Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 220kWORD 133k
Esmaspäev, 20. oktoober 2008 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine
 6.Parandus vastuvõetud tekstis (kodukorra artikkel 204a)
 7.Esitatud dokumendid
 8.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 9.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 10.Petitsioonid
 11.Tööplaan
 12.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 13.Renditöö ***II (arutelu)
 14.Abieluasjades kohaldatav õigus * – Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega (arutelu)
 15.Austraalia-ELi reisijate isikuandmete (PNR) lepingu hindamine – EL ja reisijaandmed (PNR) (arutelu)
 16.Programm Erasmus Mundus (2009–2013) ***I (arutelu)
 17.Laste kaitse Interneti ja teiste kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamisel ***I (arutelu)
 18.Tursavarude taastamine * (arutelu)
 19.Äärepoolseimates piirkondades registreeritud kalalaevastike haldamine * (arutelu)
 20.Ülemaailmse kliimamuutuste liidu loomine (lühiettekanne)
 21.Valitsemine ja partnerlus riiklikul ja piirkondlikul tasandil lähtepunktina regionaalpoliitika projektides (lühiettekanne)
 22."Parem õigusloome 2006" vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli artiklile 9 (lühiettekanne)
 23.Ühenduse õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev komisjoni 24. aastaaruanne (lühiettekanne)
 24.Reguleerivate ametite institutsiooniliste aspektide tulevase lahendamise strateegia (lühiettekanne)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Parlamendi koosseis

Sloveenia pädevad asutused on teatanud Borut Pahori valimisest Sloveenia Vabariigi parlamendi liikmeks.

Vastavalt otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva akti artikli 7 lõikele 2 ja kodukorra artikli 4 lõikele 1 võttis parlament selle teadmiseks ja märkis, et tema ametkoht jääb vabaks alates 15.10.2008.

°
° ° °

Itaalia pädevad ametiasutused on teatanud Lilli Gruberi asemel Monica Giuntini ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 17.10.2008.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Monica Giuntini vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


4. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioon IND/DEM on esitanud presidendile taotluse nimetada Nigel Farage INTA komisjoni liikmeks Trevor Colmani asemel.

Sõna võtsid Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel ja Nigel Farage.

Parlament kiitis taotluse heaks.


5. Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 68 kirjutab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta (2010) kohta (03645/2008/LEX - C6-0372/2008 - 2007/0278(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte vastavalt nõukogu otsusele 1999/468/EÜ seoses kontrolliga regulatiivmenetlusega - Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega - Kolmas osa (03655/2008/LEX - C6-0371/2008 - 2007/0282(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte vastavalt nõukogu otsusele 1999/468/EÜ seoses kontrolliga regulatiivmenetlusele - Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega - Esimene osa (03654/2008/LEX - C6-0370/2008 - 2007/0262(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (03634/2008/LEX - C6-0369/2008 - 2006/0264(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral (kodifitseeritud versioon) (03630/2008/LEX - C6-0368/2008 - 2006/0220(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ, EURATOM) konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta (kodifitseeritud versioon) (03628/2008/LEX - C6-0367/2008 - 2006/0159(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus metallilise elavhõbeda ning teatavate elavhõbedaühendite ja -segude ekspordi keelustamise ja metallilise elavhõbeda ohutu ladustamise kohta (03638/2008/LEX - C6-0366/2008 - 2006/0206(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 85/368/EMÜ Euroopa Ühenduse liikmesriikide kutsekvalifikatsioonide võrreldavuse kohta (03640/2008/LEX - C6-0365/2008 - 2007/0234(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühenduse menetluse kohta tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade läbipaistvuse parandamiseks (uuestisõnastamine) (03647/2008/LEX - C6-0364/2008 - 2007/0253(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus energiastatistika kohta (03619/2008/LEX - C6-0363/2008 - 2007/0002(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide piiridel tehtavate maantee- ja siseveetranspordialaste kontrollimiste kaotamise kohta (kodifitseeritud versioon) (03627/2008/LEX - C6-0362/2008 - 2006/0146(COD))


6. Parandus vastuvõetud tekstis (kodukorra artikkel 204a)

Pädev komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

- Parandus Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 20. mail 2008 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) .../2008 elusloomade ja liha statistika kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 93/23/EMÜ, 93/24/EMÜ ja 93/25/EMÜ
P6_TA-PROV(2008)0206 - (KOM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051 (COD)) - AGRI

Vastavalt kodukorra artiklile 204a loetakse parandus heakskiidetuks, kui hiljemalt nelikümmend kaheksa tundi pärast selle teatavakstegemist ei esita mõni fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panekuks.


7. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid:

1.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega (diklorometaan) (KOM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2000/597/EÜ, Euratom (KOM(2008)0223 - C6-0197/2008 - 2008/0089(CNS)) - BUDG komisjon - Raportöör: Alain Lamassoure (A6-0342/2008)

- Raport valitsemistavade ja partnerlussuhete kohta riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning regionaalpoliitika projektide lähtepunktide kohta (2008/2064(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

- Raport Euroopa Ombudsmani 2007. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta (2008/2158(INI)) - PETI komisjon - Raportöör: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega (KOM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

- Raport: komisjoni 24. aastaaruanne ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008/2046(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0363/2008)

- Raport ülemaailmse kliimamuutuste liidu loomise kohta Euroopa Liidu ja kliimamuutustest enim mõjutatud vaeste arengumaade vahel (2008/2131(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Anders Wijkman (A6-0366/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Uus-Meremaa valitsuse vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (KOM(2008)0170 - C6-0292/2008 - 2008/0066(CNS)) - ITRE komisjon - Raportöör: Angelika Niebler (A6-0367/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (KOM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)) - AGRI komisjon - Raportöör: Neil Parish (A6-0368/2008)

- Raport kollektiivlepingutega seotud väljakutsete kohta ELis (2008/2085(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Jan Andersson (A6-0370/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni ja Euroopa Ühenduse vahelise lennundusjulgestuse kontrolle/inspektsioone ja sellega seotud küsimusi käsitleva koostöömemorandumi sõlmimise kohta (KOM(2008)0335 - C6-0320/2008 - 2008/0111(CNS)) - TRAN komisjon - Raportöör: Paolo Costa (A6-0374/2008)

- *** Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise kohta (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)) - AFET komisjon - Raportöör: Doris Pack (A6-0378/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes õhutranspordi sektoris (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS)) - JURI komisjon - Raportöör: Diana Wallis (A6-0379/2008)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0098 - C6-0144/2008 - 2008/0049(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Diana Wallis (A6-0380/2008)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lihtsate surveanumate kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0202 - C6-0172/2008 - 2008/0076(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Diana Wallis (A6-0381/2008)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0369 - C6-0244/2008 - 2008/0126(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Diana Wallis (A6-0385/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0073 - C6-0147/2008 - 2008/0053(CNS)) - JURI komisjon - Raportöör: Diana Wallis (A6-0386/2008)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 639/2004 ühenduse äärepoolseimates piirkondades registreeritud kalalaevastike haldamise kohta (KOM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS)) - PECH komisjon - Raportöör: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

- Raport Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta - I jagu - Euroopa Parlament, II jagu - Nõukogu, IV jagu - Euroopa Kohus, V jagu - Kontrollikoda, VI jagu - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, VII jagu - Regioonide Komitee, VIII jagu - Euroopa Ombudsman, IX jagu - Euroopa Andmekaitseinspektor (11950/2008 [[02]] - C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

- Raport Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta üldeelarve projekti ning Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta üldeelarve esialgse projekti kirjaliku muutmisettepaneku nr 1/2009 kohta - III jagu – Komisjon (11950/2008 [[01]] - C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jutta Haug (A6-0398/2008)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelisele kokkuleppe punktile 26 (KOM(2008)0557 - C6-0318/2008 - 2008/2253(ACI)) - BUDG komisjon - Raportöör: Reimer Böge (A6-0399/2008)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu, mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile, sõlmimise kohta (2008/2187(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sophia In 'T Veld (A6-0403/2008)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse mitmeaastane ühenduse programm Internetti ja teisi kommunikatsioonitehnoloogiaid kasutavate laste kaitseks (KOM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist, kohaldades eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 28 (KOM(2008)0547 - C6-0312/2008 - 2008/2251(ACI)) - BUDG komisjon - Raportöör: Reimer Böge (A6-0405/2008)

- * Raport nõukogu raamotsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa tõendikogumismäärust esemete, dokumentide ja andmete kogumiseks kriminaalmenetluses kasutamise eesmärgil (13076/2007 - C6-0293/2008 - 2003/0270(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Gérard Deprez (A6-0408/2008)

- Raport Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 7/2008 projekti kohta - III jagu – Komisjon (2008/2252(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Kyösti Virrankoski (A6-0412/2008)

1.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv renditöö kohta (10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Harlem Désir (A6-0373/2008)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lennujaamatasude kohta (08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

2) parlamendiliikmed:

2.1) infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 109) (B6-0475/2008)

- nõukogule

Moraes Claude, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Harkin Marian, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Mitchell Gay, Ţicău Silvia-Adriana, Burke Colm, Sakalas Aloyzas, Ludford Sarah, Casaca Paulo, Dillen Koenraad, Papadimoulis Dimitrios, Heaton-Harris Christopher, Deva Nirj, Callanan Martin, Sumberg David, Pafilis Athanasios, Isler Béguin Marie Anne, Figueiredo Ilda, Toussas Georgios, Stihler Catherine, Kamall Syed, Irujo Amezaga Mikel, Posselt Bernd, Susta Gianluca, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Droutsas Konstantinos, Martin Hans-Peter, Andrikienė Laima Liucija;

- komisjonile
França Armando, Olajos Péter, Crowley Brian, Juknevičienė Ona, Vanhecke Frank, Papadimoulis Dimitrios, Heaton-Harris Christopher, Deva Nirj, Czarnecki Ryszard, Ryan Eoin, Harkin Marian, Papastamkos Georgios, Ó Neachtain Seán, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Angelakas Emmanouil, Corda Giovanna, Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Doyle Avril, Burke Colm, Higgins Jim, Ţicău Silvia-Adriana, Ludford Sarah, Hołowczyc Krzysztof, Posselt Bernd, Martin David, Mavrommatis Manolis, Moraes Claude, Aylward Liam, McGuinness Mairead, Casaca Paulo, Schmidt Olle, Vatanen Ari, Toussas Georgios, Claeys Philip, Droutsas Konstantinos, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Hénin Jacky, Batzeli Katerina, Stihler Catherine, Irujo Amezaga Mikel, Schlyter Carl, Belet Ivo, Susta Gianluca, Riis-Jørgensen Karin, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Jensen Anne E., Pafilis Athanasios.


8. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 108):

- (O-0100/2008), mille esitas(id) Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn ja Sylvia-Yvonne Kaufmann LIBE komisjoni nimel komisjonile: ELi reisijate isikuandmed (B6-0476/2008);

- (O-0106/2008), mille esitas(id) Evelyne Gebhardt ja Gérard Deprez LIBE komisjoni nimel komisjonile: Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega (B6-0477/2008);

- (O-0107/2008), mille esitas(id) Philip Bradbourn ja Marco Cappato LIBE komisjoni nimel komisjonile: Lennundusjulgestuse vahendite ja kehaskanneri mõju inimõigustele, privaatsusele, andmekaitsele ja inimväärikusele. (B6-0478/2008)

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

- Bogusław Rogalski: Diskrimineerimine päritolu tõttu (0089/2008);

- Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov ja Renate Weber: Colombia ja GSP+ kaubandussoodustused (0090/2008);

- Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax ja John Bowis: Metallist joogipurkide pandi- ja tagastussüsteemide koordineerimine Euroopa Liidus (0091/2008);

- Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer ja Marianne Mikko: "Blue Blindfold" kampaania inimkaubanduse lõpetamiseks (0092/2008);

- Madeleine Jouye de Grandmaison: Orjakaubanduse ja orjapidamise keelustamise mälestamine (0093/2008).


9. Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 48, 49, 51/2008 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


10. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 191 lõikele 5 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

22.09.2008

Sotira Loukoumi (nr 1286/2008); John Ross Patrick (nr 1287/2008); Małgorzata Szymaniak (Fundacja IM. Włoczkowskiego) (nr 1288/2008); Mary Suzanne O'Connor (Coalition in Defence of Animals in Greece) (nr 1289/2008); Michael Blomgren (nr 1290/2008); Constantin Penescu (nr 1291/2008); George Matagos (nr 1292/2008); Tiago Fioreze (nr 1293/2008); Andrea Hövekamp (nr 1294/2008); (nimi salastatud) (nr 1295/2008); Mary Josephine Mackey (nr 1296/2008); (nimi salastatud) (nr 1297/2008); Bernhard Haidinger (Institute of Chartered Accountants for England and Wales (ICAEW)) (nr 1298/2008); (nimi salastatud) (nr 1299/2008); Angel Lashev (Committee for Ecoprotection) (1931 allkirja) (nr 1300/2008); Lars Brechtelsbauer (Fürst und Nickl) (nr 1301/2008); Estelle Garnier (Compagnie des Avoués près de la Cour d'Appel d'Orléans) (3 allkirja) (nr 1302/2008); Łukasz Czuła (Kancelarie Adwokackie Żórawski) (nr 1303/2008); Irena Sienkiewicz Sepzn (Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej) (nr 1304/2008); Peter Hermenau (nr 1305/2008);

23.09.2008

John Seiden (nr 1306/2008); Elisabeth Lippmann (nr 1307/2008); Anastasios Stefanidis (nr 1308/2008); Jerzy Wysoczanski (Zwiazek Rybakow Polskich) (5 allkirja) (nr 1309/2008); E.J.W. Hansen (Toorank Productions BV) (nr 1310/2008); (nimi salastatud) (nr 1311/2008); António Carlos Da Cunha Dias (nr 1312/2008); Jan Myszkier (nr 1313/2008); Günther Rose (nr 1314/2008); de Reinard Schate (nr 1315/2008); Matteo Garibotto (nr 1316/2008); Reinhard Geissler (nr 1317/2008); Joanna Smolińska (Stowarzyszenie Miłośników Krowiarek) (nr 1318/2008); Massimo Capisani (nr 1319/2008); (nimi salastatud) (nr 1320/2008); Ioannis Sidiropoulos (nr 1321/2008); (nimi salastatud) (nr 1322/2008); Jeremy Lea (nr 1323/2008); (nimi salastatud) (nr 1324/2008); (nimi salastatud) (nr 1325/2008); Cinzia Spotti (nr 1326/2008); Andrei Jarvi (nr 1327/2008); Otto. E. Rossler (nr 1328/2008); Tom Kerwick (nr 1329/2008); Mohamed Baba (Front National pour la Défense de la Démocratie (FNDD)) (nr 1330/2008); Ewald Jesús Schwarz (nr 1331/2008); Padraig Geraghty (nr 1332/2008); Jean Pierre Robert (nr 1333/2008);

07.10.2008

Vasil Kadrinov (511 allkirja) (nr 1334/2008); Hristo Genev (19 allkirja) (nr 1335/2008); Andrey Kovatchev (2 allkirja) (nr 1336/2008); Nayden Chakarov (14 allkirja) (nr 1337/2008); Mary Kelly (nr 1338/2008); Katarzyna Zakrzewska (nr 1339/2008); Ipermahia Histodoulou (Π.Ε.Α.Ω.Κ. ΓΠ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ) (nr 1340/2008); Bettina Riskowsky (nr 1341/2008); John Leslie David Somerville Munster (nr 1342/2008); Jocelyn Charles Andriamalazony (nr 1343/2008); (nimi salastatud) (nr 1344/2008); Clive Taylor (nr 1345/2008); Pascal Gallez (2 allkirja) (nr 1346/2008); Elżbieta Kruszewska (nr 1347/2008); Carole Jassogne (Ecole Saint-Charles de Péruwelz) (30 allkirja) (nr 1348/2008); Oisin Jones-Dillon (nr 1349/2008); (nimi salastatud) (nr 1350/2008); Peter Hudson (nr 1351/2008); Patrik Stepanesku (nr 1352/2008); (nimi salastatud) (nr 1353/2008); Femke Sybrandi (Deelgemente Delfshaven) (nr 1354/2008); Torgrim Espolin Johnson (nr 1355/2008); (nimi salastatud) (nr 1356/2008); (nimi salastatud) (nr 1357/2008); (nimi salastatud) (nr 1358/2008); (nimi salastatud) (nr 1359/2008); Christiane Singer Spadazzi (nr 1360/2008); Brian Hubbard (1500 allkirja) (nr 1361/2008); Spiru Dinca (nr 1362/2008); Nadia Prédeau (1213 allkirja) (nr 1363/2008); Henryk Malysiak (nr 1364/2008);

08.10.2008

Mike Turner (nr 1365/2008); Christopher Eichner (nr 1366/2008); Marc Fiammante (nr 1367/2008); María Trinidad Álvarez Rodríguez (nr 1368/2008); Günther Klein (nr 1369/2008); Juan Pablo Vicente Fernández (nr 1370/2008); Konstantinos Kouzoulis (nr 1371/2008); Ingrid C. Pettengell-Roese (nr 1372/2008); Cristof Gerhard (RAe Dr. Meyers und Dr. Siegfried) (nr 1373/2008); James A. Mc Mahon (3 allkirja) (nr 1374/2008); Giuso Riverso (nr 1375/2008); Panagiotis Kodelas (nr 1376/2008); Konstantinos Athanasopoulos (nr 1377/2008); Collantes Gomez (nr 1378/2008); Álvaro Cuadrado González (Asociación de Vecinos de San Miguel de Náquera) (nr 1379/2008); Enrique Chamorro Tena (nr 1380/2008); Dieter Loethe (nr 1381/2008); Günter Schreiber (nr 1382/2008); Wolfgang Rother (Persönlichkeitsinformatik) (nr 1383/2008); Konstantinos Aivaliotis (nr 1384/2008);

14.10.2008

Peter Penchev (Association for the freedom of speech "Anna Politkovskaia" (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”)) (nr 1385/2008); Jutta Bender (nr 1386/2008); Massimo Capisani (nr 1387/2008); Israel Ibáñez Escoda (nr 1388/2008); Daniel Buchinger (nr 1389/2008); Harald Schroeder (2 allkirja) (nr 1390/2008); Armando Ovies (nr 1391/2008); Kerin Brandon Martin (nr 1392/2008); Kalevi Laine (nr 1393/2008); Andreas Dimitriou (nr 1394/2008); Inga Rinau (nr 1395/2008); Andrew Wilson (nr 1396/2008); Raffaele Mancuso (nr 1397/2008); Koldo Ortiz de Guinea (nr 1398/2008); (nimi salastatud) (nr 1399/2008); Ramon Mayench (nr 1400/2008); Giorgia Boura (nr 1401/2008); William Kelly (nr 1402/2008); Lilianna Szymoniak (Debki nie sa odnawialne) (nr 1403/2008); Robert Verkerk (Alliance for Natural Health) (nr 1404/2008); Juliane Borst (nr 1405/2008); Robertino Badea-Petrica (nr 1406/2008); Ioan Duscas (nr 1407/2008); (nimi salastatud) (nr 1408/2008); (nimi salastatud) (nr 1409/2008); Artur Bac (nr 1410/2008); Stefano-Maria Tombesi (nr 1411/2008); Rosário Bello Cuadros (nr 1412/2008); Jesús Manuel Martinez Nogales (Excmo. Ayntamiento de Guadalcanal) (nr 1413/2008); Kancho Dragnev (nr 1414/2008); Matteo Rossi (nr 1415/2008); (nimi salastatud) (nr 1416/2008); Peter Janowski (nr 1417/2008); (nimi salastatud) (nr 1418/2008); Robert Verkerk (Alliance for Natural Health) (nr 1419/2008).


11. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2008. aasta oktoobri osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 414.427/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 132):

Esmaspäev

- muudatusteta.

Teisipäev

- muudatusteta.

Kolmapäev

REGI komisjon esitas taotluse lükata Euroopa Liidu solidaarsusfondi käsitleva suuliselt vastatava küsimuse arutelu novembri osaistungjärgule (päevakorra lõpliku projekti punkt 36).

Sõna võttis Lambert van Nistelrooij, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.


Neljapäev

- muudatusteta.

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Sõna võttis Philip Bradbourn, kes puudutas parlamendiliikmete bürooruumide turvalisuse küsimust Strasbourgis väljaspool osaistungjärkude toimumisaega (president vastas, et peasekretär tegeleb selle küsimusega).


12. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Petya Stavreva, Iliana Malinova Iotova, Alexander Alvaro, Hanna Foltyn-Kubicka, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Fiona Hall, Seán Ó Neachtain, Brigitte Fouré, Antonio Masip Hidalgo, Magor Imre Csibi, Ioannis Varvitsiotis, Evgeni Kirilov, Eoin Ryan, Lívia Járóka, Richard Corbett, Philip Bradbourn, Glyn Ford, Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Harlem Désir, Rareş-Lucian Niculescu, Britta Thomsen, Colm Burke, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pál Schmitt, James Nicholson, Ioannis Gklavakis ja Avril Doyle.


13. Renditöö ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv renditöö kohta [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Harlem Désir (A6-0373/2008)

Harlem Désir tutvustas soovitust teisele lugemisele.

ISTUNGI JUHATAJA: Mechtild ROTHE
asepresident

Sõna võtsid Vladimír Špidla (komisjoni liige) ja Xavier Bertrand (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Elisabeth Morin fraktsiooni PPE-DE nimel, Ieke van den Burg fraktsiooni PSE nimel, Ona Juknevičienė fraktsiooni ALDE nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ewa Tomaszewska fraktsiooni UEN nimel, Pedro Guerreiro fraktsiooni GUE/NGL nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni IND/DEM nimel, Roger Helmer (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Albino Silva Peneda, Richard Falbr, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Kyriacos Triantaphyllides, Philip Bushill-Matthews, Harald Ettl ja Csaba Őry.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dumitru Oprea, Silvia-Adriana Ţicău, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Richard Howitt ja Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Sõna võtsid Xavier Bertrand, Vladimír Špidla ja Harlem Désir.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.10.2008protokoll punkt 4.3.


14. Abieluasjades kohaldatav õigus * – Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega [KOM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0106/2008), mille esitas(id) Evelyne Gebhardt ja Gérard Deprez LIBE komisjoni nimel komisjonile: Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega (B6-0477/2008).

Evelyne Gebhardt tutvustas raportit ja esitas suuliselt vastatava küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: Luisa MORGANTINI
asepresident

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Carlo Casini (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Panayiotis Demetriou fraktsiooni PPE-DE nimel, Inger Segelström fraktsiooni PSE nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Daciana Octavia Sârbu ja Gerard Batten.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Czesław Adam Siekierski, Carlos Coelho, Konrad Szymański, Ljudmila Novak ja Dumitru Oprea.

Sõna võttis Jacques Barrot.

ISTUNGI JUHATAJA: Marek SIWIEC
asepresident

Sõna võttis Evelyne Gebhardt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.10.2008protokoll punkt 8.26.


15. Austraalia-ELi reisijate isikuandmete (PNR) lepingu hindamine – EL ja reisijaandmed (PNR) (arutelu)

Raport soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu, mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile, sõlmimise kohta [2008/2187(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0100/2008), mille esitas(id) Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn ja Sylvia-Yvonne Kaufmann LIBE komisjoni nimel komisjonile: ELi reisijate isikuandmed (B6-0476/2008)

Sophia in 't Veld väljendas kahetsust seoses nõukogu puudumisega, tutvustas raportit ja esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Asepresident pöördus tagasi raportööri märkuse juurde, mis käsitles nõukogu puudumist, ja palus tal pöörduda oma fraktsiooni esimehe poole.

Sõna võttis Sophia in 't Veld.

Sõna võtsid Philip Bradbourn fraktsiooni PPE-DE nimel, Roselyne Lefrançois fraktsiooni PSE nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel, Carlos Coelho ja Stavros Lambrinidis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dumitru Oprea, Silvia-Adriana Ţicău, Manfred Weber, Bogusław Liberadzki ja Luis de Grandes Pascual.

Sõna võtsid Jacques Barrot ja Sophia in 't Veld.

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel esitatav resolutsioon tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: raport A6-0403/2008 22.10.2008protokoll punkt 6.1 (resolutsiooni ettepaneku hääletus toimub mõnel edaspidisel osaistungjärgul).


16. Programm Erasmus Mundus (2009–2013) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse tegevusprogramm kõrghariduse kvaliteedi parandamiseks ja kultuuridevahelise mõistmise edendamiseks kolmandate riikidega tehtava koostöö kaudu (Erasmus Mundus) (2009–2013) [KOM(2007)0395 - C6-0228/2007 - 2007/0145(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

Marielle De Sarnez tutvustas raportit.

Sõna võttis Ján Figeľ (komisjoni liige).

Sõna võtsid Samuli Pohjamo (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Alessandro Battilocchio (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Teresa Riera Madurell (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Ljudmila Novak fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Lissy Gröner fraktsiooni PSE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Adam BIELAN
asepresident

Sõna võtsid Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel, Mikel Irujo Amezaga fraktsiooni Verts/ALE nimel, Koenraad Dillen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Manolis Mavrommatis, Christa Prets ja Ramona Nicole Mănescu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mihaela Popa, Dumitru Oprea, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka ja Jamila Madeira.

Sõna võtsid Ján Figeľ ja Marielle De Sarnez.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.10.2008protokoll punkt 8.21.


17. Laste kaitse Interneti ja teiste kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamisel ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse mitmeaastane ühenduse programm Internetti ja teisi kommunikatsioonitehnoloogiaid kasutavate laste kaitseks [KOM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

Roberta Angelilli tutvustas raportit.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni liige).

Sõna võtsid Christopher Heaton-Harris (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Titus Corlăţean (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Csaba Sógor fraktsiooni PPE-DE nimel, Iliana Malinova Iotova fraktsiooni PSE nimel, Ewa Tomaszewska fraktsiooni UEN nimel, Irena Belohorská (fraktsioonilise kuuluvuseta), Inger Segelström, Mieczysław Edmund Janowski ja Richard Howitt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Manolis Mavrommatis, Anna Záborská, Pál Schmitt, Zuzana Roithová, Jim Allister ja Miroslav Mikolášik.

Sõna võtsid Viviane Reding ja Roberta Angelilli

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.10.2008protokoll punkt 4.7.


18. Tursavarude taastamine * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 423/2004 seoses tursavarude taastamisega ning määrust (EMÜ) nr 2847/93 [KOM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Niels Busk (A6-0340/2008)

Niels Busk tutvustas raportit.

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cornelis Visser fraktsiooni PPE-DE nimel, Ole Christensen fraktsiooni PSE nimel, Jim Allister (fraktsioonilise kuuluvuseta), Struan Stevenson ja Zdzisław Kazimierz Chmielewski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Avril Doyle, Kathy Sinnott ja Czesław Adam Siekierski.

Sõna võtsid Joe Borg ja Niels Busk.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.10.2008protokoll punkt 8.11.


19. Äärepoolseimates piirkondades registreeritud kalalaevastike haldamine * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 639/2004 ühenduse äärepoolseimates piirkondades registreeritud kalalaevastike haldamise kohta [KOM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

Pedro Guerreiro tutvustas raportit.

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Sõna võtsid Emanuel Jardim Fernandes fraktsiooni PSE nimel, Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel, ja Paulo Casaca.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sérgio Marques, Avril Doyle ja Manuel Medina Ortega.

Sõna võtsid Joe Borg ja Pedro Guerreiro.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.10.2008protokoll punkt 8.27.


20. Ülemaailmse kliimamuutuste liidu loomine (lühiettekanne)

Raport ülemaailmse kliimamuutuste liidu loomise kohta Euroopa Liidu ja kliimamuutustest enim mõjutatud vaeste arengumaade vahel [2008/2131(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Anders Wijkman (A6-0366/2008)

Anders Wijkman tutvustas raportit.

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.10.2008protokoll punkt 8.15.


21. Valitsemine ja partnerlus riiklikul ja piirkondlikul tasandil lähtepunktina regionaalpoliitika projektides (lühiettekanne)

Raport valitsemistavade ja partnerlussuhete kohta riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning regionaalpoliitika projektide lähtepunktide kohta [2008/2064(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

Jean Marie Beaupuy tutvustas raportit.

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.10.2008protokoll punkt 8.16.


22. "Parem õigusloome 2006" vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli artiklile 9 (lühiettekanne)

Raport "Parema õigusloome 2006" kohta vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli artiklile 9 [2008/2045(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Manuel Medina Ortega (A6-0355/2008)

Manuel Medina Ortega tutvustas raportit.

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.10.2008protokoll punkt 8.17.


23. Ühenduse õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev komisjoni 24. aastaaruanne (lühiettekanne)

Raport ühenduse õiguse kohaldamist käsitleva komisjoni 24. aastaaruande kohta [2008/2046(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0363/2008)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg tutvustas raportit.

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.10.2008protokoll punkt 8.18.


24. Reguleerivate ametite institutsiooniliste aspektide tulevase lahendamise strateegia (lühiettekanne)

Raport reguleerivate ametite institutsiooniliste aspektide tulevase lahendamise strateegia kohta [2008/2103(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Georgios Papastamkos (A6-0354/2008)

Georgios Papastamkos tutvustas raportit.

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.10.2008protokoll punkt 8.19.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord“ PE 414.427/OJMA).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.55.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lo Curto, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika