Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 23 септември 2008 г. - Брюксел

5.8. Табло за резултатите за вътрешния пазар (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно таблото за резултатите за вътрешния пазар [2008/2056(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Charlotte Cederschiöld (A6-0272/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0421)

Правна информация - Политика за поверителност