Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 20. oktober 2008 - Strasbourg

6. Berigtigelse til en vedtaget tekst (forretningsordenens artikel 204a)

Det kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. maj 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om statistikker over husdyrbestande og kødproduktion og om ophævelse af Rådets direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF
P6_TA-PROV(2008)0206 - (KOM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051 (COD)) - AGRI

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 204a, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 48 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik