Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0145(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0294/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0294/2008

Συζήτηση :

PV 20/10/2008 - 16
CRE 20/10/2008 - 16

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2008 - 8.21
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0497

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

16. Πρόγραμμα Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος δράσης για την ενίσχυση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες (Erasmus Mundus) (2009-2013) [COM(2007)0395 - C6-0228/2007 - 2007/0145(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

Η Marielle De Sarnez παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Samuli Pohjamo (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Alessandro Battilocchio (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Teresa Riera Madurell (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Ljudmila Novak, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Lissy Gröner, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mikel Irujo Amezaga, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Koenraad Dillen, μη εγγεγραμμένος, Μανώλης Μαυρομμάτης, Christa Prets και Ramona Nicole Mănescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mihaela Popa, Dumitru Oprea, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka και Jamila Madeira.

Παρεμβαίνουν οι Ján Figeľ και Marielle De Sarnez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου