Rodyklė 
Protokolas
PDF 188kWORD 115k
Ketvirtadienis, 2008 m. rugsėjo 25 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Metinės diskusijos dėl pažangos Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje (ES sutarties 2 ir 39 straipsniai) (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos)
 3.Asignavimų perkėlimas
 4.Socialinių priemonių rinkinys (antra dalis: tarpvalstybiniai sveikatos tyrimai) (diskusijos)
 5.Oficialus pasveikinimas
 6.Pirmininko pareiškimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Bendruomenių žiniasklaida Europoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.PVM draudimo ir finansinėse paslaugose * (balsavimas)
  
7.3.Metinės diskusijos dėl pažangos Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje (ES sutarties 2 ir 39 straipsniai) (balsavimas)
  
7.4.Žiniasklaidos sutelkimas ir pliuralizmas Europos Sąjungoje (balsavimas)
  
7.5.Energijos kainų kilimo stabdymas (balsavimas)
  
7.6.Baltoji knyga dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti (balsavimas)
  
7.7.Kolektyvinis autorių teisių administravimas internetu (balsavimas)
  
7.8.„Tarptautinių apskaitos standartų komiteto fondas (TASKF). Sudėties peržiūra: viešoji atskaitomybė ir Tarptautinės apskaitos standartų tarybos (TAST) struktūra. Pasiūlymų dėl reformos rengimas“ (balsavimas)
  
7.9.Socialinis paketas (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Įgaliojimų tikrinimas
 12.Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas
 13.Europos mokyklų reformos pažangos ataskaita (diskusijos)
 14.Gauti dokumentai
 15.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 16.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 17.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 18.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Marek SIWIEC
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 10.00 val.


2. Metinės diskusijos dėl pažangos Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje (ES sutarties 2 ir 39 straipsniai) (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos)

Žodinis klausimas (O-0005/2008), kurį uždavė Jean-Marie Cavada LIBE komiteto vardu Tarybai: 2007 m. metinės diskusijos dėl pažangos, padarytos kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę (LSTE) (ES Sutarties 2 ir 39 straipsniai) (B6-0006/2008),

Žodinis klausimas (O-0006/2008), kurį uždavė Jean-Marie Cavada LIBE komiteto vardu Komisijai: 2007 m. metinės diskusijos dėl pažangos, padarytos kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę (LSTE) (ES Sutarties 2 ir 39 straipsniai) (B6-0007/2008)

Diskusijos buvo surengtos 2008 01 31 (punktas 4 protokolo 31.01.2008).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Gérard Deprez LIBE komiteto vardu – dėl kasmetinių diskusijų dėl 2007 m. pasiektos pažangos kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę (ES sutarties 2 ir 39 straipsniai) (B6-0425/2008).

Balsavimas: punktas 7.3 protokolo 25.09.2008.


3. Asignavimų perkėlimas

Biudžeto komitetas apsvarstė Europos Komisijos (C6-0302/2008) pasiūlymą perkelti asignavimus DEC 23/2008.

Atsižvelgęs į Tarybos nuomonę, jis leido perkelti visus asignavimus pagal 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento su 2006 m. gruodžio 13 d. pakeitimais 24 straipsnio 3 dalį.


4. Socialinių priemonių rinkinys (antra dalis: tarpvalstybiniai sveikatos tyrimai) (diskusijos)

Pirmoji diskusijų dalis vyko 2008 m. rugsėjo 2 d. (punktas 4 protokolo 02.09.2008).

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Socialinis paketas (antra dalis: tarpvalstybiniai sveikatos tyrimai)

Roselyne Bachelot-Narquin (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) ir Androula Vassiliou (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: John Bowis PPE-DE frakcijos vardu, Dagmar Roth-Behrendt PSE frakcijos vardu, Jules Maaten ALDE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu, Derek Roland Clark IND/DEM frakcijos vardu, Luca Romagnoli , nepriklausomas Parlamento narys, Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Elizabeth Lynne, Ewa Tomaszewska, Eva-Britt Svensson, Hanne Dahl, Irena Belohorská, Ria Oomen-Ruijten, Anne Van Lancker ir Marian Harkin.

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Anneli Jäätteenmäki, Søren Bo Søndergaard, Alojz Peterle, Evelyne Gebhardt, Othmar Karas, Mia De Vits, Milan Gaľa, Pier Antonio Panzeri, Roberta Alma Anastase, Daciana Octavia Sârbu ir Dariusz Rosati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zita Pleštinská, Arlene McCarthy, Marios Matsakis, Czesław Adam Siekierski, Christel Schaldemose, Colm Burke, Proinsias De Rossa, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Elisabeth Morin ir Panayiotis Demetriou.

Kalbėjo: Roselyne Bachelot-Narquin ir Androula Vassiliou.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ir Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu – dėl socialinių priemonių rinkinio (B6-0378/2008),

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio ir Umberto Guidoni GUE/NGL frakcijos vardu – dėl socialinių priemonių rinkinio (B6-0379/2008),

- Graham Watson, Bernard Lehideux, Gérard Deprez, Hannu Takkula, Jean Marie Beaupuy, Luigi Cocilovo, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Jules Maaten ir Viktória Mohácsi ALDE frakcijos vardu – dėl socialinių priemonių rinkinio (B6-0427/2008),

- Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu – dėl socialinių priemonių rinkinio (B6-0429/2008),

- Martin Schulz, Harlem Désir ir Stephen Hughes PSE frakcijos vardu – dėl socialinių priemonių rinkinio (B6-0433/2008),

- Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo ir Mary Lou McDonald GUE/NGL frakcijos vardu – dėl socialinių priemonių rinkinio (B6-0434/2008).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.9 protokolo 25.09.2008.

PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING


5. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Amira Dotan vadovaujamos delegacijos narius iš Kneseto.

°
° ° °

Kalbėjo: Sarah Ludford, kuri, remdamasi užvakar, antradienį, 2008 09 23, generalinio sekretoriaus išsiųstu el. laišku, kuriame nurodoma, kad nuo spalio mėn. II sesijos Parlamentas vėl atnaujins savo veiklą Strasbūre, paklausė, kokiu pagrindu buvo priimtas šis sprendimas (Pirmininkas atsakė, kad visiems nariams bus padarytas pareiškimas šiuo klausimu) ir Alexander Alvaro, kuris piktinosi dėl to, kad skelbimas, kuriame kviečiama palaikyti rašytinį pareiškimą Nr. 0075/2008 dėl visų Europos Parlamento plenarinių sesijų rengimo Briuselyje buvo nuimtas be minėtojo pareiškimo autorių sutikimo (Pirmininkas į tai atsižvelgė).


6. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą Europos kalbų dienos, kuri bus minima rytoj, 2008 09 26, proga.

°
° ° °

Kalbėjo Elizabeth Lynne, kuri dar kartą atkreipė dėmesį į Sarah Ludford anksčiau iškeltą klausimą (Pirmininkas atsakė, kad Parlamento pastatų Strasbūre saugumas yra tokio paties lygio, kaip ir Briuselyje).


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Bendruomenių žiniasklaida Europoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl bendruomenių žiniasklaidos Europoje [2008/2011(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Karin Resetarits (A6-0263/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2008)0456).


7.2. PVM draudimo ir finansinėse paslaugose * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatas, susijusias su draudimo ir finansinėmis paslaugomis [COM(2007)0747 - C6-0473/2007 - 2007/0267(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Joseph Muscat (A6-0344/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0457)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0457).


7.3. Metinės diskusijos dėl pažangos Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje (ES sutarties 2 ir 39 straipsniai) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0425/2008

Diskusijos buvo surengtos 2008 01 31 (punktas 4 protokolo 31.01.2008).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos paskelbtas 2008 09 25 (punktas 3 protokolo 25.09.2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0458).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Manfred Weber PPE-DE frakcijos vardu pateikė 1 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, nes jam nepritarė daugiau kaip 40 narių.


7.4. Žiniasklaidos sutelkimas ir pliuralizmas Europos Sąjungoje (balsavimas)

Pranešimas dėl žiniasklaidos sutelkimo ir pliuralizmo Europos Sąjungoje [2007/2253(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Marianne Mikko (A6-0303/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

Kalbėjo: Ignasi Guardans Cambó, kuris kritikavo naujausią Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnio 2 dalies pakeitimą, dėl kurio, jo nuomone, bus sunkiau siekti frakcijų susitarimo, Monica Frassoni ta pačia tema ir taip pat dėl žiniasklaidos padėties Italijoje, Marianne Mikko (pranešėjas), Pál Schmitt, kuris apgailestavo, kad pranešimas, dėl kurio buvo ką tik balsuojama, pagal Darbo tvarkos taisyklių 131a straipsnį buvo ne diskusijų, o „trumpo pristatymo“ objektas, Daniel Cohn-Bendit dėl DTT pakeitimų procedūros ir Stefano Zappalà dėl Monica Frassoni kalbos (Pirmininkas pabrėžė, kad Parlamentas turi įgaliojimus pats spręsti dėl savo Darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, ir pasiūlė toliau tęsti balsavimą).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0459).


7.5. Energijos kainų kilimo stabdymas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0428/2008, B6-0431/2008, B6-0435/2008, B6-0436/2008, B6-0445/2008 ir B6-0446/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0428/2008

(keičiama B6-0428/2008, B6-0431/2008, B6-0436/2008 ir B6-0445/2008):

pateiktas šių Parlamento narių:

Giles Chichester ir Urszula Gacek PPE-DE frakcijos vardu,
Hannes Swoboda ir Robert Goebbels PSE frakcijos vardu,
Wolf Klinz, Sophia in 't Veld ir Anne Laperrouze ALDE frakcijos vardu,
Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Eugenijus Maldeikis, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberts Zīle ir Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2008)0460).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0435/2008 ir B6-0446/2008 yra anuliuojami.)

Kalbėjo dėl balsavimo:

Urszula Gacek, kuri pranešė apie techninę problemą perduodant rašytinius pareiškimus, numatytus pagal Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnio 7 dalį.


7.6. Baltoji knyga dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti (balsavimas)

Pranešimas dėl Baltosios knygos dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti [2007/2285(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0461).


7.7. Kolektyvinis autorių teisių administravimas internetu (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0423/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0462).


7.8. „Tarptautinių apskaitos standartų komiteto fondas (TASKF). Sudėties peržiūra: viešoji atskaitomybė ir Tarptautinės apskaitos standartų tarybos (TAST) struktūra. Pasiūlymų dėl reformos rengimas“ (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0450/2008

Kalbėjo: Piia-Noora Kauppi PPE-DE frakcijos vardu, kuri paprašė atidėti balsavimą kitai sesijai, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalimi, ir Pervenche Berès, ECON komiteto pirmininkė, kuri pritarė šiam prašymui.

Parlamentas patenkino šį prašymą.


7.9. Socialinis paketas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0376/2008, B6-0378/2008, B6-0427/2008, B6-0429/2008, B6-0433/2008 ir B6-0434/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0378/2008
Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0427/2008
Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0429/2008
Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0433/2008
Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0434/2008
Atmesta

Kalbėjo dėl balsavimo:

Philip Bushill-Matthews PPE-DE frakcijos vardu, kuris atsiėmė jo frakcijos vardu pateiktą pasiūlymą dėl rezoliucijos B6-0376/2008.


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Metinės diskusijos dėl pažangos Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje (ES sutarties 2 ir 39 straipsniai) B6-0425/2008: Simon Busuttil

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Metinės diskusijos dėl pažangos Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje (ES sutarties 2 ir 39 straipsniai) B6-0425/2008: Frank Vanhecke;

Pranešimas: Marianne Mikko - A6-0303/2008: Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen ir Pál Schmitt PPE-DE frakcijos vardu;

Energijos kainų kilimo stabdymas RC-B6-0428/2008: Peter Baco ir Czesław Adam Siekierski;

Pranešimas: Alessandro Foglietta - A6-0256/2008: Renate Sommer.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Zuzana Roithová pranešė, kad balsuojant dėl Alessandro Foglietta pranešimo – A6-0256/2008, neveikė jos balsavimo pultas.


(Posėdis sustabdytas 13.00 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

Pierre Schapira pranešė, kad jis dalyvavo, bet jo pavardė neįrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.


11. Įgaliojimų tikrinimas

Parlamentas, remdamasis JURI komiteto pasiūlymu, nusprendė patvirtinti šių narių įgaliojimus: Flaviu Călin Rus – nuo 2008 m. birželio 24 d., Eleonoros Lo Curto – nuo 2008 m. liepos 24 d. ir Andrzejaus Wielowieyskio – nuo 2008 m. rugpjūčio 26 d.


12. Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad buvo gautos šios Tarybos bendrosios pozicijos su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos pozicija:

- 2008 m. gegužės 19 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- 2008 m. rugsėjo 15 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2008 09 26.


13. Europos mokyklų reformos pažangos ataskaita (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0066/2008), kurį uždavė Katerina Batzeli ir Erna Hennicot-Schoepges CULT komiteto vardu Komisijai: Europos mokyklų reformos pažangos ataskaita (B6-0454/2008)

Erna Hennicot-Schoepges pateikė žodinį klausimą.

Siim Kallas (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Cornelis Visser PPE-DE frakcijos vardu, Maria Badia i Cutchet PSE frakcijos vardu, Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu, Ewa Tomaszewska UEN frakcijos vardu, László Tőkés Verts/ALE frakcijos vardu, Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu, Roberto Fiore , nepriklausomas Parlamento narys, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ryszard Czarnecki, Monica Maria Iacob-Ridzi, Zdzisław Zbigniew Podkański ir Mihaela Popa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Dumitru Oprea, Roberta Alma Anastase, Zbigniew Zaleski, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Christopher Beazley, Mario Mauro ir Erna Hennicot-Schoepges.

Kalbėjo Siim Kallas.

Diskusijos baigtos.


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo sudaryti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ir Europos bendrijos bendradarbiavimo memorandumą dėl saugumo auditų ir (arba) patikrinimų bei susijusių klausimų (COM(2008)0335 - C6-0320/2008 - 2008/0111(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo pasirašymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą (COM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Europos bendrija sudaro 2001 m. lapkričio 16 d. Keiptaune bendrai priimtus Konvenciją dėl tarptautinių interesų, susijusių su mobiliąja įranga, ir jos protokolą dėl su orlaivių įranga susijusių dalykų (COM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Komisijos darbinis dokumentas: Pasiūlymas dėl institucijų susitarimo - Europos komunikacinė partnerystė (COM(2007)0569 - C6-0331/2008 - 2007/2222(ACI))

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

nuomonė :

CULT

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2182/2004 dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų (COM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON


15. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

46/2008

Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek, Daniel Cohn-Bendit

154

47/2008

Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Frieda Brepoels

75

48/2008

Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai, Marian Harkin

276

49/2008

Jana Bobošíková

27

50/2008

Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

424

51/2008

Riccardo Ventre

22

52/2008

Adrian Severin

64

53/2008

Daniel Strož

20

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

20

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

25

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

156

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

56

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

23

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

19

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

7

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

29

62/2008

Bruno Gollnisch

14

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

106

64/2008

Vladimír Železný

17

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

10

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

27

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

34

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

35

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

149

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

47

71/2008

Andreas Mölzer

22

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

19

73/2008

Jean-Claude Martinez

9

74/2008

Daniel Strož

9

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

101

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

24

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

20

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

40


16. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


17. Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks 2008 10 08 ir 2008 10 09.


18. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.00 val.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia , Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, De Veyrac, De Vits, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fava, Fazakas, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nechifor, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Poignant, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ransdorf, Rapkay, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Robsahm, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika