Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0233(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0267/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0267/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/09/2008 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0414

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

5.1. Κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου [COM(2007)0653 - C6-0395/2007 - 2007/0233(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Helmuth Markov (A6-0267/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0414)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου