Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 20 октомври 2008 г. - Страсбург

5. Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета, съгласно член 68 от Правилника за дейността, ще подпише в сряда следните актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение:

- Решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.) (03645/2008/LEX - C6-0372/2008 - 2007/0278(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол - Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол - Част трета (03655/2008/LEX - C6-0371/2008 - 2007/0282(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол Част първа (03654/2008/LEX - C6-0370/2008 - 2007/0262(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (кодифицирана версия) (03634/2008/LEX - C6-0369/2008 - 2006/0264(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (кодифицирана версия) (03630/2008/LEX - C6-0368/2008 - 2006/0220(COD))

- Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности (кодифицирана версия) (03628/2008/LEX - C6-0367/2008 - 2006/0159(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак (03638/2008/LEX - C6-0366/2008 - 2006/0206(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Решение 85/368/ЕИО на Съвета относно съответствието между професионалните квалификации на страните-членки на Европейските общности (03640/2008/LEX - C6-0365/2008 - 2007/0234(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газ и електроенергия за промишлени крайни потребители (преработена) (03647/2008/LEX - C6-0364/2008 - 2007/0253(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор (03619/2008/LEX - C6-0363/2008 - 2007/0002(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно премахване на извършвания контрол по границите на държавите-членки в областта на шосейния и вътрешноконтиненталния воден транспорт (кодифицирана версия) (03627/2008/LEX - C6-0362/2008 - 2006/0146(COD))

Правна информация - Политика за поверителност