imenu skupine PPE-DE, Inés Ayala Sender v imenu skupine PSE, Jan Mulder v imenu skupine ALDE, Janusz Wojciechowski v imenu skupine UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf v imenu skupine Verts/ALE, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ioannis Gklavakis in Czesław Adam Siekierski.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, James Nicholson, Reinhard Rack, Jim Allister in Robert Sturdy.

Govorila sta Nathalie Kosciusko-Morizet in Stavros Dimas.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

6. Popravek (člen 204a Poslovnika)

Pristojni odbor je podal popravek besedila, ki ga je sprejel Evropski parlament.

- Popravek stališča Evropskega parlamenta, sprejetega na drugi obravnavi dne 19. junija 2008 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive 2008/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN

Popravek zadeva naslednje jezikovne različice: špansko, češko, grško, litovsko, latvijsko, malteško, romunsko in slovensko.

V skladu s členom 204a(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v 48 urah o njem ne zahteva glasovanja.

Popravek je na razpolago na spletni strani Séance en direct.

°
° ° °

Govorila sta Zbigniew Zaleski o trditvah Martina Schulza, podanih v času glasovanja o Gruziji prejšnjega dne (točka 7.5 zapisnika z dne 03.09.2008), in Martin Schulz o tem govoru.

Govoril je Jörg Leichtfried o tem, kje bo potekalo drugo septembrsko delno zasedanje (predsednik mu je odgovoril, da bo to sporočil ob času glasovanja).


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij [COM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Govorili so Jeanine Hennis-Plasschaert v imenu skupine ALDE, ki je zahtevala vrnitev besedila v obravnavo odboru v skladu s členom 168(2) Poslovnika in nato o te zahtevi Brian Simpson v imenu skupine PSE, Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE in Timothy Kirkhope (poročevalec).

Parlament je zavrnil zahtevo (EG) (265 glasov za, 300 glasov proti, 37 vzdržani).

O besedilu se je torej glasovalo.

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0402)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0402)


7.2. Upravičenost srednjeazijskih držav v skladu s Sklepom Sveta 2006/1016/ES o odobritvi jamstva Skupnosti Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj Skupnosti * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o upravičenosti srednjeazijskih držav v skladu s Sklepom Sveta 2006/1016/ES o odobritvi jamstva Skupnosti Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj Skupnosti [COM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Esko Seppänen (A6-0317/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0403)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0403)


7.3. Palestinski zaporniki v Izraelu (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008, B6-0382/2008, B6-0415/2008 in B6-0416/2008

Razprava je potekala 9.7.2008 (točka 15 zapisnika z dne 09.07.2008).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 4.9.2008 (točka 2 zapisnika z dne 04.09.2008).

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0343/2008

(ki nadomešča B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008 in B6-0382/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser in Proinsias De Rossa v imenu skupine PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Jelko Kacin, Olle Schmidt, Chris Davies in Marian Harkin v imenu skupine ALDE,

David Hammerstein, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit in Caroline Lucas v imenu skupine Verts/ALE,

Kyriacos Triantaphyllides, Luisa Morgantini in Bairbre de Brún v imenu skupine GUE/NGL,

Brian Crowley

Sprejeto (P6_TA(2008)0404)

(Predloga resolucij B6-0415/2008 in B6-0416/2008 sta brezpredmetna.)


7.4. Ocena sankcij Skupnosti kot del dejavnosti in politik EU na področju človekovih pravic (glasovanje)

Poročilo: Ocena sankcij EU kot del dejavnosti in politik EU na področju človekovih pravic [2008/2031(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

Govorili so Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, ki je povedala, da je predlog spremembe 10 umaknjen.

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0405)


7.5. Razvojni cilji tisočletja - Cilj 5: izboljšanje zdravja mater. (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008, B6-0395/2008 in B6-0396/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0377/2008

(ki nadomešča B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008 in B6-0395/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Colm Burke v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill, Anne Van Lancker in Iratxe García Pérez v imenu skupine PSE,

Beniamino Donnici, Toomas Savi, Barbara Weiler in Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE,

Margrete Auken in Marie-Hélène Aubert v imenu skupine Verts/ALE,

Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer in Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P6_TA(2008)0406)

(Predlog resolucije B6-0396/2008 je brezpredmeten.)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Govorila je Ewa Tomaszewska o poteku glasovanja.


7.6. Trgovina s storitvami (glasovanje)

Poročilo: Trgovina s storitvami [2008/2004(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Syed Kamall (A6-0283/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0407)


7.7. Politika evropskih pristanišč (glasovanje)

Poročilo: Politika evropskih pristanišč [2008/2007(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0408)


7.8. Tovorni promet v Evropi (glasovanje)

Poročilo: Tovorni promet v Evropi [2008/2008(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Michael Cramer (A6-0326/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0409)


7.9. Vmesni pregled Evropskega akcijskega načrta za okolje in zdravje 2004–2010 (glasovanje)

Poročilo: Vmesni pregled Evropskega akcijskega načrta za okolje in zdravje 2004–2010 [2007/2252(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0410)


8. Sporočilo predsedujočega

Predsednik je sporočil, da bo drugo septembrsko delno zasedanje (od 22. do 25. septembra 2008) v Bruslju.

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Palestinski zaporniki v Izraelu - RC-B6-0343/2008:

Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke in Philip Claeys

Poročilo: Hélène Flautre - A6-0309/2008:

Véronique De Keyser, Frank Vanhecke in Ryszard Czarnecki

Razvojni cilji tisočletja - Cilj 5: izboljšanje zdravja mater. - RC-B6-0377/2008:

Zita Pleštinská, Frank Vanhecke, Daniel Hannan in Linda McAvan

Poročilo: Syed Kamall - A6-0283/2008:

Czesław Adam Siekierski

Poročilo: Josu Ortuondo Larrea - A6-0308/2008:

Czesław Adam Siekierski


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Ewa Tomaszewska in Corien Wortmann-Kool sta sporočila, da njuni glasovalni napravi nista delovali pri delu glasovanja o skupnem predlogu resolucije “Razvojni cilji tisočletja - Cilj 5: izboljšanje zdravja mater” - RC-B6-0377/2008.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.05,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 3 zapisnika z dne 02.09.2008)


12.1. Državni udar v Mavretaniji

Predlogi resolucij B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 in B6-0409/2008

Alain Hutchinson, Marios Matsakis, Esko Seppänen, Marie Anne Isler Béguin, Ryszard Czarnecki in Colm Burke so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE-DE, Leopold Józef Rutowicz v imenu skupine UEN, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Koenraad Dillen samostojni poslanec, in Filip Kaczmarek.

Po "catch the eye" postopku so govorili Eija-Riitta Korhola, Glyn Ford in Zbigniew Zaleski.

Govorila je Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.1 zapisnika z dne 04.09.2008.


12.2. Obešanja v Iranu

Predlogi resolucij B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 in B6-0404/2008

Paulo Casaca, Charles Tannock, Marios Matsakis, Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda in Marcin Libicki so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Tunne Kelam v imenu skupine PPE-DE, Proinsias De Rossa v imenu skupine PSE, Marco Cappato v imenu skupine ALDE, Mogens Camre v imenu skupine UEN, Koenraad Dillen samostojni poslanec, Bernd Posselt, Józef Pinior, Janusz Onyszkiewicz in Marek Aleksander Czarnecki.

Po postopku "catch the eye" so govorili Dumitru Oprea, Aloyzas Sakalas, Ewa Tomaszewska in Zbigniew Zaleski.

Govoril je Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.2 zapisnika z dne 04.09.2008.


12.3. Umori albinov v Tanzaniji

Predlogi resolucij B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 in B6-0407/2008

Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis in Erik Meijer so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine PSE, Ewa Tomaszewska v imenu skupine UEN, in Urszula Krupa v imenu skupine IND/DEM.

Po postopku "catch the eye" je govoril Avril Doyle.

Govorila je Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.3 zapisnika z dne 04.09.2008.


13. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


13.1. Državni udar v Mavretaniji (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 in B6-0409/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0386/2008

(ki nadomešča B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 in B6-0409/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto in Jean-Pierre Audy v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti in Alain Hutchinson v imenu skupine PSE,

Marios Matsakis in Thierry Cornillet v imenu skupine ALDE,

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka in Adam Bielan v imenu skupine UEN,

Marie Anne Isler Béguin in Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE,

Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL

Govoril je Colm Burke, ki je podal ustni predlog spremembe k odstavku 8 (upoštevano) in navedel prilagoditev odstavka 10.

Sprejeto (P6_TA(2008)0411)


13.2. Obešenja v Iranu (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 in B6-0404/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0389/2008

(ki nadomešča B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 in B6-0404/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam in Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets in Paulo Casaca v imenu skupine PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries in Renate Weber v imenu skupine ALDE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański in Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN,

Angelika Beer, Monica Frassoni in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE,

Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL

Govoril je Marco Cappato, ki je podal ustna predloga sprememb, da se dodata dva nova odstavka (upoštevano).

Govorili so Raül Romeva i Rueda, ki je podal ustna predloga sprememb k odstavku 9 in uvodni izjavi K, Paulo Casaca v imenu skupine PSE, Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE, Tunne Kelam, ki je podal ustni predlog spremembe k uvodni izjavi K, Mogens Camre v imenu skupine UEN in Alain Hutchinson, ki je podal ustni predlog spremembe k odstavku 9 (ustna predloga sprememb Raüla Romeva i Ruede nista bila upoštevana, ker je temu nasprotovalo več kot 40 poslancev; ustni predlogi sprememb Tunneja Kelama in Alaina Hutchinsona so bili upoštevani).

Sprejeto (P6_TA(2008)0412)


13.3. Umori albinov v Tanzaniji (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 in B6-0407/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0387/2008

(ki nadomešča B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 in B6-0407/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock in Tunne Kelam v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles in Alain Hutchinson v imenu skupine PSE,

Renate Weber in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE,

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska in Adam Bielan v imenu skupine UEN,

Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL

Sprejeto (P6_TA(2008)0413)


14. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine PPE-DE je Parlament potrdil naslednja imenovanja:

Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Makedonija: Dragoş Florin David

Delegacija za odnose z državami Magreba in Arabsko-magrebško unijo: Sebastiano Sanzarello

Delegacija za odnose z Afganistanom: Eleonora Lo Curto

Začasni odbor za podnebne spremembe: Iva Zanicchi


15. Sklepi o določenih dokumentih

Napotitev na odbore

odbor LIBE

- Pravno varstvo odraslih: čezmejne posledice (2008/2123(INI))
posredovano pristojni: JURI
mnenje: LIBE

odbor PETI

- Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (COM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
posredovano pristojni: LIBE
mnenje: PETI, AFCO, JURI

Sklep o pripravi poročila v skladu s členom 202 Poslovnika

odbor AFCO

- Kako Parlament uporablja simbole Unije (2007/2240(REG))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila

odbor AFCO

- Pobuda Evropskega parlamenta v zvezi z njegovo sestavo od 14. julija 2009 (2008/2168(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2008)

odbor LIBE

- Uporaba Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov EU in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (2008/2184(INI))
(mnenje: JURI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2008)

odbor REGI

- Izvajanje uredbe o strukturnih skladih 2007-2013: rezultati pogajanj glede nacionalnih strategij in operativnih programov kohezijske politike (2008/2183(INI))
(mnenje: FEMM, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2008)

Dovoljenje za pripravo samoiniciativnega poročila (člen 39 Poslovnika)

odbor AFCO

- Smernice za predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju državljanske pobude v skladu s členom 11(4) Pogodbe o Evropski uniji (2008/2169(INI))
(mnenje: PETI, LIBE)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2008)

Dovoljenje za pripravo samoiniciativnega poročila (člen 45 Poslovnika)

odbor DEVE

- Vplivi sporazumov o gospodarskem partnerstvu na razvoj (2008/2170(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2008)

odbor JURI

- Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (2008/2180(INI))
(mnenje: LIBE)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2008)

odbor PECH

- Za oblikovanje evropskega načrta za upravljanje s kormorani za zmanjšanje vse večjih posledic prisotnosti kormoranov na ribolovne vire, ribolov in ribogojstvo (2008/2177(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2008)

- Skupna ribiška politika in ekosistemski pristop k upravljanju ribištva (2008/2178(INI))
(mnenje: ENVI)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2008)

odbor AGRI

- Razlike med cenami proizvajalcev in potrošniškimi cenami (2008/2175(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2008)

odbor CULT

- Sodelovanje Skupnosti v Evropskem avdiovizualnem observatoriju (2008/2179(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2008)

odbor FEMM

- Enako obravnavanje ter dostop moških in žensk na področju uprizoritvenih umetnosti (2008/2182(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2008)

odbor IMCO

- Varstvo potrošnikov, zlasti mladoletnih, glede uporabe video iger (2008/2173(INI))
(mnenje: CULT, LIBE)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2008)

- Evropska poklicna izkaznica za ponudnike storitev (2008/2172(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2008)

odbor INTA

- Trgovinski in gospodarski odnosi s Kitajsko (2008/2171(INI))
(mnenje: DEVE, AFET, ITRE, ECON, IMCO)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2008)

odbor LIBE

- Ukrepi pri upravljanju meja v Evropski uniji in podobne izkušnje tretjih držav (2008/2181(INI))
(mnenje: DEVE, AFET)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2008)

odbor REGI

- Zelena knjiga o teritorialni koheziji in napredku razprav o prihodnji reformi kohezijske politike (2008/2174(INI))
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.7.2008)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 114(3) Poslovnika)

odbor LIBE

- Presoja sporazuma med Avstralijo in EU o posredovanju podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (2008/2187(INI))

(mnenje: AFET)

- Okrepitev varnosti in temeljnih svoboščin na internetu (2008/2160(INI))
(mnenje: CULT, ITRE)


16. Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile naslednje, v registru zabeležene izjave (člen 116(3) Poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Alexander Radwan

333

39/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

24

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson, Pierre Pribetich

76

41/2008

Bogusław Rogalski

11

42/2008

Andreas Mölzer

21

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská, Holger Krahmer

28

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai, Alexander Alvaro

405

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas, Harlem Désir

103

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

93

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

71

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

237

49/2008

Jana Bobošíková

23

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

407

51/2008

Riccardo Ventre

20

52/2008

Adrian Severin

50

53/2008

Daniel Strož

18

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

16

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

18

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

123

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

45

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

16

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

14

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

6

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

22

62/2008

Bruno Gollnisch

12

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

84

64/2008

Vladimír Železný

14

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

8

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

19

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

26

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

29

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

92

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

32

71/2008

Andreas Mölzer

17


17. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 172(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na naslednji seji.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


18. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 22.9.2008 do 25.9.2008.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Cocilovo, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klinz, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikolášik, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Napoletano, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov