Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 5.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση
 6.Διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε (άρθρο 204 α του Kανονισμού)
 7.Κατάθεση εγγράφωv
 8.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 9.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 10.Αναφορές
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 13.Προσωρινή απασχόληση ***II (συζήτηση)
 14.Εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές * - Τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τη δικαιοδοσία και τη θέσπιση κανόνων για το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές (συζήτηση)
 15.Αξιολόγηση της συμφωνίας PNR μεταξύ Αυστραλίας και ΕΕ - Η ΕΕ για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (συζήτηση)
 16.Πρόγραμμα Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (συζήτηση)
 17.Προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών ***I (συζήτηση)
 18.Αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου * (συζήτηση)
 19.Διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας * (συζήτηση)
 20.Δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές (σύντομη παρουσίαση)
 21.Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής (σύντομη παρουσίαση)
 22.Βελτίωση της νομοθεσίας 2006 σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (σύντομη παρουσίαση)
 23.Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (σύντομη παρουσίαση)
 24.Στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών (σύντομη παρουσίαση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (176 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (143 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (241 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου