Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 20 oktober 2008 - Strasbourg

5. Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under onsdagen skulle underteckna följande rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet, i enlighet med artikel 68 i parlamentets arbetsordning:

- Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010) (03645/2008/LEX - C6-0372/2008 - 2007/0278(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av förfarandet i artikel 251 i fördraget, vad avser det föreskrivande förfarandet med kontroll - Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll - Del III (03655/2008/LEX - C6-0371/2008 - 2007/0282(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll - Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll - Del I (03654/2008/LEX - C6-0370/2008 - 2007/0262(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (03634/2008/LEX - C6-0369/2008 - 2006/0264(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (kodifierad version) (03630/2008/LEX - C6-0368/2008 - 2006/0220(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (kodifierad version) (03628/2008/LEX - C6-0367/2008 - 2006/0159(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (03638/2008/LEX - C6-0366/2008 - 2006/0206(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av rådets beslut 85/368/EEG om jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan medlemsstaterna inom EG (03640/2008/LEX - C6-0365/2008 - 2007/0234(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare (omarbetning) (03647/2008/LEX - C6-0364/2008 - 2007/0253(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om energistatistik (03619/2008/LEX - C6-0363/2008 - 2007/0002(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om avskaffande av gränskontroller mellan medlemsstaterna vid transporter på väg och inre vattenvägar (kodifierad version) (03627/2008/LEX - C6-0362/2008 - 2006/0146(COD))

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy