Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0237B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0330/2008

Συζήτηση :

PV 23/09/2008 - 9
CRE 23/09/2008 - 9

Ψηφοφορία :

PV 24/09/2008 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0448

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

9. Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης ***II - Διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών ***II - Ευθύνη των μεταφορέων στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος ***II - Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα (αναδιατύπωση) ***II - Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) ***II - Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης [05719/3/2008 - C6-0225/2008 - 2005/0239(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dirk Sterckx (A6-0334/2008)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/35/ΕΚ και 2002/59/ΕΚ [05721/5/2008 - C6-0226/2008 - 2005/0240(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jaromír Kohlíček (A6-0332/2008)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ευθύνη των μεταφορέων στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος [06389/2/2008 - C6-0227/2008 - 2005/0241(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0333/2008)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (αναδιατύπωση) [05722/3/2008 - C6-0224/2008 - 2005/0238(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Dominique Vlasto (A6-0335/2008)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) [05724/2/2008 - C6-0222/2008 - 2005/0237A(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Luis de Grandes Pascual (A6-0331/2008)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) [05726/2/2008 - C6-0223/2008 - 2005/0237B(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Luis de Grandes Pascual (A6-0330/2008)

Ο Dirk Sterckx παρουσιάζει τη σύσταση A6-0334/2008.

Ο Paolo Costa παρουσιάζει τη σύσταση A6-0333/2008.

Η Dominique Vlasto παρουσιάζει τη σύσταση A6-0335/2008.

Ο Luis de Grandes Pascual παρουσιάζει τις συστάσεις A6-0331/2008 και A6-0330/2008.

Ο Jaromír Kohlíček παρουσιάζει τη σύσταση A6-0332/2008.

Παρεμβαίνουν οι Dominique Bussereau (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Antonio Tajani (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου