Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0135(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0361/2008

Συζήτηση :

PV 20/10/2008 - 14
CRE 20/10/2008 - 14

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2008 - 8.26
CRE 21/10/2008 - 8.26
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0502

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

14. Εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές * - Τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τη δικαιοδοσία και τη θέσπιση κανόνων για το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία και για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές [COM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0106/2008) που κατέθεσαν οι Evelyne Gebhardt και Gérard Deprez, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Κανονισμός του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, σχετικά με τη δικαιοδοσία και τη θέσπιση κανόνων για το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές (B6-0477/2008).

Η Evelyne Gebhardt παρουσιάζει την έκθεσή της και αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carlo Casini (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Παναγιώτης Δημητρίου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Inger Segelström, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Daciana Octavia Sârbu και Gerard Batten.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski, Carlos Coelho, Konrad Szymański, Ljudmila Novak και Dumitru Oprea.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Evelyne Gebhardt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου