Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Ετήσια συζήτηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον Κοινό Χώρο Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (άρθρα 2 και 39 της Συνθήκης ΕΕ) B6-0425/2008: Simon Busuttil

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Ετήσια συζήτηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον Κοινό Χώρο Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (άρθρα 2 και 39 της Συνθήκης ΕΕ) B6-0425/2008: Frank Vanhecke

Έκθεση Marianne Mikko - A6-0303/2008: Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen και Pál Schmitt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE

Έλεγχος των τιμών της ενέργειας RC-B6-0428/2008: Peter Baco και Czesław Adam Siekierski

Έκθεση Alessandro Foglietta - A6-0256/2008: Renate Sommer

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου