Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 23 септември 2008 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Въпроси за устен отговор (внасяне)
 4.Борба срещу тероризма * - Защита на личните данни * (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Статистика на Общността за външната търговия с трети държави ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Защита на видове от дивата флора и фауна - изпълнителни правомощия на Комисията ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Статистически справки при автомобилен превоз на товари по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Европейска година на творчеството и иновациите (2009 г.) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.6.Проект на коригиращ бюджет № 6/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.7.Последващи действия във връзка с Конференцията в Монтерей относно финансирането за развитие, проведена през 2002 г. (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.8.Табло за резултатите за вътрешния пазар (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.9.Подобряване на качеството на подготовката на учителите (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.10.Болонският процес и мобилността на студентите (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.11.Привеждане на правните актове в съответствие с новото Решение за комитология (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.12.Хедж фондовете и фондовете за частно участие (гласуване)
  
5.13.Прозрачност на институционалните инвеститори (гласуване)
  
5.14.Изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ***I (гласуване)
  
5.15.Статистика на отпадъците, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ***I (гласуване)
  
5.16.Адаптиране на някои актове към процедурата по регулиране с контрол, Регламент „Омнибус“ - част втора ***I (гласуване)
  
5.17.Експлоатация и търговия с натурални минерални води (преработка) ***I (гласуване)
  
5.18.Оцветителите, които могат да се добавят към лекарствени препарати (преработка) ***I (гласуване)
  
5.19.Храни, предназначени за специфична хранителна употреба (преработка) ***I (гласуване)
  
5.20.Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (преработка) ***I (гласуване)
  
5.21.Екстракционни разтворители, използвани в производството на храни и хранителни съставки (преработка) ***I (гласуване)
  
5.22.Борба срещу тероризма *(гласуване)
  
5.23.Защита на личните данни * (гласуване)
  
5.24.Разисквания на Комисията по петиции през парламентарната 2007 г. (гласуване)
  
5.25.Състояние и перспективи за земеделието в планинските региони (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***II - Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***II - Отговорност на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия ***II - Държавен пристанищен контрол (преработка) ***II - Проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработка) ***II - Проверка и преглед на кораби (преработка) ***II (разискване)
 10.Приветствие с добре дошли
 11.Създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***II - Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***II - Отговорност на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия ***II - Държавен пристанищен контрол (преработка) ***II - Проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработка) ***II - Проверка и преглед на кораби (преработка) ***II (продължeние на разискването)
 12.Пиратски атаки (разискване)
 13.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 14.Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) (решение) * - Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) (регламент) * (разискване)
 15.Сключване от името на Европейската общност на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. * - Международно споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. (разискване)
 16.Производства пред Съда на Европейските общности (изменение на член 121 от Правилника) (разискване)
 17.Решения относно някои документи
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (281 kb) Присъствен списък (63 kb)       
 
Протокол (203 kb) Присъствен списък (24 kb) Резултати от гласувания (347 kb) Резултати от поименно гласуване (1427 kb) 
 
Протокол (275 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (168 kb) Резултати от поименно гласуване (435 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност