Indeks 
Protokol
PDF 185kWORD 114k
Torsdag den 25. september 2008 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Årlig drøftelse om de fremskridt, der er gjort med hensyn til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (artikel 2 og 39 af TEU) (indgivne beslutningsforslag)
 3.Bevillingsoverførsler
 4.Den sociale velfærdspakke (anden del: sundhedspleje på tværs af grænserne) (forhandling)
 5.Velkomstord
 6.Erklæring fra formanden
 7.Afstemningstid
  
7.1.Ikkekommerciel lokalradio og -tv i Europa (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.2.Merværdiafgift med hensyn til behandlingen af forsikringstjenester og finansielle tjenester * (afstemning)
  
7.3.Årlig drøftelse om de fremskridt, der er gjort med hensyn til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (artikel 2 og 39 af TEU) (afstemning)
  
7.4.Koncentration og pluralisme i medierne i Den Europæiske Union (afstemning)
  
7.5.Håndtering af energipriserne (afstemning)
  
7.6.Hvidbog om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme (afstemning)
  
7.7.Kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder online (afstemning)
  
7.8.IASCF: Gennemgang af vedtægterne - Offentlig ansvarlighed og sammensætningen af IASB - forslag til ændringer (afstemning)
  
7.9.Den sociale velfærdspakke (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Valgs prøvelse
 12.Meddelelse af Rådets fælles holdninger
 13.Status over reformerne af Europaskolerne (forhandling)
 14.Modtagne dokumenter
 15.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste møde
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Marek SIWIEC
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 10.00.


2. Årlig drøftelse om de fremskridt, der er gjort med hensyn til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (artikel 2 og 39 af TEU) (indgivne beslutningsforslag)

Mundtlig forespørgsel (O-0005/2008) af Jean-Marie Cavada, for LIBE, til Rådet: Den årlige debat i 2007 om fremskridt opnået på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EU-traktatens artikel 2 og artikel 39) (B6-0006/2008)

Mundtlig forespørgsel (O-0006/2008) af Jean-Marie Cavada, for LIBE, til Kommissionen: Den årlige debat i 2007 om fremskridt opnået på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EU-traktatens artikel 2 og artikel 39) (B6-0007/2008)

Forhandlingen havde fundet sted den 31.01.2008 (punkt 4 i protokollen af 31.01.2008).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Gérard Deprez, for LIBE, om den årlige drøftelse om de fremskridt, der i 2007 er opnået på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EU-traktatens artikel 2 og 39) (B6-0425/2008)

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 25.09.2008.


3. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 23/2008 (C6-0302/2008).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen af 25.06.2002, som ændret den 13.12.2006, godkendt den foreslåede overførsel som helhed.


4. Den sociale velfærdspakke (anden del: sundhedspleje på tværs af grænserne) (forhandling)

Første del af forhandlingen havde fundet sted den 2. september 2008 (punkt 4 i protokollen af 02.09.2008).

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den sociale velfærdspakke (anden del: sundhedspleje på tværs af grænserne)

Roselyne Bachelot-Narquin (formand for Rådet) og Androula Vassiliou (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: John Bowis for PPE-DE-Gruppen, Dagmar Roth-Behrendt for PSE-Gruppen, Jules Maaten for ALDE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for IND/DEM-Gruppen, Luca Romagnoli, løsgænger, Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Elizabeth Lynne, Ewa Tomaszewska, Eva-Britt Svensson, Hanne Dahl, Irena Belohorská, Ria Oomen-Ruijten, Anne Van Lancker og Marian Harkin.

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

Talere: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Anneli Jäätteenmäki, Søren Bo Søndergaard, Alojz Peterle, Evelyne Gebhardt, Othmar Karas, Mia De Vits, Milan Gaľa, Pier Antonio Panzeri, Roberta Alma Anastase, Daciana Octavia Sârbu og Dariusz Rosati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zita Pleštinská, Arlene McCarthy, Marios Matsakis, Czesław Adam Siekierski, Christel Schaldemose, Colm Burke, Proinsias De Rossa, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Elisabeth Morin og Panayiotis Demetriou.

Talere: Roselyne Bachelot-Narquin og Androula Vassiliou.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk og Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen, om den sociale velfærdspakke (B6-0378/2008)

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni for GUE/NGL-Gruppen, om den sociale velfærdspakke (B6-0379/2008)

- Graham Watson, Bernard Lehideux, Gérard Deprez, Hannu Takkula, Jean Marie Beaupuy, Luigi Cocilovo, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Jules Maaten og Viktória Mohácsi for ALDE-Gruppen, om den sociale velfærdspakke (B6-0427/2008)

- Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, om socialpagten (B6-0429/2008)

- Martin Schulz, Harlem Désir og Stephen Hughes for PSE-Gruppen, om den sociale velfærdspakke (B6-0433/2008)

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo og Mary Lou McDonald for GUE/NGL-Gruppen, om den sociale velfærdspakke (B6-0434/2008)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 25.09.2008.

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING


5. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra Knesset, under ledelse af Amira Dotan, som havde taget plads i den officielle loge.

°
° ° °

Talere: Sarah Ludford, der henviste til en e-mail fra generalsekretæren fra den 23.09.2008 om genoptagelsen af Parlamentets aktiviteter i Strasbourg fra oktober II-mødeperioden, ønskede at få oplyst, på hvilket grundlag denne beslutning var blevet taget (formanden svarede, at der ville blive udsendt en meddelelse til alle medlemmerne) og Alexander Alvaro, der protesterede mod, at opslaget om at støtte skriftlig erklæring nr. 0075/2008 om afholdelse af alle Europa-Parlamentets mødeperioder i Bruxelles var blevet fjernet uden tilladelse fra forfatterne af den nævnte skriftlige erklæring (formanden tog oplysningen til efterretning).


6. Erklæring fra formanden

Formanden fremsatte en erklæring i anledning af den europæiske sprogdag, der ville blive fejret den efterfølgende dag, den 26.09.2008.

°
° ° °

Elizabeth Lynne, der vendte tilbage til det spørgsmål, der tidligere var blevet rejst af Sarah Ludford (formanden svarede, at sikkerheden i Parlamentets bygninger i Strasbourg var på samme niveau som i bygningerne i Bruxelles).


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Ikkekommerciel lokalradio og -tv i Europa (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Ikkekommerciel lokalradio og -tv i Europa [2008/2011(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Karin Resetarits (A6-0263/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2008)0456)


7.2. Merværdiafgift med hensyn til behandlingen af forsikringstjenester og finansielle tjenester * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til behandlingen af forsikringstjenester og finansielle tjenester [KOM(2007)0747 - C6-0473/2007 - 2007/0267(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Joseph Muscat (A6-0344/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0457)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0457)


7.3. Årlig drøftelse om de fremskridt, der er gjort med hensyn til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (artikel 2 og 39 af TEU) (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0425/2008

Forhandlingen havde fundet sted den 31.01.2008 (punkt 4 i protokollen af 31.01.2008).

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslaget den 25.09.2008 (punkt 3 i protokollen af 25.09.2008).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0458)

Indlæg til afstemningen:

Manfred Weber for PPE-DE-Gruppen havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 1, der ikke var blevet godtaget, da mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse imod, at det blev taget under behandling.


7.4. Koncentration og pluralisme i medierne i Den Europæiske Union (afstemning)

Betænkning: Koncentration og pluralisme i medierne i Den Europæiske Union [2007/2253(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Marianne Mikko (A6-0303/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Talere: Ignasi Guardans Cambó, der kritiserede den nylige ændring af forretningsordenens artikel 45, stk. 2, der efter hans mening gjorde det sværere for de politiske grupper at nå til enighed, Monica Frassoni, om samme emne samt om situationen for medierne i Italien, Marianne Mikko (ordfører), Pál Schmitt, der beklagede, at den betænkning, der nu skulle sættes til afstemning, ikke havde været genstand for en forhandling men for en ”kortfattet forelæggelse” i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 131 a, Daniel Cohn-Bendit om proceduren for ændring af forretningsordningen, og Stefano Zappalà om Monica Frassonis indlæg (formanden understregede, at Parlamentet var enerådende med hensyn til ændringer af forretningsordenen og besluttede at påbegynde afstemningen).

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0459)


7.5. Håndtering af energipriserne (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0428/2008, B6-0431/2008, B6-0435/2008, B6-0436/2008, B6-0445/2008 og B6-0446/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0428/2008

(erstatter B6-0428/2008, B6-0431/2008, B6-0436/2008 og B6-0445/2008):

stillet af:

Giles Chichester og Urszula Gacek for PPE-DE-Gruppen,
Hannes Swoboda og Robert Goebbels for PSE-Gruppen,
Wolf Klinz, Sophia in 't Veld og Anne Laperrouze for ALDE-Gruppen,
Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Eugenijus Maldeikis, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberts Zīle og Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen.

Vedtaget (P6_TA(2008)0460)

(Forslag til beslutning B6-0435/2008 og B6-0446/2008 bortfaldt).

Indlæg til afstemningen:

Urszula Gacek gjorde opmærksom på, at der havde været et teknisk problem med overførslen af skriftlige erklæringer i henhold til forretningsordenens artikel 142, stk. 7.


7.6. Hvidbog om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme (afstemning)

Betænkning: Hvidbog om sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme [2007/2285(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0461)


7.7. Kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder online (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0423/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0462)


7.8. IASCF: Gennemgang af vedtægterne - Offentlig ansvarlighed og sammensætningen af IASB - forslag til ændringer (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0450/2008

Talere: Piia-Noora Kauppi for PPE-DE-Gruppen, der anmodede om en udsættelse af afstemningen til næste mødeperiode i henhold til forretningsordenens artikel 170, stk. 4, og Pervenche Berès, formand for ECON, der støttede denne anmodning.

Parlamentet godkendte denne anmodning.


7.9. Den sociale velfærdspakke (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0376/2008, B6-0378/2008, B6-0427/2008, B6-0429/2008, B6-0433/2008 og B6-0434/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING B6-0378/2008
Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B6-0427/2008
Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B6-0429/2008
Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B6-0433/2008
Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B6-0434/2008
Forkastet

Indlæg til afstemningen:

Philip Bushill-Matthews for PPE-DE-Gruppen, tog beslutningsforslag B6-0376/2008 fra PPE-DE-Gruppen tilbage.


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Årlig drøftelse om de fremskridt, der er gjort med hensyn til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (artikel 2 og 39 af TEU) B6-0425/2008: Simon Busuttil

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

Årlig drøftelse om de fremskridt, der er gjort med hensyn til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (artikel 2 og 39 af TEU) B6-0425/2008: Frank Vanhecke

Betænkning: Marianne Mikko - A6-0303/2008: Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen og Pál Schmitt for PPE-DE-Gruppen

Håndtering af energipriserne RC-B6-0428/2008: Peter Baco og Czesław Adam Siekierski

Betænkning: Alessandro Foglietta - A6-0256/2008: Renate Sommer


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Zuzana Roithová havde gjort opmærksom på, at hendes afstemningsanlæg ikke havde virket under afstemningen om betænkning: Alessandro Foglietta - A6-0256/2008.


(Mødet udsat kl. 13.00 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

Pierre Schapira havde meddelt, at han havde været til stede, men at hans navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.


11. Valgs prøvelse

Parlamentet havde efter forslag fra JURI-Udvalget besluttet at erklære følgende medlemmers mandater for gyldige: Flaviu Călin Rus, med virkning fra den 24. juni 2008, Eleonora Lo Curto, med virkning fra den 24. juli 2008 og Andrzej Wielowieyski, med virkning fra den 26. august 2008.


12. Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Formanden afgav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende fælles holdninger, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Fælles holdning af 19. maj 2008 fastlagt af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD))
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Rådets fælles holdning af 15. september 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omsætning af plantebeskyttelsesmidler (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD))
henvist til: kor.udv.: ENVI

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 26.09.2008.


13. Status over reformerne af Europaskolerne (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0066/2008) af Katerina Batzeli og Erna Hennicot-Schoepges, for CULT, til Kommissionen: Status over reformerne af Europaskolerne (B6-0454/2008)

Erna Hennicot-Schoepges begrundede den mundtlige forespørgsel.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Cornelis Visser for PPE-DE-Gruppen, Maria Badia i Cutchet for PSE-Gruppen, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen, László Tőkés for Verts/ALE-Gruppen, Kathy Sinnott for IND/DEM-Gruppen, Roberto Fiore, løsgænger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ryszard Czarnecki, Monica Maria Iacob-Ridzi, Zdzisław Zbigniew Podkański og Mihaela Popa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Dumitru Oprea, Roberta Alma Anastase, Zbigniew Zaleski, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Christopher Beazley, Mario Mauro og Erna Hennicot-Schoepges.

Siim Kallas tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra Rådet og Kommissionen modtaget:

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af et samarbejdsmemorandum mellem Organisationen for International Civil Luftfart og Det Europæiske Fællesskab vedrørende luftfartssikkerhedskontrol/ inspektioner og beslægtede spørgsmål (KOM(2008)0335 - C6-0320/2008 - 2008/0111(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kasakhstan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Ændret forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel, vedtaget samlet i Cape Town den 16. november 2001 (KOM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Arbejdsdokument fra Kommissionen: Forslag til interinstitutionel aftale - Partnerskab om formidling af EU (KOM(2007)0569 - C6-0331/2008 - 2007/2222(ACI))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

CULT

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (KOM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON


15. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 116, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dokument nr.

Af

Underskrifter

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

154

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

75

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

276

49/2008

Jana Bobošíková

27

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

424

51/2008

Riccardo Ventre

22

52/2008

Adrian Severin

64

53/2008

Daniel Strož

20

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

20

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

25

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

156

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

56

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

23

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

19

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

7

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

29

62/2008

Bruno Gollnisch

14

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

106

64/2008

Vladimír Železný

17

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

10

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

27

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

34

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

35

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

149

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

47

71/2008

Andreas Mölzer

22

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

19

73/2008

Jean-Claude Martinez

9

74/2008

Daniel Strož

9

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

101

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

24

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

20

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

40


16. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 172, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


17. Tidspunkt for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 08.10.2008 - 09.10.2008.


18. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.00.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia , Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fava, Fazakas, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Robsahm, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik