Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 241kWORD 143k
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 5.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση
 6.Διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε (άρθρο 204 α του Kανονισμού)
 7.Κατάθεση εγγράφωv
 8.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 9.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 10.Αναφορές
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 13.Προσωρινή απασχόληση ***II (συζήτηση)
 14.Εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές * - Τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τη δικαιοδοσία και τη θέσπιση κανόνων για το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές (συζήτηση)
 15.Αξιολόγηση της συμφωνίας PNR μεταξύ Αυστραλίας και ΕΕ - Η ΕΕ για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (συζήτηση)
 16.Πρόγραμμα Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (συζήτηση)
 17.Προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών ***I (συζήτηση)
 18.Αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου * (συζήτηση)
 19.Διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας * (συζήτηση)
 20.Δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές (σύντομη παρουσίαση)
 21.Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής (σύντομη παρουσίαση)
 22.Βελτίωση της νομοθεσίας 2006 σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (σύντομη παρουσίαση)
 23.Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (σύντομη παρουσίαση)
 24.Στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών (σύντομη παρουσίαση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 5 μ.μ.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


3. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες σλοβενικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Borut Pahor ως μέλους του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της Πράξεως περί εκλογής των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, και και με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από 15ης Οκτωβρίου 2008.

°
° ° °

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Monica Giuntini ορίστηκε στη θέση της Lilli Gruber ως μέλος του Κοινοβουλίου από τις 17.10.2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Monica Giuntini καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


4. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε αίτημα της Ομάδας IND/DEM με το οποίο ζητεί τον ορισμό του Nigel Farage αντί του Trevor Colman ως μέλους της επιτροπής INTA.

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Nigel Farage.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.


5. Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων που εγκρίθηκαν με τη διαδικασία συναπόφασης σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού:

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010) (03645/2008/LEX - C6-0372/2008 - 2007/0278(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο - Τρίτο μέρος (03655/2008/LEX - C6-0371/2008 - 2007/0282(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο - Mέρος Ι (03654/2008/LEX - C6-0370/2008 - 2007/0262(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) (03634/2008/LEX - C6-0369/2008 - 2006/0264(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (κωδικοποιημένη έκδοση) (03630/2008/LEX - C6-0368/2008 - 2006/0220(COD))

- Κανονισμός (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στην Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο (κωδικοποιημένη έκδοση) (03628/2008/LEX - C6-0367/2008 - 2006/0159(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου (03638/2008/LEX - C6-0366/2008 - 2006/0206(COD))

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατάργηση της απόφασης 85/368/EΟΚ του Συμβουλίου για την αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (03640/2008/LEX - C6-0365/2008 - 2007/0234(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινοτική διαδικασία για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή (αναδιατύπωση) (03647/2008/LEX - C6-0364/2008 - 2007/0253(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές ενέργειας (03619/2008/LEX - C6-0363/2008 - 2007/0002(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση των ελέγχων που διενεργούνται στα σύνορα των κρατών μελών στον τομέα των οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών (κωδικοποιημένη έκδοση) (03627/2008/LEX - C6-0362/2008 - 2006/0146(COD))


6. Διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε (άρθρο 204 α του Kανονισμού)

Η αρμόδια επιτρoπή διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Μαΐου 2008 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για το ζωικό κεφάλαιο και το κρέας και με την κατάργηση των οδηγιών 93/23/ΕΟΚ, 93/24/ΕΟΚ και 93/25/ΕΟΚ του Συμβουλίου
P6_TA-PROV(2008)0206 - (COM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051 (COD)) - AGRI

Σύμφωνα με το άρθρο 204 α, παράγραφος 4, του κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό θεωρείται εγκριθέν, εκτός εάν, εντός σαράντα οκτώ ωρών, μια πολιτική ομάδα ή το λιγότερο σαράντα βουλευτές ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία.


7. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.1) εκθέσεις:

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (διχλωρομεθάνιο) (COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2000/597/EΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων (COM(2008)0223 - C6-0197/2008 - 2008/0089(CNS)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Alain Lamassoure (A6-0342/2008)

- Έκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής (2008/2064(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγητής: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2007 (2008/2158(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγήτρια: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία και για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές (COM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

- Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου – 24η ετήσια έκθεση της Επιτροπής (2008/2046(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0363/2008)

- Έκθεση σχετικά με τη δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές (2008/2131(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Anders Wijkman (A6-0366/2008)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου (COM(2008)0170 - C6-0292/2008 - 2008/0066(CNS)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A6-0367/2008)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ("Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ") (COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Neil Parish (A6-0368/2008)

- Έκθεση σχετικά με προκλήσεις όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις στην ΕΕ (2008/2085(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Jan Andersson (A6-0370/2008)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τους ελέγχους/επιθεωρήσεις ασφαλείας και συναφή θέματα (COM(2008)0335 - C6-0320/2008 - 2008/0111(CNS)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0374/2008)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Doris Pack (A6-0378/2008)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0379/2008)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0098 - C6-0144/2008 - 2008/0049(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0380/2008)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα απλά δοχεία πίεσης (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0202 - C6-0172/2008 - 2008/0076(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0381/2008)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0369 - C6-0244/2008 - 2008/0126(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0385/2008)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0073 - C6-0147/2008 - 2008/0053(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0386/2008)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004 για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας (COM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

- Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 -Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II - Συμβούλιο, Τμήμα IV - Δικαστήριο, Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (11950/2008 [[02]] - C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

- Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 και τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2009 επί του προσχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 - Τμήμα III – Επιτροπή (11950/2008 [[01]] - C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Jutta Haug (A6-0398/2008)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, κατ’ εφαρμογή του σημείου 26 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή οικονομική διαχείριση (COM(2008)0557 - C6-0318/2008 - 2008/2253(ACI)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0399/2008)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση από τους αερομεταφορείς δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (PNR) στην τελωνειακή υπηρεσία της Αυστραλίας (2008/2187(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Sophia In 'T Veld (A6-0403/2008)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών (COM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2008)0547 - C6-0312/2008 - 2008/2251(ACI)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0405/2008)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων προς λήψη αντικειμένων, εγγράφων και δεδομένων για χρήση σε ποινικές διαδικασίες (13076/2007 - C6-0293/2008 - 2003/0270(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Gérard Deprez (A6-0408/2008)

- Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 - Τμήμα III – Επιτροπή (2008/2252(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Kyösti Virrankoski (A6-0412/2008)

1.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσωρινή απασχόληση (10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Harlem Désir (A6-0373/2008)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αερολιμενικά τέλη (08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

2) από τους βουλευτές

2.1) προφορικές ερωτήσεις για την ώρα των ερωτήσεων (άρθρο 109 του Κανονισμού) (B6-0475/2008)

- προς το Συμβούλιο

- Moraes Claude, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Harkin Marian, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Mitchell Gay, Ţicău Silvia-Adriana, Burke Colm, Sakalas Aloyzas, Ludford Sarah, Casaca Paulo, Dillen Koenraad, Παπαδημούλης Δημήτριος, Heaton-Harris Christopher, Deva Nirj, Callanan Martin, Sumberg David, Παφίλης Αθανάσιος, Isler Béguin Marie Anne, Figueiredo Ilda, Τούσσας Γεώργιος, Stihler Catherine, Kamall Syed, Irujo Amezaga Mikel, Posselt Bernd, Susta Gianluca, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ρόδη, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Δρούτσας Kωvσταντίνος, Martin Hans-Peter, Andrikienė Laima Liucija

- προς την Επιτροπή
França Armando, Olajos Péter, Crowley Brian, Juknevičienė Ona, Vanhecke Frank, Παπαδημούλης Δημήτριος, Heaton-Harris Christopher, Deva Nirj, Czarnecki Ryszard, Ryan Eoin, Harkin Marian, Παπαστάμκος Γεώργιος, Ó Neachtain Seán, Αρναουτάκης Σταύρος, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Αγγελάκας Εμμανουήλ, Corda Giovanna, Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Doyle Avril, Burke Colm, Higgins Jim, Ţicău Silvia-Adriana, Ludford Sarah, Hołowczyc Krzysztof, Posselt Bernd, Martin David, Μαυρομμάτης Μανώλης, Moraes Claude, Aylward Liam, McGuinness Mairead, Casaca Paulo, Schmidt Olle, Vatanen Ari, Τούσσας Γεώργιος, Claeys Philip, Δρούτσας Kωvσταντίνος, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Hénin Jacky, Μπατζελή Κατερίνα, Stihler Catherine, Irujo Amezaga Mikel, Schlyter Carl, Belet Ivo, Susta Gianluca, Riis-Jørgensen Karin, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου Ρόδη, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Jensen Anne E., Παφίλης Αθανάσιος


8. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 108 του Κανονισμού)::

- (O-0100/2008) που κατέθεσαν οι Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn και Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Η ΕΕ για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (B6-0476/2008)·

- (O-0106/2008) που κατέθεσαν οι Evelyne Gebhardt και Gérard Deprez, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Κανονισμός του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, σχετικά με τη δικαιοδοσία και τη θέσπιση κανόνων για το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές (B6-0477/2008)·

- (O-0107/2008) που κατέθεσαν οι Philip Bradbourn και Marco Cappato, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Επίπτωση των μέτρων ασφαλείας στην αεροπλοΐα και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ιδιωτική ζωή, την προστασία των δεδομένων και την προσωπική αξιοπρέπεια (B6-0478/2008)

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού):

- Bogusław Rogalski, σχετικά με διακρίσεις λόγω καταγωγής (0089/2008)·

- Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov και Renate Weber, σχετικά με την Κολομβία και τις εμπορικές προτιμήσεις στο πλαίσιο του Συστήματος ΣΓΠ+ (0090/2008)·

- Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax και John Bowis, σχετικά με το συντονισμό των συστημάτων εγγύησης και επιστροφής για επαναχρησιμοποιούμενα μεταλλικά κουτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (0091/2008)·

- Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer και Marianne Mikko, σχετικά με την εκστρατεία Blue Blindfold κατά της εμπορίας ανθρώπων (0092/2008)·

- Madeleine Jouye de Grandmaison, σχετικά με τον εορτασμό επετείου για την κατάργηση του δουλεμπορίου και της δουλείας (0093/2008).


9. Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν

Οι γραπτές δηλώσεις αριθ. 48, 49, 51/2008 καταπίπτουν, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 116, παράγραφος 5, του Κανονισμού.


10. Αναφορές

Οι κατωτέρω αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 191, παράγραφος 5, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 22.09.2008

Sotira Loukoumi (αριθ. 1286/2008)· John Ross Patrick (αριθ. 1287/2008)· Małgorzata Szymaniak (Fundacja IM. Włoczkowskiego) (αριθ. 1288/2008)· Mary Suzanne O'Connor (Coalition in Defence of Animals in Greece) (αριθ. 1289/2008)· Michael Blomgren (αριθ. 1290/2008)· Constantin Penescu (αριθ. 1291/2008)· George Matagos (αριθ. 1292/2008)· Tiago Fioreze (αριθ. 1293/2008)· Andrea Hövekamp (αριθ. 1294/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1295/2008)· Mary Josephine Mackey (αριθ. 1296/2008)·(απόρρητο όνομα) (αριθ. 1297/2008)· Bernhard Haidinger (Institute of Chartered Accountants for England and Wales (ICAEW)) (αριθ. 1298/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1299/2008)· Angel Lashev (Committee for Ecoprotection) (1931 υπογραφές) (αριθ. 1300/2008)· Lars Brechtelsbauer (Fürst und Nickl) (αριθ. 1301/2008)· Estelle Garnier (Compagnie des Avoués près de la Cour d'Appel d'Orléans) (3 υπογραφές) (αριθ. 1302/2008)· Łukasz Czuła (Kancelarie Adwokackie Żórawski) (αριθ. 1303/2008)· Irena Sienkiewicz Sepzn (Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej) (αριθ. 1304/2008)· Peter Hermenau (αριθ. 1305/2008)·

Στις 23.09.2008

John Seiden (αριθ. 1306/2008)· Elisabeth Lippmann (αριθ. 1307/2008)· Anastasios Stefanidis (αριθ. 1308/2008)· Jerzy Wysoczanski (Zwiazek Rybakow Polskich) (5 υπογραφές) (αριθ. 1309/2008)· E.J.W. Hansen (Toorank Productions BV) (αριθ. 1310/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1311/2008)· António Carlos Da Cunha Dias (αριθ. 1312/2008)· Jan Myszkier (αριθ. 1313/2008)· Günther Rose (αριθ. 1314/2008)· de Reinard Schate (αριθ. 1315/2008)· Matteo Garibotto (αριθ. 1316/2008)· Reinhard Geissler (αριθ. 1317/2008)· Joanna Smolińska (Stowarzyszenie Miłośników Krowiarek) (αριθ. 1318/2008)· Massimo Capisani (αριθ. 1319/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1320/2008)· Ioannis Sidiropoulos (αριθ. 1321/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1322/2008)· Jeremy Lea (αριθ. 1323/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1324/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1325/2008)· Cinzia Spotti (αριθ. 1326/2008)· Andrei Jarvi (αριθ. 1327/2008)· Otto. E. Rossler (αριθ. 1328/2008)· Tom Kerwick (αριθ. 1329/2008)· Mohamed Baba (Front National pour la Défense de la Démocratie (FNDD)) (αριθ. 1330/2008)· Ewald Jesús Schwarz (αριθ. 1331/2008)· Padraig Geraghty (αριθ. 1332/2008)· Jean Pierre Robert (αριθ. 1333/2008)·

Στις 07.10.2008

Vasil Kadrinov (511 υπογραφές) (αριθ. 1334/2008)· Hristo Genev (19 υπογραφές) (αριθ. 1335/2008)· Andrey Kovatchev (2 υπογραφές) (αριθ. 1336/2008)· Nayden Chakarov (14 υπογραφές) (αριθ. 1337/2008)· Mary Kelly (αριθ. 1338/2008)· Katarzyna Zakrzewska (αριθ. 1339/2008)· Ipermahia Histodoulou (Π.Ε.Α.Ω.Κ. ΓΠ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ) (αριθ. 1340/2008)· Bettina Riskowsky (αριθ. 1341/2008)· John Leslie David Somerville Munster (αριθ. 1342/2008)· Jocelyn Charles Andriamalazony (αριθ. 1343/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1344/2008)· Clive Taylor (αριθ. 1345/2008)· Pascal Gallez (2 υπογραφές) (αριθ. 1346/2008)· Elżbieta Kruszewska (αριθ. 1347/2008)· Carole Jassogne (Ecole Saint-Charles de Péruwelz) (30 υπογραφές) (αριθ. 1348/2008)· Oisin Jones-Dillon (αριθ. 1349/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1350/2008)· Peter Hudson (αριθ. 1351/2008)· Patrik Stepanesku (αριθ. 1352/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1353/2008)· Femke Sybrandi (Deelgemente Delfshaven) (αριθ. 1354/2008)· Torgrim Espolin Johnson (αριθ. 1355/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1356/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1357/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1358/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1359/2008)· Christiane Singer Spadazzi (αριθ. 1360/2008)· Brian Hubbard (1500 υπογραφές) (αριθ. 1361/2008)· Spiru Dinca (αριθ. 1362/2008)· Nadia Prédeau (1213 υπογραφές) (αριθ. 1363/2008)· Henryk Malysiak (αριθ. 1364/2008)·

Στις 08.10.2008

Mike Turner (αριθ. 1365/2008)· Christopher Eichner (αριθ. 1366/2008)· Marc Fiammante (αριθ. 1367/2008)· María Trinidad Álvarez Rodríguez (αριθ. 1368/2008)· Günther Klein (αριθ. 1369/2008)· Juan Pablo Vicente Fernández (αριθ. 1370/2008)· Konstantinos Kouzoulis (αριθ. 1371/2008)· Ingrid C. Pettengell-Roese (αριθ. 1372/2008)· Cristof Gerhard (RAe Dr. Meyers und Dr. Siegfried) (αριθ. 1373/2008)· James A. Mc Mahon (3 υπογραφές) (αριθ. 1374/2008)· Giuso Riverso (αριθ. 1375/2008)· Panagiotis Kodelas (αριθ. 1376/2008)· Konstantinos Athanasopoulos (αριθ. 1377/2008)· Collantes Gomez (αριθ. 1378/2008)· Álvaro Cuadrado González (Asociación de Vecinos de San Miguel de Náquera) (αριθ. 1379/2008)· Enrique Chamorro Tena (αριθ. 1380/2008)· Dieter Loethe (αριθ. 1381/2008)· Günter Schreiber (αριθ. 1382/2008)· Wolfgang Rother (Persönlichkeitsinformatik) (αριθ. 1383/2008)· Konstantinos Aivaliotis (αριθ. 1384/2008)·

Στις 14.10.2008

Peter Penchev (Association for the freedom of speech "Anna Politkovskaia" (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”)) (αριθ. 1385/2008)· Jutta Bender (αριθ. 1386/2008)· Massimo Capisani (αριθ. 1387/2008)· Israel Ibáñez Escoda (αριθ. 1388/2008)· Daniel Buchinger (αριθ. 1389/2008)· Harald Schroeder (2 υπογραφές) (αριθ. 1390/2008)· Armando Ovies (αριθ. 1391/2008)· Kerin Brandon Martin (αριθ. 1392/2008)· Kalevi Laine (αριθ. 1393/2008)· Andreas Dimitriou (αριθ. 1394/2008)· Inga Rinau (αριθ. 1395/2008)· Andrew Wilson (αριθ. 1396/2008)· Raffaele Mancuso (αριθ. 1397/2008)· Koldo Ortiz de Guinea (αριθ. 1398/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1399/2008)· Ramon Mayench (αριθ. 1400/2008)· Giorgia Boura (αριθ. 1401/2008)· William Kelly (αριθ. 1402/2008)· Lilianna Szymoniak (Debki nie sa odnawialne) (αριθ. 1403/2008)· Robert Verkerk (Alliance for Natural Health) (αριθ. 1404/2008)· Juliane Borst (αριθ. 1405/2008)· Robertino Badea-Petrica (αριθ. 1406/2008)· Ioan Duscas (αριθ. 1407/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1408/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1409/2008)· Artur Bac (αριθ. 1410/2008)· Stefano-Maria Tombesi (αριθ. 1411/2008)· Rosário Bello Cuadros (αριθ. 1412/2008)· Jesús Manuel Martinez Nogales (Excmo. Ayntamiento de Guadalcanal) (αριθ. 1413/2008)· Kancho Dragnev (αριθ. 1414/2008)· Matteo Rossi (αριθ. 1415/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1416/2008)· Peter Janowski (αριθ. 1417/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1418/2008)· Robert Verkerk (Alliance for Natural Health) (αριθ. 1419/2008).


11. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Οκτωβρίου 2008 (PE 414.427/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 132 του Κανονισμού):

Δευτέρας

- δεν προτάθηκε τροποποίηση

Τρίτης

- δεν προτάθηκε τροποποίηση

Τετάρτης

Αίτημα της Επιτροπής REGI με το οποίο ζητεί να μεταφερθεί κατά την περίοδο συνόδου του Νοεμβρίου η συζήτηση επί της προφορικής ερώτησης σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σημείο 36 του ΣΗΔ).

Παρεμβαίνει ο Lambert van Nistelrooij, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.


Πέμπτης

- δεν προτάθηκε τροποποίηση

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Philip Bradbourn σχετικά με την ασφάλεια των γραφείων των βουλευτών στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο εκτός των περιόδων συνόδου (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει επιληφθεί του θέματος).


12. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβάσεις αγόρευσης ενός λεπτού, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, των ακόλουθων βουλευτών που επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα:

Petya Stavreva, Iliana Malinova Iotova, Alexander Alvaro, Hanna Foltyn-Kubicka, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Fiona Hall, Seán Ó Neachtain, Brigitte Fouré, Antonio Masip Hidalgo, Magor Imre Csibi, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Evgeni Kirilov, Eoin Ryan, Lívia Járóka, Richard Corbett, Philip Bradbourn, Glyn Ford, Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Harlem Désir, Rareş-Lucian Niculescu, Britta Thomsen, Colm Burke, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pál Schmitt, James Nicholson, Ιωάννης Γκλαβάκης και Avril Doyle.


13. Προσωρινή απασχόληση ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσωρινή απασχόληση [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Harlem Désir (A6-0373/2008)

Ο Harlem Désir παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) και Xavier Bertrand (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Morin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ieke van den Burg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ona Juknevičienė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Roger Helmer, μη εγγεγραμμένος, José Albino Silva Peneda, Richard Falbr, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Philip Bushill-Matthews, Harald Ettl και Csaba Őry.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dumitru Oprea, Silvia-Adriana Ţicău, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Richard Howitt και Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Παρεμβαίνουν οι Xavier Bertrand, Vladimír Špidla και Harlem Désir.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2008.


14. Εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές * - Τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τη δικαιοδοσία και τη θέσπιση κανόνων για το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία και για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές [COM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0106/2008) που κατέθεσαν οι Evelyne Gebhardt και Gérard Deprez, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Κανονισμός του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, σχετικά με τη δικαιοδοσία και τη θέσπιση κανόνων για το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές (B6-0477/2008).

Η Evelyne Gebhardt παρουσιάζει την έκθεσή της και αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carlo Casini (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Παναγιώτης Δημητρίου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Inger Segelström, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Daciana Octavia Sârbu και Gerard Batten.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski, Carlos Coelho, Konrad Szymański, Ljudmila Novak και Dumitru Oprea.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Evelyne Gebhardt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008.


15. Αξιολόγηση της συμφωνίας PNR μεταξύ Αυστραλίας και ΕΕ - Η ΕΕ για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (συζήτηση)

Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση από τους αερομεταφορείς δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (PNR) στην τελωνειακή υπηρεσία της Αυστραλίας [2008/2187(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0100/2008) που κατέθεσε Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn και Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Η ΕΕ για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) (B6-0476/2008)

Η Sophia in 't Veld, αφού εκφράσει τη λύπη της για την απουσία του Συμβουλίου, παρουσιάζει την έκθεσή της και αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος επανέρχεται στα λόγια της εισηγήτριας όσον αφορά την απουσία του Συμβουλίου και την καλεί να αναφέρει το ζήτημα στον Πρόεδρο της πολιτικής της ομάδας.

Παρεμβαίνει η Sophia in 't Veld.

Παρεμβαίνουν οι Philip Bradbourn, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Roselyne Lefrançois, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Carlos Coelho και Σταύρος Λαμπρινίδης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dumitru Oprea, Silvia-Adriana Ţicău, Manfred Weber, Bogusław Liberadzki και Luis de Grandes Pascual.

Παρεμβαίνουν οι Jacques Barrot και Sophia in 't Veld.

Η πρόταση ψηφίσματος που θα κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5 του Κανονισμού, θα ανακοινωθεί αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2008, για την έκθεση A6-0403/2008 (η ψηφοφορία επί της προτάσεως ψηφίσματος θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερη περίοδο συνόδου ολομελείας.


16. Πρόγραμμα Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος δράσης για την ενίσχυση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες (Erasmus Mundus) (2009-2013) [COM(2007)0395 - C6-0228/2007 - 2007/0145(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

Η Marielle De Sarnez παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Samuli Pohjamo (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Alessandro Battilocchio (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Teresa Riera Madurell (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Ljudmila Novak, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Lissy Gröner, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mikel Irujo Amezaga, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Koenraad Dillen, μη εγγεγραμμένος, Μανώλης Μαυρομμάτης, Christa Prets και Ramona Nicole Mănescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mihaela Popa, Dumitru Oprea, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka και Jamila Madeira.

Παρεμβαίνουν οι Ján Figeľ και Marielle De Sarnez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008.


17. Προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών [COM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

Η Roberta Angelilli παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christopher Heaton-Harris (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Titus Corlăţean (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Iliana Malinova Iotova, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Inger Segelström, Mieczysław Edmund Janowski και Richard Howitt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μανώλης Μαυρομμάτης, Anna Záborská, Pál Schmitt, Zuzana Roithová, Jim Allister και Miroslav Mikolášik.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Roberta Angelilli

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2008.


18. Αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2004 όσον αφορά την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 [COM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Niels Busk (A6-0340/2008)

Ο Niels Busk παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cornelis Visser, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ole Christensen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Struan Stevenson και Zdzisław Kazimierz Chmielewski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Avril Doyle, Kathy Sinnott και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Joe Borg και Niels Busk.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008.


19. Διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004 για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας [COM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

Ο Pedro Guerreiro παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Emanuel Jardim Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Paulo Casaca.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sérgio Marques, Avril Doyle και Manuel Medina Ortega.

Παρεμβαίνουν οι Joe Borg και Pedro Guerreiro.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008.


20. Δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές [2008/2131(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Anders Wijkman (A6-0366/2008)

Ο Anders Wijkman παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008.


21. Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής [2008/2064(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

Ο Jean Marie Beaupuy παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008.


22. Βελτίωση της νομοθεσίας 2006 σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη «Βελτίωση της νομοθεσίας 2006» σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας [2008/2045(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Manuel Medina Ortega (A6-0355/2008)

Ο Manuel Medina Ortega παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008.


23. Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου – 24η ετήσια έκθεση της Επιτροπής [2008/2046(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0363/2008)

Η Lidia Joanna Geringer de Oedenberg παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008.


24. Στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών [2008/2103(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Γεώργιος Παπαστάμκος (A6-0354/2008)

Ο Γεώργιος Παπαστάμκος παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008.


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 414.427/OJMA).


26. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.55 μ.μ.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Beaupuy, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borrell Fontelles, Boştinaru, Μποτόπουλος, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, Δημητρίου, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Δρούτσας, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Landsbergis, Lang, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lo Curto, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pagano, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Βακάλης, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου