Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 20. lokakuuta 2008 - Strasbourg

7. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) parlamentin valiokunnilta:

1.1) mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (dikloorimetaani) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksien osalta (KOM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2000/597/EY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 muuttamisesta (KOM(2008)0223 - C6-0197/2008 - 2008/0089(CNS)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Alain Lamassoure (A6-0342/2008)

- Mietintö hallintotavasta ja kumppanuudesta kansallisella, alueellisella ja hankekohtaisella tasolla aluepolitiikan alalla (2008/2064(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

- Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta 2007 (2008/2158(INI)) - PETI-valiokunta - Esittelijä: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2201/2003 muuttamisesta tuomioistuimen toimivallan osalta sekä avioliittoasioissa sovellettavaa lakia koskevien sääntöjen antamisesta (KOM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

- Mietintö yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta – komission 24. vuosikertomus (2008/2046(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0363/2008)

- Mietintö maailmanlaajuisen ilmastonmuutosliittouman luomisesta Euroopan unionin ja ilmastonmuutokselle altteimpien köyhien kehitysmaiden välille (2008/2131(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Anders Wijkman (A6-0366/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2008)0170 - C6-0292/2008 - 2008/0066(CNS)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Angelika Niebler (A6-0367/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta (KOM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Neil Parish (A6-0368/2008)

- Mietintö työehtosopimuksia koskevista haasteista EU:ssa (2008/2085(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Jan Andersson (A6-0370/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ja Euroopan yhteisön välisen turvatoimien auditointeja/tarkastuksia ja niihin liittyviä kysymyksiä koskevan yhteistyöpöytäkirjan tekemisestä (KOM(2008)0335 - C6-0320/2008 - 2008/0111(CNS)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Paolo Costa (A6-0374/2008)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Doris Pack (A6-0378/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta lentoliikenteen alan sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Diana Wallis (A6-0379/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0098 - C6-0144/2008 - 2008/0049(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Diana Wallis (A6-0380/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yksinkertaisista paineastioista (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0202 - C6-0172/2008 - 2008/0076(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Diana Wallis (A6-0381/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0369 - C6-0244/2008 - 2008/0126(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Diana Wallis (A6-0385/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta (kodifioitu toisinto) (KOM(2008)0073 - C6-0147/2008 - 2008/0053(CNS)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Diana Wallis (A6-0386/2008)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 639/2004 muuttamisesta (KOM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

- Mietintö esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 - Pääluokka I - Parlamentti, Pääluokka II - Neuvosto, Pääluokka IV- Tuomioistuin, Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin, Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, Pääluokka VII- Alueiden komitea, Pääluokka VIII - Euroopan oikeusasiamies, Pääluokka IX - Euroopan tietosuojavaltuutettu (11950/2008 [[02]] - C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

- Mietintö esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 ja oikaisukirjelmästä nro 1/2009 alustavaan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 - Pääluokka III – Komissio (11950/2008 [[01]] - C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Jutta Haug (A6-0398/2008)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan nojalla (KOM(2008)0557 - C6-0318/2008 - 2008/2253(ACI)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Reimer Böge (A6-0399/2008)

- Mietintö johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionista saatujen lentoliikenteenharjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle (2008/2187(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Sophia In 'T Veld (A6-0403/2008)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta (KOM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan nojalla (KOM(2008)0547 - C6-0312/2008 - 2008/2251(ACI)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Reimer Böge (A6-0405/2008)

- * Mietintö luonnoksesta neuvoston puitepäätökseksi eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosoikeudenkäyntejä varten (13076/2007 - C6-0293/2008 - 2003/0270(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Gérard Deprez (A6-0408/2008)

- Mietintö esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2008 varainhoitovuodeksi 2008 - Pääluokka III – Komissio (2008/2252(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Kyösti Virrankoski (A6-0412/2008)

1.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi vuokratyöstä (10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Harlem Désir (A6-0373/2008)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi lentoasemamaksuista (08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

2) jäseniltä:

2.1) suulliset kysymykset kyselytunnille (työjärjestyksen 109 artikla) (B6-0475/2008)

- neuvostolle:

Moraes Claude, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Harkin Marian, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Mitchell Gay, Ţicău Silvia-Adriana, Burke Colm, Sakalas Aloyzas, Ludford Sarah, Casaca Paulo, Dillen Koenraad, Papadimoulis Dimitrios, Heaton-Harris Christopher, Deva Nirj, Callanan Martin, Sumberg David, Pafilis Athanasios, Isler Béguin Marie Anne, Figueiredo Ilda, Toussas Georgios, Stihler Catherine, Kamall Syed, Irujo Amezaga Mikel, Posselt Bernd, Susta Gianluca, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Droutsas Konstantinos, Martin Hans-Peter, Andrikienė Laima Liucija

- komissiolle:
França Armando, Olajos Péter, Crowley Brian, Juknevičienė Ona, Vanhecke Frank, Papadimoulis Dimitrios, Heaton-Harris Christopher, Deva Nirj, Czarnecki Ryszard, Ryan Eoin, Harkin Marian, Papastamkos Georgios, Ó Neachtain Seán, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Angelakas Emmanouil, Corda Giovanna, Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Doyle Avril, Burke Colm, Higgins Jim, Ţicău Silvia-Adriana, Ludford Sarah, Hołowczyc Krzysztof, Posselt Bernd, Martin David, Mavrommatis Manolis, Moraes Claude, Aylward Liam, McGuinness Mairead, Casaca Paulo, Schmidt Olle, Vatanen Ari, Toussas Georgios, Claeys Philip, Droutsas Konstantinos, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Hénin Jacky, Batzeli Katerina, Stihler Catherine, Irujo Amezaga Mikel, Schlyter Carl, Belet Ivo, Susta Gianluca, Riis-Jørgensen Karin, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Jensen Anne E., Pafilis Athanasios

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö