Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 20 października 2008 r. - Strasburg

5. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (2010) (03645/2008/LEX - C6-0372/2008 - 2007/0278(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, przewidzianej w art. 251 traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. - Część trzecia (03655/2008/LEX - C6-0371/2008 - 2007/0282(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowujące do decyzji rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 traktatu, w zakresie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Część pierwsza (03654/2008/LEX - C6-0370/2008 - 2007/0262(COD))

- Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja ujednolicona) (03634/2008/LEX - C6-0369/2008 - 2006/0264(COD))

- Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (wersja ujednolicona) (03630/2008/LEX - C6-0368/2008 - 2006/0220(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (WE, EURATOM) w sprawie przekazywania do urzędu statystycznego wspólnot europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności (wersja ujednolicona) (03628/2008/LEX - C6-0367/2008 - 2006/0159(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej (03638/2008/LEX - C6-0366/2008 - 2006/0206(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady uchylająca decyzję Rady 85/368/EWG w sprawie porównywalności kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej (03640/2008/LEX - C6-0365/2008 - 2007/0234(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (przekształcenie) (03647/2008/LEX - C6-0364/2008 - 2007/0253(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie statystyki energii (03619/2008/LEX - C6-0363/2008 - 2007/0002(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (wersja ujednolicona) (03627/2008/LEX - C6-0362/2008 - 2006/0146(COD))

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności