Index 
Protokoll
PDF 214kWORD 148k
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Palestinska fångar i Israel (ingivna resolutionsförslag)
 4.Halvtidsöversyn av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 (debatt)
 5.Markskydd (debatt)
 6.Rättelse (artikel 204 a i arbetsordningen)
 7.Omröstning
  
7.1.Uppförandekod för datoriserade bokningssystem ***I (omröstning)
  
7.2.Berättigande för centralasiatiska länder till EIB-finansiering inom ramen för rådets beslut 2006/1016/EG om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen * (omröstning)
  
7.3.Palestinska fångar i Israel (omröstning)
  
7.4.Utvärderingen av EU-sanktioner såsom en del av EU:s åtgärder och politik inom området för mänskliga rättigheter (omröstning)
  
7.5.Ett millenium för utveckling - Mål 5: Förbättring av mödrars hälsa (omröstning)
  
7.6.Handel med tjänster (omröstning)
  
7.7.En europeisk hamnpolitik (omröstning)
  
7.8.Godstransporter i Europa (omröstning)
  
7.9.Halvtidsöversyn av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 (omröstning)
 8.Meddelande från talmannen
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
12.1.Statskupp i Mauretanien
  
12.2.Hängningar i Iran
  
12.3.Mord på albiner i Tanzania
 13.Omröstning
  
13.1.Statskupp i Mauretanien (omröstning)
  
13.2.Hängningar i Iran (omröstning)
  
13.3.Mord på albiner i Tanzania (omröstning)
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 10.00.

°
° ° °

Talare: Bernd Posselt och Philip Bushill-Matthews tog upp frågan om sammanträdena under sammanträdesperioden september II skulle hållas i Bryssel (talmannen svarade att ett meddelande om läget skulle lämnas efter dagens omröstningar, cirka kl. 12.00).


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med sälprodukter (KOM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

PECH, ENVI, INTA, IMCO

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 639/2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden (KOM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG i fråga om reducerade mervärdesskattesatser (KOM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till anslagsöverföring DEC 20/2008 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0008/2008 - C6-0300/2008 - 2008/2188(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 22/2008 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0009/2008 - C6-0301/2008 - 2008/2189(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 23/2008 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0010/2008 - C6-0302/2008 - 2008/2190(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 25/2008 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0011/2008 - C6-0303/2008 - 2008/2191(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 26/2008 - Avsnitt III - Kommissionen (N6-0012/2008 - C6-0304/2008 - 2008/2192(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


3. Palestinska fångar i Israel (ingivna resolutionsförslag)

Muntlig fråga (O-0040/2008) från Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, till rådet: Palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0166/2008)

Muntlig fråga (O-0041/2008) från Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, till kommissionen: Palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0167/2008)

Debatten hölls den 09.07.2008 (punkt 15 i protokollet av den 09.07.2008).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas och Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0343/2008);

- Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó och Olle Schmidt för ALDE-gruppen, om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0380/2008);

- Pasqualina Napoletano och Véronique De Keyser för PSE-gruppen, om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0381/2008);

- Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0382/2008).

- Charles Tannock, Jana Hybášková, Patrick Gaubert och Vito Bonsignore för PPE-DE-gruppen, om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0415/2008);

- Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis och Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser (B6-0416/2008).

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 04.09.2008.


4. Halvtidsöversyn av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 (debatt)

Betänkande om halvtidsöversynen av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 [2007/2252(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

Frédérique Ries redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nathalie Kosciusko-Morizet (rådets tjänstgörande ordförande) och Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Talare: Françoise Grossetête för PPE-DE-gruppen, Anne Ferreira för PSE-gruppen, Lena Ek för ALDE-gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk för UEN-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Avril Doyle, Evangelia Tzampazi, Janusz Wojciechowski, Satu Hassi, Jana Bobošíková, Edite Estrela, Luca Romagnoli, Silvia-Adriana Ţicău, Daciana Octavia Sârbu och Genowefa Grabowska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Miroslav Mikolášik och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Nathalie Kosciusko-Morizet och Stavros Dimas.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Frédérique Ries.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 04.09.2008.


5. Markskydd (debatt)

Muntlig fråga (O-0070/2008) från Miroslav Ouzký, för utskottet ENVI, till rådet: Rådets framsteg i fråga om ramdirektivet om markskydd (B6-0455/2008)

Miroslav Ouzký utvecklade den muntliga frågan.

Nathalie Kosciusko-Morizet (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Cristina Gutiérrez-Cortines för PPE-DE-gruppen, Inés Ayala Sender för PSE-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Janusz Wojciechowski för UEN-gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ioannis Gklavakis och Czesław Adam Siekierski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Mairead McGuinness, James Nicholson, Reinhard Rack, Jim Allister och Robert Sturdy.

Talare: Nathalie Kosciusko-Morizet och Stavros Dimas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

6. Rättelse (artikel 204 a i arbetsordningen)

Det ansvariga utskottet hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse av Europaparlamentets ståndpunkt som beslutades under andrabehandlingen den 19 juni 2008 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar P6_TA-PROV(2008)0302 - (06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)) - TRAN

Denna rättelse avser följande språk: spanska, tjeckiska, grekiska, litauiska, lettiska, maltesiska, rumänska och slovenska.

I enlighet med artikel 204 a.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses ha godkänts om det inte senast 48 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på webbplatsen Séance en direct.

°
° ° °

Talare: Zbigniew Zaleski om de förslag som lades fram av Martin Schulz i samband med gårdagens omröstning om Georgien (punkt 7.5 i protokollet av den 03.09.2008) och Martin Schulz om detta inlägg.

Talare: Jörg Leichtfried om frågan var sammanträdena under sammanträdesperioden september II skulle äga rum (talmannen svarade att han skulle meddela detta efter omröstningarna).


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. Uppförandekod för datoriserade bokningssystem ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem [KOM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Talare: Jeanine Hennis-Plasschaert för ALDE-gruppen, som begärde att texten skulle återsändas till utskottet i enlighet med artikel 168.2 i arbetsordningen, och, om denna begäran, Brian Simpson för PSE-gruppen, Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, och Timothy Kirkhope (föredragande).

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (265 ja-röster, 300 nej-röster, 37 nedlagda röster).

Därefter påbörjades omröstningen.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0402)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0402)


7.2. Berättigande för centralasiatiska länder till EIB-finansiering inom ramen för rådets beslut 2006/1016/EG om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om berättigande för centralasiatiska länder till EIB-finansiering inom ramen för rådets beslut 2006/1016/EG om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen [KOM(2008)0172 - C6-0182/2008 - 2008/0067(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: Esko Seppänen (A6-0317/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0403)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0403)


7.3. Palestinska fångar i Israel (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008, B6-0382/2008, B6-0415/2008 och B6-0416/2008

Debatten hölls den 09.07.2008 (punkt 15 i protokollet av den 09.07.2008).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 04.09.2008 (punkt 2 i protokollet av den 04.09.2008).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0343/2008

(ersätter B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008 och B6-0382/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser och Proinsias De Rossa för PSE-gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Jelko Kacin, Olle Schmidt, Chris Davies och Marian Harkin för ALDE-gruppen,

David Hammerstein, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit och Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen,

Kyriacos Triantaphyllides, Luisa Morgantini och Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen,

Brian Crowley

Antogs (P6_TA(2008)0404)

(Resolutionsförslagen B6-0415/2008 och B6-0416/2008 bortföll.)


7.4. Utvärderingen av EU-sanktioner såsom en del av EU:s åtgärder och politik inom området för mänskliga rättigheter (omröstning)

Betänkande om utvärdering av EU:s sanktioner som del av EU:s åtgärder och politik på området för mänskliga rättigheter [2008/2031(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hélène Flautre (A6-0309/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Talare: Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, för att påpeka att ändringsförslag 10 hade dragits tillbaka.

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0405)


7.5. Ett millenium för utveckling - Mål 5: Förbättring av mödrars hälsa (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008, B6-0395/2008 och B6-0396/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0377/2008

(ersätter B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-0393/2008 och B6-0395/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Colm Burke för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill, Anne Van Lancker och Iratxe García Pérez för PSE-gruppen,

Beniamino Donnici, Toomas Savi, Barbara Weiler och Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen,

Margrete Auken och Marie-Hélène Aubert för Verts/ALE-gruppen,

Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer och Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0406)

(Resolutionsförslag B6-0396/2008 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

Talare: Ewa Tomaszewska om genomförandet av omröstningen.


7.6. Handel med tjänster (omröstning)

Betänkande om handel med tjänster [2008/2004(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Syed Kamall (A6-0283/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0407)


7.7. En europeisk hamnpolitik (omröstning)

Betänkande om en europeisk hamnpolitik [2008/2007(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Josu Ortuondo Larrea (A6-0308/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0408)


7.8. Godstransporter i Europa (omröstning)

Betänkande om godstransporter i Europa [2008/2008(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A6-0326/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0409)


7.9. Halvtidsöversyn av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 (omröstning)

Betänkande om halvtidsöversynen av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 [2007/2252(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Frédérique Ries (A6-0260/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2008)0410)


8. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att sammanträdena under sammanträdesperioden september II (22-25.09.2008) kommer att hållas i Bryssel.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Palestinska fångar i Israel - RC-B6-0343/2008:

Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke och Philip Claeys

Betänkande Hélène Flautre - A6-0309/2008:

Véronique De Keyser, Frank Vanhecke och Ryszard Czarnecki

Ett millenium för utveckling - Mål 5: Förbättring av mödrars hälsa - RC-B6-0377/2008:

Zita Pleštinská, Frank Vanhecke, Daniel Hannan och Linda McAvan

Betänkande Syed Kamall - A6-0283/2008:

Czesław Adam Siekierski

Betänkande Josu Ortuondo Larrea - A6-0308/2008:

Czesław Adam Siekierski


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Ewa Tomaszewska och Corien Wortmann-Kool hade meddelat att deras röstapparater inte hade fungerat under delar av omröstningen om förslaget till gemensam resolution om «Ett millenium för utveckling - Mål 5: Förbättring av mödrars hälsa» - RC-B6-0377/2008.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 02.09.2008).


12.1. Statskupp i Mauretanien

Resolutionsförslag B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 och B6-0409/2008

Alain Hutchinson, Marios Matsakis, Esko Seppänen, Marie Anne Isler Béguin, Ryszard Czarnecki och Colm Burke redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Koenraad Dillen, grupplös, och Filip Kaczmarek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Eija-Riitta Korhola, Glyn Ford och Zbigniew Zaleski.

Talare: Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 04.09.2008.


12.2. Hängningar i Iran

Resolutionsförslag B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 och B6-0404/2008

Paulo Casaca, Charles Tannock, Marios Matsakis, Feleknas Uca, Raül Romeva i Rueda och Marcin Libicki redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen, Proinsias De Rossa för PSE-gruppen, Marco Cappato för ALDE-gruppen, Mogens Camre för UEN-gruppen, Koenraad Dillen, grupplös, Bernd Posselt, Józef Pinior, Janusz Onyszkiewicz och Marek Aleksander Czarnecki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Dumitru Oprea, Aloyzas Sakalas, Ewa Tomaszewska och Zbigniew Zaleski.

Talare: Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.2 i protokollet av den 04.09.2008.


12.3. Mord på albiner i Tanzania

Resolutionsförslag B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 och B6-0407/2008

Ryszard Czarnecki, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis och Erik Meijer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Charles Tannock för PPE-DE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen, Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen, och Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Avril Doyle.

Talare: Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.3 i protokollet av den 04.09.2008.


13. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


13.1. Statskupp i Mauretanien (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 och B6-0409/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0386/2008

(ersätter B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-0398/2008, B6-0408/2008 och B6-0409/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Colm Burke, Charles Tannock, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Carlos José Iturgaiz Angulo, Laima Liucija Andrikienė, Iles Braghetto och Jean-Pierre Audy för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti och Alain Hutchinson för PSE-gruppen,

Marios Matsakis och Thierry Cornillet för ALDE-gruppen,

Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka och Adam Bielan för UEN-gruppen,

Marie Anne Isler Béguin och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen,

Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen

Talare: Colm Burke, som lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 8 (beaktades) och uppmärksammade en rättelse som måste föras in i punkt 10 .

Antogs (P6_TA(2008)0411)


13.2. Hängningar i Iran (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 och B6-0404/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0389/2008

(ersätter B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-0401/2008, B6-0403/2008 och B6-0404/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam och Tadeusz Zwiefka för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Christa Prets och Paulo Casaca för PSE-gruppen,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries och Renate Weber för ALDE-gruppen,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański och Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen,

Angelika Beer, Monica Frassoni och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen

Talare: Marco Cappato, som lade fram två muntliga ändringsförslag som var och en innebar tillägg av en ny punkt (beaktades).

Talare: Raül Romeva i Rueda, som lade fram två muntliga ändringsförslag till punkt 9 respektive skäl K, Paulo Casaca för PSE-gruppen, Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, Tunne Kelam, som lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl K, Mogens Camre för UEN-gruppen, och Alain Hutchinson, som lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 9 (de muntliga ändringsförslagen från Raül Romeva i Rueda beaktades inte eftersom mer än 40 ledamöter motsatte sig detta; de muntliga ändringsförslagen från Tunne Kelam och Alain Hutchinson beaktades).

Antogs (P6_TA(2008)0412)


13.3. Mord på albiner i Tanzania (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 och B6-0407/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0387/2008

(ersätter B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-0405/2008, B6-0406/2008 och B6-0407/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock och Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Josep Borrell Fontelles och Alain Hutchinson för PSE-gruppen,

Renate Weber och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska och Adam Bielan för UEN-gruppen,

Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen,

Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0413)


14. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av PPE-DE-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien: Dragoş Florin David

delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen: Sebastiano Sanzarello

delegationen för förbindelserna med Afghanistan: Eleonora Lo Curto

tillfälliga utskottet för klimatförändringar: Iva Zanicchi


15. Beslut om vissa dokument

Hänvisningar till utskott

utskottet LIBE

- Rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser (2008/2123(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: LIBE

utskottet PETI

- Allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (KOM(2008)0229 - C6-0184/2008 - 2008/0090(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: PETI, AFCO, JURI

Beslut om att utarbeta ett betänkande, enligt artikel 202 i arbetsordningen

utskottet AFCO

- Parlamentets användning av unionens symboler (2007/2240(REG))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden

utskottet AFCO

- Europaparlamentets initiativ rörande dess sammansättning från och med den 14 juli 2009. (2008/2168(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 09.07.2008)

utskottet LIBE

- Tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (2008/2184(INI))
(rådgivande utskott: JURI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 09.07.2008)

utskottet REGI

- Genomförandet av strukturfondsförordningen 2007-2013: resultatet av samrådet beträffande de nationella sammanhållningsstrategierna och de operationella programmen (2008/2183(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 09.07.2008)

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 39 i arbetsordningen)

utskottet AFCO

- Riktlinjer för ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av medborgares initiativ i enlighet med artikel 11.4 i EU-fördraget (2008/2169(INI))
(rådgivande utskott: PETI, LIBE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 09.07.2008)

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 45 i arbetsordningen)

utskottet DEVE

- De ekonomiska partnerskapsavtalens inverkan på utvecklingen (2008/2170(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 09.07.2008)

utskottet JURI

- Samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (2008/2180(INI))
(rådgivande utskott: LIBE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 09.07.2008)

utskottet PECH

- Mot en "Europeisk förvaltningsplan för skarvar" för att minska skarvarnas allt större inverkan på fiskebestånden, fisket och vattenbruket (2008/2177(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 09.07.2008)

- Den gemensamma fiskeripolitiken och en ekosystemansats i fiskeförvaltningen (2008/2178(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 09.07.2008)

utskottet AGRI

- Klyftan mellan producent- och konsumentpriser (2008/2175(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 09.07.2008)

utskottet CULT

- Gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet (2008/2179(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 09.07.2008)

utskottet FEMM

- Lika behandling av män och kvinnor och lika tillgång till scenkonsten (2008/2182(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 09.07.2008)

utskottet IMCO

- Skydd av konsumenter, i synnerhet minderåriga, när det gäller videospel (2008/2173(INI))
(rådgivande utskott: CULT, LIBE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 09.07.2008)

- Europeisk yrkeslicens för tillhandahållare av tjänster (2008/2172(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 09.07.2008)

utskottet INTA

- Handel och ekonomiska förbindelser med Kina (2008/2171(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, AFET, ITRE, ECON, IMCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 09.07.2008)

utskottet LIBE

- Utvecklingen av Europeiska unionens gränsförvaltning och motsvarande erfarenheter från tredjeländer (2008/2181(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, AFET)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 09.07.2008)

utskottet REGI

- Grönboken om den territoriella sammanhållningen och en lägesanalys av debatten om den framtida reformen av sammanhållningspolitiken (2008/2174(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 09.07.2008)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 114.3 i arbetsordningen)

utskottet LIBE

- Utvärdering av avtalet mellan Australien och EU om behandlingen av passageraruppgifter (2008/2187(INI))
(rådgivande utskott: AFET)

- Förstärkning av säkerheten och de grundläggande rättigheterna på Internet (2008/2160(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ITRE)


16. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 116.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

35/2008

Othmar Karas, Edit Herczog, Wolf Klinz, Olle Schmidt och Alexander Radwan

333

39/2008

Urszula Krupa och Witold Tomczak

24

40/2008

Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson och Pierre Pribetich

76

41/2008

Bogusław Rogalski

11

42/2008

Andreas Mölzer

21

43/2008

Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská och Holger Krahmer

28

44/2008

Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai och Alexander Alvaro

405

45/2008

Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas och Harlem Désir

103

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek och Daniel Cohn-Bendit

93

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira och Frieda Brepoels

71

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai och Marian Harkin

237

49/2008

Jana Bobošíková

23

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson och Anna Záborská

407

51/2008

Riccardo Ventre

20

52/2008

Adrian Severin

50

53/2008

Daniel Strož

18

54/2008

Ilda Figueiredo och Pedro Guerreiro

16

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter och Johannes Blokland

18

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête och Cristina Gutiérrez-Cortines

123

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior och Helga Trüpel

45

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka och Jaromír Kohlíček

16

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

14

60/2008

Urszula Krupa och Witold Tomczak

6

61/2008

Daciana Octavia Sârbu och Magor Imre Csibi

22

62/2008

Bruno Gollnisch

12

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes och Fiona Hall

84

64/2008

Vladimír Železný

14

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov och Slavi Binev

8

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms och Csaba Sándor Tabajdi

19

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou och Christel Schaldemose

26

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson och Neil Parish

29

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott och Adamos Adamou

92

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin och Jean Lambert

32

71/2008

Andreas Mölzer

17


17. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


18. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 22.09.200825.09.2008.


19. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Cocilovo, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klinz, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikolášik, Mitchell, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Napoletano, Nassauer, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy