Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 20 октомври 2008 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Състав на комисиите и делегациите
 5.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение
 6.Поправка на приет текст (член 204а от Правилника за дейността)
 7.Внесени документи
 8.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 9.Отпаднали писмени декларации
 10.Петиции
 11.Ред на работа
 12.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 13.Временна заетост ***II (разискване)
 14.Приложимо право към брачни дела * - Изменение на регламент относно компетентността и за въвеждане на правила, отнасящи се до правото, приложимо към брачни дела (разискване)
 15.Оценка на споразумението PNR между ЕС и Австралия - Списъци с имена на пътници (PNR) и ЕС (разискване)
 16.Програма за действие за повишаване на качеството на висшето образование и насърчаване на междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети страни („Еразмус Мундус“) ***I (разискване)
 17.Защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии ***I (разискване)
 18.Възстановяване на запасите от атлантическа треска * (разискване)
 19.Управление на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общността * (разискване)
 20.Световен алианс за борба с изменението на климата между Европейския съюз и бедните развиващи се страни, най-уязвими от изменението на климата (кратко представяне)
 21.Управление и партньорство в национален и регионален мащаб (кратко представяне)
 22.По-добро законотворчество 2006 г. (кратко представяне)
 23.Наблюдение на прилагането на правото на Общността (кратко представяне)
 24.Стратегия за бъдещото регламентиране на институционалните аспекти на регулаторните агенции (кратко представяне)
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (175 kb) Присъствен списък (58 kb) 
 
Протокол (143 kb) Присъствен списък (23 kb) 
 
Протокол (244 kb) Присъствен списък (68 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност